Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации протоколов, составленных по результатам проведенных заседаний постоянных комиссий [при проведении проверок плательщиков налогов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.04.2014
Утратил силу

Зразок форми Журналу реєстрації протоколів, складених за результатами проведених засідань постійних комісій

Журнал реєстрації протоколів, складених за результатами проведених засідань постійних комісій

N з/п

Код регіону

Код району

N прото-
колу

Дата складе-
ного прото-
колу

П. І. Б. керів-
ника (заступ-
ника керів-
ника), що затвер-
див прото-
кол

Кіль-
кість учас-
ників засі-
дання

Код ЄДРПОУ / реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспор-
та*

Назва / П. І. Б. платника подат-
ків

Дата початку прове-
дення пере-
вірки

Дата вине-
сення спірних питань на розгляд комісії

Суть спірного питання, вине-
сеного на розгляд комісії

Результати розгляду комісії спірних питань на рівні ДПІ

Дата направ-
лення запиту до органу ДПС вищого рівня

Дата скла-
деного прото-
колу органом ДПС вищого рівня

Резуль-
тати розгляду спірного питання органом ДПС вищого рівня

Дата отри-
мання відпо-
віді від органу ДПС вищого рівня

Дата скла-
деного акта пере-
вірки

Номер скла-
деного акта пере-
вірки

Донараховано грошових зобов'язань (зменшено відшкодування, від'ємне значення з ПДВ, збитки) тощо (тис. грн.)

Інше

прий-
нято рішен-
ня щодо спірного питан-
ня (зазна-
чити суть рішен-
ня)

прий-
нято рішення щодо направ-
лення спірного питан-
ня на розгляд ДПС вищого рівня

всього:

в т. ч. вино-
сились на розгляд комісії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос