Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о результатах проведения проверки плательщика налогов по вопросам полноты начисления и уплаты налогов и сборов при осуществлении контролируемых операций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014
Утратил силу

Акт (довідка) N ___________
про результати проведення перевірки платника податків

______________________________________________________________________________________
(повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й)

________________
    (місце складення)

___.___._______
(дата)

Відповідно до пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, на підставі рішення
_____________________________________________________________________________________
                                (посада, прізвище, ініціали керівника (заступника керівника) Міністерства доходів і

_____________________________ про проведення перевірки платника податків ________________
зборів України)                                                                                                                                                            (повне та скорочене
_____________________________________________________________________________________
(за наявності) найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, код
_____________________________________________________________________________________
за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
_____________________________________________________________________________________
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
_____________________________________________________________________________________
паспорті))

з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) від ___.___.________ N ________ згідно з
                                               (дата)                           (номер)
наказом ______________________________________________________________________________
                                           (найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України)
від ___.___._____ N ________ ___________________________________________________________
                 (дата)                      (номер)                                         (назва наказу про проведення перевірки)

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові посадової особи Міністерства доходів і зборів України, яка очолювала
_____________________________________________________________________________________
перевірку, та посадових осіб територіального органу Міністерства доходів і зборів України, які проводили
_____________________________________________________________________________________
перевірку)

проведено перевірку з питань повноти нарахування і сплати податків і зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й)

_____________________________________________________________________________________
(відомості про платника податків: повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи / прізвище,
_____________________________________________________________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
_____________________________________________________________________________________
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
_____________________________________________________________________________________
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

з ____________________________________________________________________________________
(відомості про контрагента(ів): повне та скорочене (за наявності) найменування / прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
_____________________________________________________________________________________
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
_____________________________________________________________________________________
паспорті), місцезнаходження / місце проживання)

по __________________________________________________________________________________
                          (найменування операції(й), опис групи однорідних операцій, номер(и) та дата(и) договору(ів))

за період з ___.___.____ по ___.___.____.
                                 (дата)                           (дата)

Підстави для проведення перевірки контрольованої(их) операції(й):
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Копію рішення ________________________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ініціали керівника (заступника керівника) Міністерства доходів і
______________________________ про проведення перевірки платника податків з питань повноти
зборів України)
нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) від ___.___.____ N _________, копію наказу __________________________________________________
         (дата)                     (номер)                                                                                  (реквізити (дата, номер, назва) наказу
____________________________________________________________________________________,
територіального органу Міністерства доходів і зборів України про проведення перевірки)

запит про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій відповідно до підпункту 39.5.2.3 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, письмове повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки надіслано платнику податків ________________________________________________ рекомендованим листом
                                                                   (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________ з
                   (реквізити (дата, номер, назва) листа територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

повідомленням про вручення або вручено посадовій особі платника податків
_____________________________________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові платника податків або уповноваженого представника, якому вручено
____________________ під розписку ___.___.______.
зазначені документи)                                                (дата вручення)

I. Загальні положення

1.1. Місце проведення перевірки: ________________________________________________________.
                                                                                                                      (адреса місця проведення перевірки)

1.2. Перевірку розпочато ___.___.______, закінчено ___.___._______.
                                                              (дата початку)                                (дата закінчення)

За рішенням __________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ініціали керівника (заступника керівника) Міністерства доходів і зборів
_____ від ___.___.____ N _________ та згідно з наказом _____________________________________
України)               (дата)                     (номер)                                                                       (реквізити (дата, номер, назва) наказу
_______________________________________________________________________________ строк
територіального органу Міністерства доходів і зборів України про продовження перевірки)

проведення перевірки було продовжено до _______________________________________________.
                                                                                                                   (дата, до якої було продовжено строк перевірки)

Підстави продовження строку проведення перевірки:
_____________________________________________________________________________________.
                                            (зазначаються підстави для продовження строку проведення перевірки)

1.3. Посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність платника податків в періоді, що перевіряється, були/є (керівник (самозайнята особа), головний бухгалтер або особи, які виконували їх обов'язки):

__________________________________________
                                               (посада)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

за період з ___.___.____ по ___.___.____ (або по останній день періоду, що перевіряється)
                                  (дата)                           (дата)
згідно з наказом (іншим документом про призначення) ______________________________________
                                                                                                                                                    (реквізити (дата, номер, назва)
__________________________________________________. Наказ (інший документ) про звільнення
наказу (іншого документа) про призначення)
_____________________________________________________________________________________.
                                               (реквізити (дата, номер, назва) наказу (іншого документа) про звільнення)

_________________________________________
                                             (посада)

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

за період з ___.___.____ по ___.___.____ (або по останній день періоду, що перевіряється)
                                 (дата)                             (дата)
згідно з наказом (іншим документом про призначення) ______________________________________
                                                                                                                                                 (реквізити (дата, номер, назва)
__________________________________________________. Наказ (інший документ) про звільнення
наказу (іншого документа) про призначення)
_____________________________________________________________________________________.
                                       (реквізити (дата, номер, назва) наказу (іншого документа) про звільнення)

1.4. Взято на облік платників податків ___.___.____ за _______________________________________
                                                                                               (дата)                                          (податковий номер або серія та номер
_____________________________________________________________________________________
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
_____________________________________________________________________________________
відмітку у паспорті))

Станом на ___.___._____ (дату складення акта) перебуває на обліку в _________________________
                                  (дата)                                                                                                                                         (найменування
____________________________________________________________________________________.
територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

1.5. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від ___.___.____ N _________, виданого
                                                                              (дата)                     (номер)
______________________________________________________________________, індивідуальний
(найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

податковий номер платника податку на додану вартість ________________________________, був
                                                                                                                                                             (номер)
зареєстрований платником податку на додану вартість з ___.___.____ по ___.___.____.
                                                                                                                                         (дата)                            (дата)

У разі анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника податку на додану вартість від ___.___.____ N ________________ анульовано
                                                                                                                             (дата)                                 (номер)
___.___.____ на підставі ________________________________________________________________.
(дата анулювання)                                    (документ, на підставі якого свідоцтво анульовано, причини його анулювання)

1.6. Відомості про попередні перевірки з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й):
_____________________________________________________________________________________
(зазначається дата та номер акта(ів) (довідки(ок)) про результати перевірки (у разі проведення в попередньому(іх)
_____________________________________________________________________________________
періоді(ах) перевірок контрольованої(их) операції(й), що перевіряється(ються)) або зазначається, що такі перевірки
____________________________________________________________________________________.
не проводились)

II. Описова частина

2.1. Підстави для визнання осіб пов'язаними:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.2. Підстави віднесення операції(ій) до контрольованої(их):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.3. Подання документації для здійснення податкового контролю:

1) відомості про подання звіту про контрольовані операції:

_____________________________________________________________________________________
(інформація про подання (неподання) звіту, включення (невключення) до звіту контрольованої(их) операції(й),
_____________________________________________________________________________________
що перевіряється(ються), у разі невключення контрольованої(их) операції(й) до звіту (неподання звіту) -
____________________________________________________________________________________;
зазначення обставин її (їх) виявлення)

2) запити щодо подання документації про контрольовану(і) операцію(ї):

запит щодо подання документації про контрольовану(і) операцію(ї) відповідно до підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України до платника податків ________________________________________________ надіслано ____________________________
                      (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)                                                                             (реквізити
_____________________________________________________________________________________
(номер, дата, назва) документа, яким Міністерством доходів і зборів України поінформовано платника податків
_____________________________________________________________________________________.
щодо подання документації про контрольовану(і) операцію(ї))

Документація про контрольовану(і) операцію(ї) (на запит, поданий відповідно до підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України) платником податків _________________________________________________ надана _____________________________
                        (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)                                                                   (реквізити (номер,
_____________________________________________________________________________________
дата, назва) супровідного документа, яким платником податків надіслано документацію про контрольовану(і)
____________________________________________________________________________________;
операцію(ї))
запит з вимогою додатково подати документацію про контрольовану(і) операцію(ї) та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції (у разі подання платником податків такої документації не в повному обсязі та/або встановлення відхилення ціни контрольованої(их) операції(й) від звичайної ціни за результатами моніторингу цін у контрольованих операціях) відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України до платника податків __________________________________________ надіслано __________________
                                                         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)                                           (реквізити (номер, дата,
_____________________________________________________________________________________
назва) документа, яким Міністерством доходів і зборів України поінформовано платника податків щодо подання
____________________________________________________________________________________.
документації про контрольовані операції)

Документація про контрольовану(і) операцію(ї) (на запит, поданий відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України) платником податків __________________________________________________ надана ____________________________
                             (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)                                                              (реквізити (номер,
_____________________________________________________________________________________
дата, назва) супровідного документа, яким платником податків надіслано документацію про контрольовані
____________________________________________________________________________________;
операції)

запит(и) платнику(ам) податків, який(і) є сторонами контрольованої(их) операції(й), що перевіряється(ються), про надання документів (інформації) щодо операцій відповідно до підпункту 39.5.2.14 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України надіслані
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування / прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________.
по батькові платника(ів) податків та реквізити (номер, дата, назва) документа(ів), яким(и) надіслано запити
_____________________________________________________________________________________
платнику(ам) податків)

Документація про контрольовану(і) операцію(ї) (на запит(и), поданий(і) відповідно до підпункту 39.5.2.14 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України) платником(ами) податків _______________________________________________________________
                                                                                                                       (найменування /
___________________ надана ___________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові)                                           (реквізити (номер, дата, назва) супровідного(их) документа(ів),
____________________________________________________________________________________.
яким(и) платником(ами) податків надіслано документацію про контрольовану(і) операцію(ї))

2.4. Перелік документації, що використана під час перевірки:
_____________________________________________________________________________________
2.5. Інформація про договір між великим платником податків та Міністерством доходів і зборів України щодо узгодження цін у контрольованих операціях:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.6. Під час перевірки проведено такі заходи податкового контролю:
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються відомості щодо заходів податкового контролю, проведених при здійсненні перевірки)

2.7. Метод (комбінація методів), передбачений(х) пунктом 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, застосований(х) платником податків для визначення ціни у контрольованій(их) операції(ях):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.8. Метод (комбінація методів), передбачений(х) пунктом 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, застосований(х) територіальним органом Міністерства доходів і зборів України під час перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.9. Інформація про проведення зустрічних звірок:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.10. Джерела інформації, що використані для визначення ціни в контрольованій(их) операції(ях):

1) перелік використаних платником податків офіційно визнаних джерел інформації про ринкові ціни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інша інформація, визначена підпунктом 39.5.3.2 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, що використана платником податків для визначення ціни в контрольованій(их) операції(ях):
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

2) перелік використаних Міністерством доходів і зборів України офіційно визнаних джерел інформації про ринкові ціни (у випадку використання Міністерством доходів і зборів України джерел інформації, відмінних від тих, що використовував платник податків, з доведенням обґрунтованості такого використання):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інша інформація, визначена підпунктом 39.5.3.2 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, що використана Міністерством доходів і зборів України для визначення ціни в контрольованій(их) операції(ях):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.11. Самостійне коригування:
_____________________________________________________________________________________
(спосіб проведення самостійного коригування платником податків, сума заниження податкового зобов'язання
_____________________________________________________________________________________
(недоплати), розрахована в результаті здійснення платником податків самостійного коригування, строк сплати
_____________________________________________________________________________________
цієї суми)

2.12. Факти відхилення ціни, застосованої під час здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни:
_____________________________________________________________________________________
(вказуються документально підтверджені факти відхилення ціни (або рівня рентабельності), застосованої під час
_____________________________________________________________________________________
здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни (або ринкового рівня рентабельності) та обґрунтування того,
_____________________________________________________________________________________
що таке відхилення спричинило заниження податкового зобов'язання, або зазначається інформація про відсутність
_____________________________________________________________________________________
таких фактів)

III. Висновки

Перевіркою встановлено:

3.1. __________________________________________________________________________________
                 (опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати
_____________________________________________________________________________________
податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-
_____________________________________________________________________________________
правові акти)

внаслідок чого занижено податок на прибуток у періоді, що перевірявся, на загальну суму ________________ грн, у тому числі ______________.
                                                                                       (за періодами)

3.2. _________________________________________________________________________________
                   (опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати
_____________________________________________________________________________________
податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-
_____________________________________________________________________________________
правові акти)

внаслідок чого завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у періоді, що перевірявся, на загальну суму __________ грн, у тому числі _______________.
                                                                                                                                                   (за періодами)

3.3. _________________________________________________________________________________
                  (опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати
_____________________________________________________________________________________
податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-
_____________________________________________________________________________________
правові акти)

внаслідок чого занижено податок на додану вартість у періоді, що перевірявся, на загальну суму ________________ грн, у тому числі ______________.
                                                                                        (за періодами)

3.4. _________________________________________________________________________________
                   (опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати
_____________________________________________________________________________________
податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-
_____________________________________________________________________________________
правові акти)

внаслідок чого завищено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму ______________ грн, у тому числі _________________.
         (за періодами)

3.5. _________________________________________________________________________________
                 (опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати
_____________________________________________________________________________________
податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-
_____________________________________________________________________________________
правові акти)

внаслідок чого завищено податок на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню, в періоді, що перевірявся, на загальну суму _____________ грн, у тому числі ______________.
                                                                                                                                                                              (за періодами)

3.6. _________________________________________________________________________________
            (зазначаються відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового законодавства та інші
____________________________________________________________________________________.
встановлені перевіркою обставини або зазначається про відсутність фактів порушень податкового законодавства)

У разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки контрольованої(их) операції(їй), платник податків має право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в погоджений строк документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.

Особи, які проводили перевірку:

_______________________________________
(посада особи Міністерства доходів і зборів України,
яка очолювала перевірку)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

______________________________________
(посада особи територіального органу Міністерства
доходів і зборів України, яка проводила перевірку)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

______________________________________
(посада особи територіального органу Міністерства
доходів і зборів України, яка проводила перевірку)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Платник податків (або його представник):

_____________________________________
                                        (посада)

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Примітка*:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Підтверджую, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

___________________________________
                                     (посада)

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Примітка**:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Акт (довідку) складено у двох примірниках.

Додатки: на ________ аркушах.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів доходів і зборів ознайомлений(а), один примірник акта (довідки) з додатками на ___ аркушах отримав(ла) ___.___._____ року.

______________________________
                                     (посада)

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Примітка***:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

____________
* У разі відмови платника податків або його представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України зазначається інформація про відмову та складення відповідного акта, що засвідчує факт такої відмови.

** У разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки, платником податків або його представником зазначається інформація про незгоду та подання зауважень (заперечень) разом з актом у строки, визначені Податковим кодексом України.

*** У разі відмови платника податків або його представника від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення з будь-яких причин зазначається інформація про відмову отримання (неможливість вручення) та складення відповідного акта, що засвідчує ці факти.

Опрос