Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма договора между временным администратором профессионального участника депозитарной системы Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.06.2014

Типова форма договору
між тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в особі _________________________________________________________________________ (далі - Комісія)
                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

з одного боку та тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України, що є незалежним експертом ______________________________________________________________
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - тимчасовий адміністратор), з іншого боку уклали цей Договір, керуючись статтями 111 та 112 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та на підставі рішення Комісії від ___________ N ____ "Про призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України __________________________________________________".
                                                                                             (найменування професійного учасника депозитарної системи України)

2. Під терміном "сторони" у цьому Договорі визначаються Комісія та тимчасовий адміністратор.

II. Предмет Договору

Цим Договором визначаються права, обов'язки та відповідальність призначеного Комісією тимчасового адміністратора ______________________________________________________________
                                                                                                                             (найменування професійного

_____________________________________ та Комісії.
             учасника депозитарної системи України)

III. Права та обов'язки сторін

1. Тимчасовий адміністратор з дати прийняття рішення Комісії, але не пізніше наступного робочого дня після його призначення, протягом строку, визначеного цим Договором, має повноваження та виконує обов'язки органів професійного учасника депозитарної системи України ______________________________________________________________________________________,
                                                   (найменування професійного учасника депозитарної системи України)

визначені його статутом.

2. Тимчасовий адміністратор має право:

1) на оплату праці, яка проводиться згідно з цим Договором за рахунок коштів ______________________________________________________________________________________;
                                                    (найменування професійного учасника депозитарної системи України)

2) для забезпечення здійснення своїх повноважень залучати спеціалістів, оплата праці яких проводиться відповідно до укладених з ними договорів за рахунок коштів ______________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування професійного учасника депозитарної системи України)

3. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний:

1) протягом строку дії цього Договору діяти в інтересах професійного учасника депозитарної системи України _______________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування професійного учасника

______________________________________________________________________________________;
депозитарної системи України)

2) вживати заходів для збереження майна професійного учасника депозитарної системи України та недопущення неправомірних витрат;

3) сприяти усуненню підстав, відповідно до яких приймалося рішення про призначення тимчасового адміністратора, у разі прийняття такого рішення згідно з пунктами 1 - 3, 5 - 7, 9, 11 частини першої статті 111 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

4. Тимчасовий адміністратор не має права:

1) приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у вчиненні будь-яких дій, пов'язаних з призначенням тимчасового адміністратора;

2) використовувати або дозволяти використовувати майно, яке тимчасовий адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) розголошувати інформацію про професійну діяльність професійного учасника депозитарної системи України, якщо це не пов'язано з виконанням повноважень тимчасового адміністратора.

5. Комісія має право:

1) отримувати від тимчасового адміністратора звіти про виконання ним визначених цим Договором функцій;

2) вимагати від тимчасового адміністратора подання позачергових звітів про діяльність відносно професійного учасника депозитарної системи України;

3) припинити повноваження тимчасового адміністратора або усунути його від виконання обов'язків шляхом прийняття відповідного рішення.

6. Комісія зобов'язана протягом строку дії цього Договору здійснювати контроль за відповідністю тимчасового адміністратора вимогам, встановленим законодавством.

IV. Відповідальність сторін

1. За невиконання або неналежне виконання визначених цим Договором обов'язків сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим Договором.

2. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень, що завдало збитків професійному учаснику депозитарної системи України або іншим учасникам ринку цінних паперів, є підставою для припинення виконання обов'язків тимчасового адміністратора та відшкодування за його рахунок у повному обсязі завданих збитків.

3. Спори, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням умов цього Договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

V. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з дати прийняття рішення Комісії від ___________ N ____ "Про призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної системи України _____________________________________________________________________________________"
                                         (найменування професійного учасника депозитарної системи України)

та діє до дати прийняття Комісією рішення про припинення повноважень тимчасового адміністратора або про його усунення від виконання обов'язків.

VI. Прикінцеві положення

1. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін та професійного учасника депозитарної системи України.

2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за письмовою згодою сторін.

3. Питання, які не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.

VII. Місцезнаходження та реквізити сторін

Комісія:

Тимчасовий адміністратор:

__________________________________
         (повне найменування, місцезнаходження,
__________________________________
               посада, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________
                 уповноваженої особи, підпис)

М. П.

_________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________
                    місце проживання, підпис)

Опрос