Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Стандартный договор страхования посевов и будущего урожая озимых зерновых сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков на весь период выращивания (страховой продукт 1)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.07.2014

Стандартний договір
страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1)

Штамп страховика ________________________

N ________

Дата укладення: "___" ____________ 20__ року.

Місце укладення: _____________________________________________________________________

Страховик: __________________________________ в особі _________________________________,
                                                     (найменування страховика)                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ліцензії: серія _____ N ________ на проведення страхування сільськогосподарської продукції, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, "___" ____________ 20__ року, з однієї сторони, та

страхувальник: ___________________________________ в особі ____________________________,
                                                           (найменування страхувальника)                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
місцезнаходження, телефон ____________________________________________________________,
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали Стандартний договір страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Договір) про нижченаведене.

Вигодонабувачем за Договором є: _______________________________________________________.
                                                                                                                                      (найменування)

Предмет Договору

1. Предметом Договору є майновий інтерес страхувальника, що не суперечить закону і пов'язаний із володінням, користуванням та розпоряджанням посівами та майбутнім врожаєм озимих зернових культур, що страхуються з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, що ростуть на земельних ділянках (площах), які належать страхувальнику на правах власності, оренди (суборенди).

2. Назва застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури (далі - застрахована культура)
____________________________________________________________________________________.

3. Загальна площа посіву застрахованої культури, га ________________________________________.

4. Кадастровий номер, або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій у Світовій геодезичній системі координат WGS-84, або номер карти полів _________________________________________________________.

5. Середня врожайність застрахованої культури за останні 5 років, ц/га _____________________________________________________________________________________.

6. Рівень страхового покриття (обране позначити знаком "V"):

  50,  55,  60,  65,  70 відсотків.

7. Застрахована врожайність (п. 5 х п. 6), ц/га ______________.

8. Ціна одиниці врожаю, грн/ц __________________________________________________________.

9. Місце дії Договору __________________________________________________________________.

10. Загальна страхова сума (страхова вартість врожаю) за Договором (п. 3 х п. 7 х п. 8), грн _______.

11. Страховий тариф, відсотків ______________.

12. Страховий платіж (п. 10 х п. 11), грн ________________.

13. Визначення фактичної врожайності (обране позначити знаком "V"):

  біологічним методом

  методом контрольного обмолоту

Страховик зобов'язаний ознайомити страхувальника з процедурою визначення врожайності перед проведенням робіт із врегулювання збитків та визначення врожайності.

14. Відшкодування загибелі посівів застрахованої культури в осінньо-зимовий період здійснюється в розмірі 30 відсотків від страхової суми на одиницю площі.

15. Огляд посівів застрахованої культури щодо прийняття на страхування здійснюється у період з 15 жовтня по 30 листопада (включно) 20__ року, про що складається Акт огляду посівів озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Акт огляду).

Дата складання Акта огляду: "___" ____________ 20__ року.

16. Сплата страхових платежів здійснюється одноразово.

Термін сплати до "___" ____________ 20__ року.

Страхові випадки

17. Страховим випадком за Договором є настання певної події за одним або кількома страховими ризиками, передбаченими Договором, внаслідок якої відбулося пошкодження або загибель посівів чи недоотримання або неотримання врожаю застрахованої культури на всій або частині площі посіву, що завдало збитків страхувальнику, а саме:

1) вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка;

2) заморозки у повітрі в період формування репродуктивних органів озимої пшениці;

3) град, удар блискавки;

4) землетрус;

5) лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;

6) сильний вітер, пилова буря, шквал, смерч, суховій, видування;

7) сильний дощ, тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання;

8) посуха у весняно-літній період;

9) зимова посуха;

10) пожежа;

11) епіфітотія;

12) осередок масового розмноження шкідливого організму;

13) спалах масового розмноження шкідника рослин;

14) вторинні хвороби рослин;

15) ґрунтова кірка, випадіння рослин;

16) протиправні дії третіх осіб стосовно посівів та майбутнього врожаю застрахованої культури.

18. Не вважається страховим випадком за Договором пошкодження або загибель застрахованої культури, якщо вона настала у разі:

1) подій, не передбачених Договором:

захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;

впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;

техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього середовища;

військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів;

громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;

вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади;

порушення страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин і предметів;

2) навмисних дій або бездіяльності страхувальника;

3) грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних вимог, що виявляється в невиконанні страхувальником умов Договору щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої культури, санітарних вимог щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених Договором.

Умови здійснення страхової виплати

19. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику такі документи:

1) заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер Договору та описом страхових випадків;

2) документи відповідних органів державної влади, які підтверджують факт, причину та наслідки настання страхових випадків, зазначених у пункті 17 Договору;

3) фінансові та бухгалтерські документи, необхідні для встановлення розміру страхового відшкодування, на обґрунтовану вимогу страховика.

Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються страховику у формі оригіналів або їх копій, засвідчених нотаріально чи засвідчених належним чином самим страхувальником за умови надання страховику можливості звірки цих копій з оригіналами документів.

20. Особливості виплати страхового відшкодування при пошкодженні або загибелі посівів застрахованої культури в осінньо-зимовий період:

1) після відновлення вегетації навесні та кількості рослин менше 300 штук на 1 м2 Сторони проводять огляд посівів та складають Акт весняного огляду посівів та врегулювання збитків на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Акт весняного огляду посівів), та при необхідності додатки до нього. Якщо Сторони погодяться, що посіви на окремому полі (ділянці) або його частині не зможуть сформувати врожайність вище 90 відсотків від показника застрахованої врожайності культури, то такі посіви мають бути переведені на інше використання (пересіяні, або підсіяні, або знищені тощо). При цьому після виконання відповідних агротехнічних робіт страхувальником та складання Сторонами в довільній формі акта із переведення постраждалої площі застрахованих посівів культури на інше використання (для цілей підтвердження проведення таких робіт страхувальником) страховик здійснює виплату страхового відшкодування страхувальнику в розмірі відсотка від страхової суми на одиницю площі згідно з пунктом 14 Договору по постраждалій площі такого поля (ділянки). Рішення страхувальника про переведення постраждалих посівів на інше використання обов'язково має бути вказане в Акті весняного огляду посівів та засвідчене підписом та печаткою страхувальника;

2) після відновлення вегетації навесні та кількості рослин менше 250 штук на 1 м2 Сторони проводять огляд посівів та складають Акт весняного огляду посівів, але рішення про доцільність подальшого вирощування постраждалих посівів для отримання врожаю приймається представником страховика. Рішення представника страховика має обов'язково бути зазначене в Акті весняного огляду посівів. Якщо представник страховика вирішить, що постраждалі посіви недоцільно продовжувати вирощувати для отримання врожаю, та в разі згоди страхувальника перевести посіви на інше використання, страховик сплачує відшкодування в розмірі відсотка від страхової суми на одиницю площі згідно з пунктом 14 Договору по площі постраждалих посівів такого поля (ділянки). При цьому страхове відшкодування сплачується після виконання відповідних агротехнічних робіт страхувальником та складання Сторонами в довільній формі акта із переведення постраждалої площі застрахованих посівів культури на інше використання (для цілей підтвердження проведення таких робіт страхувальником);

3) якщо після відновлення вегетації навесні та кількості рослин менше 250 штук на 1 м2 представник страховика прийме рішення про те, що постраждалі посіви не зможуть сформувати врожайність застрахованої культури вище 90 відсотків від показника застрахованої врожайності і такі посіви мають бути переведені на інше використання, але страхувальник відмовиться виконати роботи з переведення на інше використання (пересів, підсів, знищення або інше прийняте рішення щодо подальшого використання) посівів застрахованої культури, то таке рішення Сторін має бути вказане в Акті весняного огляду посівів. У такому разі страхувальник може продовжувати вирощування посівів застрахованої культури з метою отримання врожаю, але зазначена в Акті весняного огляду посівів постраждала площа виключається зі страхового покриття. Страховик сплачує по такій площі відшкодування в розмірі 50 відсотків від визначеного в пункті 14 Договору;

4) постраждала площа посівів застрахованої культури, за яку страховик виплатив страхове відшкодування, надалі не покривається Договором, і визначення фактичної врожайності для цілей врегулювання збитків, якщо такі будуть заявлені страхувальником, перед збиранням врожаю за Договором проводиться без урахування цієї площі;

5) огляд посівів застрахованої культури та процедури із врегулювання збитків проводяться після відновлення вегетації рослин навесні, але не пізніше 01 травня;

6) підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий акт при страхуванні посівів озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (осінньо-зимовий період) (далі - Страховий акт на осінньо-зимовий період), або аварійний сертифікат;

7) основним документом для складання Страхового акта на осінньо-зимовий період є Акт весняного огляду посівів;

8) страховик складає Страховий акт на осінньо-зимовий період протягом 2 робочих днів з дня отримання письмової заяви страхувальника та документів, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 19 та підпунктом 7 пункту 20 Договору.

21. Особливості виплати страхового відшкодування при пошкодженні або загибелі посівів та майбутнього врожаю застрахованої культури у весняно-літній період:

1) після повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, страховик (представник страховика) за участю страхувальника проводить огляд пошкоджених або загиблих посівів застрахованих культур та складає Акт огляду;

2) після повідомлення про запланований початок збиральних робіт застрахованої культури, на якій зафіксовано подію, що має ознаки страхового випадку, страховик або представник страховика за участю страхувальника проводять процедури визначення фактичної врожайності та складають Акт визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) або Акт визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1) та при необхідності додатки до них;

3) розмір прямого збитку, завданого посівам застрахованої культури, визначається в цілому по застрахованих площах як частина запланованого врожаю, втрачена в результаті впливу страхових ризиків, які зазначені у пункті 17 цього Договору, і встановлена згідно з оцінкою збитку, зафіксованою у відповідному акті визначення врожайності, складеному страховиком чи уповноваженим представником страховика за результатами показників фактичної врожайності, отриманими методом визначення біологічної врожайності або методом контрольного обмолоту;

4) підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий акт при страхуванні майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (весняно-літній період) (далі - Страховий акт на весняно-літній період), або аварійний сертифікат;

5) основним документом для складання Страхового акта на весняно-літній період є Акт визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) або Акт визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);

6) страховик складає Страховий акт на весняно-літній період протягом 2 робочих днів з дня отримання письмової заяви страхувальника та документів, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 19 та підпунктом 5 пункту 21 Договору.

22. Складання аварійного сертифіката в осінньо-зимовий або весняно-літній періоди дії Договору здійснюється аварійним комісаром, що отримав кваліфікаційне свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності - для аварійних комісарів, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (за спеціалізацією рослинництво) та внесені до переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

23. Страхове відшкодування виплачується страховиком протягом 14 днів з дня підписання відповідного страхового акта.

24. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, якщо страхувальник:

1) не надав необхідних документів відповідно до пункту 19 цього Договору або не допустив представника страховика для проведення огляду площ посіву застрахованої культури, в тому числі і при врегулюванні збитків, у зв'язку з чим не можна визначити причини та розмір збитку;

2) не виконав своїх зобов'язань, зазначених у пункті 29 Договору;

3) або особа, яка знаходиться із страхувальником у трудових відносинах, вчинив(ла) навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжив(ла) заходів щодо запобігання страховому випадку і зменшення розміру збитку;

4) надав завідомо недостовірні відомості про об'єкти, що страхуються, або про факт настання страхового випадку;

5) порушив агротехнічні норми вирощування озимої зернової сільськогосподарської культури або умови страхування, передбачені Договором та/або Умовами страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), затвердженими розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 травня 2014 року N 1501 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2014 року N 184, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України "___" ____________ 2014 року за N ________ (далі - Умови страхування), що спричинило виникнення збитків;

6) не повідомив або несвоєчасно повідомив страховика без поважних причин про настання страхового випадку, що призвело до неможливості встановлення обставин, характеру та розміру збитків;

7) в осінньо-зимовий період дії Договору:

без письмового погодження із страховиком перевів посіви на інше використання на зазначених полях (ділянках) застрахованої культури;

під час весняного огляду страховиком постраждалих або загиблих посівів застрахованої культури при настанні події, що може бути визнана страховим випадком, в період відновлення весняної вегетації рослин виявлено відсутність залишків загиблої застрахованої культури;

8) у весняно-літній період дії Договору не розпочинав збирання вирощеного врожаю застрахованої культури у встановлені агротехнічні терміни/строки.

25. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування оформлюється письмово з умотивованим обґрунтуванням причин відмови та протягом 15 днів з дня складання Акта весняного огляду посівів (в осінньо-зимовий період дії Договору) або відповідного акта визначення врожайності (у весняно-літній період дії Договору) вручається або надсилається страхувальнику.

Права та обов'язки Сторін

26. За Договором страховик має право:

1) перевіряти надану страхувальником інформацію щодо застрахованої культури, а також отримувати інформацію та проводити огляд стану застрахованої культури під час дії Договору;

2) у разі необхідності залучати аварійного комісара та/або представника Державної інспекції сільського господарства України для участі у проведенні оглядів посівів застрахованих культур під час виконання Договору, а також врегулювання збитків;

3) перевіряти виконання страхувальником вимог Умов страхування та Договору;

4) проводити власну перевірку (розслідування) для з'ясування причин настання страхового випадку та розміру збитку;

5) направляти запити до органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з питань (відповідно до їх компетенції), пов'язаних з перевіркою (розслідуванням) причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку;

6) отримати від страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;

7) у випадку розходження розрахунків про розміри збитків звернутися до аварійного комісара та/або представника Держсільгоспінспекції України за погодженням із страхувальником;

8) відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором та законом;

9) не приймати на страхування озимі зернові сільськогосподарські культури за наявності таких ознак:

ураження хворобами і шкідниками, пошкодження внаслідок несприятливих погодних умов, посіви засмічені карантинними об'єктами (організмами), зазначеними у Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року N 716, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за N 1300/13174 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 04 серпня 2010 року N 467);

посіви озимих зернових сільськогосподарських культур мають огріхи (незасіяні або необроблені частини поля), загущені чи зріджені на окремих полях (ділянках);

на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур спостерігається пригнічення рослин внаслідок нестачі або надлишку вологи чи поживних елементів (азоту, фосфору, калію);

густота стояння рослин озимих зернових сільськогосподарських культур становить менше 300 штук на метр квадратний;

10) розірвати Договір відповідно до законодавства України;

11) мати інші права, передбачені законодавством ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

27. За Договором страховик зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з Умовами страхування, з процедурами оглядів посівів та врегулювання збитків;

2) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

4) керуватись документами органів державної влади, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у пункті 17 Договору;

5) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в термін або протягом строку, передбаченого Договором;

6) у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити страхувальника про причини відмови в термін або протягом строку, передбаченого Умовами страхування та Договором;

7) у разі отримання від страхувальника в осінньо-зимовий період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 8 пункту 29 Договору, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої культури для фіксування її стану після відновлення весняної вегетації застрахованої культури, але не пізніше 01 травня, та скласти про це Акт весняного огляду посівів;

8) у разі отримання від страхувальника у весняно-літній період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 8 пункту 29 Договору, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої культури для фіксування її стану не пізніше 2 робочих днів після отримання такого повідомлення, про що скласти Акт огляду, зазначивши в коментарях виконавця огляду та врегулювання збитків інформацію про вплив страхових ризиків та їх наслідки, які сприяли настанню страхового випадку, стан застрахованої культури;

9) у разі отримання від страхувальника у весняно-літній період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 9 пункту 29 Договору, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої культури та виконати процедури із врегулювання страхових випадків, а саме: визначення врожайності застрахованої культури біологічним методом або методом контрольного обмолоту не пізніше 7 робочих днів після отримання такого повідомлення, про що скласти відповідний акт визначення врожайності;

10) виконувати інші зобов'язання, передбачені законодавством ______________________
_____________________________________________________________________________________.

28. За Договором страхувальник має право:

1) при настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в термін (протягом строку), передбачені Договором;

2) розірвати Договір відповідно до законодавства України, у тому числі Умов страхування, та цього Договору;

3) у судовому порядку оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування;

4) у разі незгоди з результатами експертизи, замовленої та оплаченої страховиком, замовити за власний рахунок проведення повторної експертизи;

5) мати інші права, передбачені законодавством ___________________________________
_____________________________________________________________________________________.

29. За Договором страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно сплатити страховий платіж у розмірі та в термін, зазначені у Договорі;

2) в узгоджений із страховиком термін (протягом строку) згідно з Договором провести спільний огляд посівів, що приймаються на страхування, із складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів, а у випадку незгоди з результатами огляду посівів може зазначити в коментарях причини такої незгоди;

3) дотримуватись під час дії Договору агротехнічних, санітарних та інших вимог щодо вирощування застрахованої культури;

4) оперативно усувати виявлені під час перевірок представником страховика недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованої культури;

5) надавати можливість страховику, уповноваженій ним особі, аварійному комісару та/або представнику Держсільгоспінспекції України проводити огляд стану посівів застрахованої культури в період дії Договору;

6) вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхових випадків;

7) повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо застрахованої культури;

8) при настанні події, що має ознаки страхового випадку:

повідомити Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаменти агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (відповідно до територіального розташування об'єкта страхування) про їх настання не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;

повідомити у письмовій формі страховика не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;

повідомити відповідні органи державної влади про настання ризиків, зазначених у пунктах 1 - 16 пункту 17 Договору, не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового, та отримати підтвердні документи про причини/обставини/характер пошкоджень та наслідки випадку;

надати страховику на його запит необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних агротехнічних заходів на момент настання страхового випадку по застрахованій культурі у разі її пошкодження або загибелі;

не перешкоджати страховику, та/або аварійному комісарові, та/або представнику Держсільгоспінспекції України в огляді місця події та проведенні власної перевірки (розслідування), а також надавати їм достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;

надати страховику, та/або аварійному комісарові, та/або представнику Держсільгоспінспекції України документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування;

вжити заходів щодо збереження до огляду страховиком, та/або аварійним комісаром, та/або представником Держсільгоспінспекції України пошкоджених посівів застрахованих культур у тому вигляді, якого вони набули після події (яка може бути визнана страховим випадком), якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені страховиком;

здійснювати інші дії, передбачені законодавством та встановлені Договором;

9) у разі настання у весняно-літній період дії Договору події, що має ознаки страхового випадку, та відповідної фіксації даного факту страхувальнику необхідно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку збирання врожаю застрахованої культури повідомити про це страховика та надати йому можливість проведення огляду посівів застрахованої культури і процедур із врегулювання збитків;

10) виконувати інші зобов'язання, передбачені законодавством ______________________
_________________________________________________________________________________.

Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору

30. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом.

31. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний календарний день прострочення виплати.

32. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які настали після набрання чинності Договором. До таких обставин, зокрема, належать війна і бойові дії, блокада, страйк, акти або дії державних органів, крім актів індивідуальної дії, й інші обставини та (або) чинники, контролювати та (або) впливати на які жодна зі Сторін не могла.

33. Сторона Договору, для якої стало неможливим виконання обов'язків за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким з можливих способів, але не пізніше 10 календарних днів із моменту настання обставин непереборної сили, повідомити іншу Сторону Договору про ситуацію, що склалася, а також вислати поштою повідомлення щодо дії цих обставин протягом 4 робочих днів з дня надання такого повідомлення.

Інші умови

34. Договір укладено на підставі вільного волевиявлення Сторін відповідно до Законів України "Про страхування" та "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", а також:

заяви на страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Заява на страхування) (додаток 1 до Договору);

Умов страхування;

стандартних страхових тарифів для страхування посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 травня 2014 року N 1501 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2014 року N 184, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України "___" ____________ 2014 року за N _______;

переліку полів посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1), технологічної карти страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою на весь період вирощування (страховий продукт 1), та Акта огляду, які є невід'ємними додатками до Договору.

35. Обов'язковою умовою підтвердження інформації, наданої страхувальником у Заяві на страхування, є підписання Акта огляду для цілей прийому сільськогосподарської культури на страхування.

36. Усі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином, тільки якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим (цінним) листом, кур'єром або вручені особисто за місцезнаходженням Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача. Допускається повідомлення Сторін засобами електронного зв'язку з подальшим обов'язковим підтвердженням оригіналами документів.

Порядок зміни умов і припинення дії Договору

37. Зміна умов Договору не допускається.

38. Дія Договору припиняється:

1) після закінчення строку дії Договору;

2) при виконанні страховиком зобов'язань за Договором у повному обсязі;

3) у разі його розірвання за згодою Сторін;

4) в інших випадках, передбачених законом.

39. Страхувальник може розірвати Договір у разі невиділення йому з державного бюджету субсидії на відшкодування частини страхового платежу (страхового внеску, страхової премії), фактично сплаченого ним за Договором.

40. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію Договору одна із Сторін зобов'язана повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору.

Строк дії Договору

41. Строк дії Договору з "___" ____________ 20__ року до завершення збирання врожаю у відповідності з агротехнічними вимогами, однак не пізніше 20 серпня 20__ року, та до виконання страховиком зобов'язань за Договором у повному обсязі.

42. Договір набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) страховику.

43. Відповідальність страховика настає з дня укладання Договору та підписання Акта огляду для цілей прийому сільськогосподарської культури на страхування, але не раніше наступного дня після надходження страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) на поточний рахунок страховика.

44. При несплаті страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) в строк, визначений у пункті 16 Договору, він вважається таким, що не набрав чинності.

45. Дія Договору закінчується о 24 годині 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної у пункті 41 Договору як дата закінчення строку його дії.

46. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

47. Невід'ємними частинами цього Договору є:

Заява на страхування посівів;

технологічна карта страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою на весь період вирощування (страховий продукт 1) (додаток 2 до Договору);

перелік полів посівів та майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (додаток 3 до Договору);

Акт огляду.

48. Реквізити та підписи Сторін:

СТРАХОВИК

СТРАХУВАЛЬНИК

Місцезнаходження: _________________________
__________________________________________

____________________ тел. __________________
           (код за ЄДРПОУ)

З Договором та Умовами страхування ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис ______________________

М. П.

Місцезнаходження: ______________________
_______________________________________

____________________ тел. _______________
            (код за ЄДРПОУ)

З Договором та Умовами страхування ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис _____________________

М. П.

Опрос