Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Базовый проспект эмиссии облигаций внутренних местных займов, относительно которых принято решение о публичном размещении

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2014

Базовий проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене найменування (за наявності)

 

3)

код за ЄДРПОУ

 

4)

місцезнаходження

 

5)

засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

 

7)

строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій

 

2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)

 

2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу

 

3)

граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку за спеціальним фондом

 

3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету

 

2)

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

 

3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

 

4

Інформація про грошові зобов'язання емітента:

1)

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

2)

які не були виконані:

 

 

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином

 

 

вид валюти зобов'язання

 

 

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

 

 

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

5

Інші відомості*

 

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

 

Перший (наступний) проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)

 

3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик

 

4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного розміщення:

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

 

3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення

 

4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*

 

5

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)

 

4)

порядок надання заяв на придбання облігацій

 

5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)

 

 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)

 

 

строк оплати облігацій

 

7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

 

реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)

 

8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

9)

відомості про Депозитарій Національного банку України:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)

 

6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

8

Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

9

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

10

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

2)

заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

 

3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

 

11

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

 

3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

12

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

13

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії

 

2)

дата та номер державної реєстрації випусків

 

3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій

 

4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

 

5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

 

14

Інші відомості*

 

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій:

 
 
 
 
____________
(посада)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

__________
(підпис)
М. П.

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

 

"___" ____________ 20__ року N ___
            (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний N ___/1-I-200-Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

2. Дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактично розміщених

 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

фактично розміщених, грн

 

Від емітента:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій**:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Депозитарію Національного банку України:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* За наявності.

** У разі публічного розміщення облігацій.

 

"___" ____________ 20__ року N ___
                (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, підстава для прийняття рішення

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата опублікування проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик був опублікований)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N __
              (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

 

Орган, який прийняв рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань

 

Дата і номер рішення про реструктуризацію боргових зобов'язань

 

Дата і номер рішення про погодження Міністерством фінансів України реструктуризації боргових зобов'язань

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -СТ-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 20__ року за N _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв'язку з прийняттям рішення про відмову від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик / на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик __________________________;
                                                                                                                                                                          (найменування емітента)

2) тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                        (номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -С-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 20__ року за N _____, та відповідно до документів, наданих
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв'язку з погашенням (достроковим погашенням) облігацій внутрішніх місцевих позик / прийняттям рішення про анулювання викуплених облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик __________________________;
                                                                                                                                                                         (найменування емітента)

2) свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик _______________________
                                                                                                                                                                                (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                             (номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати.

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний N __/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Дати початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Від емітента:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Депозитарію Національного банку України:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний N ___/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик:

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та проспектом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

фактична

 

Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)

 

Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій внутрішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик), грн

 

Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх місцевих позик, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:

загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх місцевих позик, грн

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Від емітента:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Депозитарію Національного банку України:

 

 

___________
(посада)

___________
(підпис)
М. П.

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2015 р. N 621)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій внутрішніх місцевих позик

Найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначається у разі прийняття такого рішення)

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
             (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Підстава для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -З-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 2014 року за N _____, та відповідно до документів, наданих для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування емітента)

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
              (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Підстава для відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     -ВО-ОВМП

м. _________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____________ 20__ за N _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування емітента)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відновити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування емітента)

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
          (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос