Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Приказ о зачислении на обучение к высшие учебные заведения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.11.1

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ

від "___" ____________ 20__ року

N ______

Про зарахування на навчання

На підставі Правил прийому до ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування вищого навчального закладу)
____________________________________________________________________________________

у 20__ році та рішення приймальної комісії від "___" __________ 20__ року, протокол N _____,

наказую:

зарахувати з "___" ____________ 20__ року студентами (курсантами) першого курсу денної (вечірньої, заочної, екстернату) форми навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням (за кошти фізичних або юридичних осіб) згідно з додатком.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор) ___________________ ______________________________________________
                                                             (підпис)                                                                  (прізвище та ініціали)

                                              М. П.

Примітки:

1. Використовується для контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Додаток до наказу про зарахування абітурієнтів до вищого навчального закладу заповнюється у форматі Microsoft Excel відповідно до встановленого законодавством шаблону.

2. Додатки до наказів про зарахування абітурієнтів на денну (вечірню), заочну та екстернатну форми навчання заповнюються окремо.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 

Форма N Н-1.11.2

Додаток до наказу

Підпорядкування:

Найменування вищого навчального закладу

Наказ від "___" _________ 20__ року

N _____ наказу про зарахування

 

Форма власності
(державна, комунальна, приватна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання (денна, заочна, вечірня, екстернат)

 

Інститут (факультет):

Фінансування (за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб)

 

N з/п

Код та назва напряму (спеціаль-
ності)

Пріз-
вище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-
кваліфі-
каційний) рівень, на основі якого відбу-
вається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-
кваліфі-
каційний) рівень, на основі якого відбу-
вається вступ

Код доку-
мента

українська мова та література (українська мова)

другий предмет

третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Сума додат-
кових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний) рівень

Загальна сума балів

Коди особ-
ливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

рік

номер серти-
фіката

кіль-
кість балів

про-
філь-
ність

код пред-
мета

рік

номер серти-
фіката

кіль-
кість балів

про-
філь-
ність

код пред-
мета

рік

номер серти-
фіката

кіль-
кість балів

про-
філь-
ність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос