Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Унифицированная форма акта проверки соблюдения требований относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2014

  

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ

(Держцінінспекція України)

___________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефон територіального органу
___________________________________________________________________________________
Держцінінспекції України, що здійснює перевірку)

УНІФІКОВАНА ФОРМА
АКТА ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ФОРМУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЬОВАНИХ ЦІН

_________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що перевіряється)

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)  

__________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
__________________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, телефон)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДІЙСНЮВАНОЇ ТА РАНІШЕ ЗДІЙСНЕНИХ ПЕРЕВІРОК

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип перевірки

Наказ від N  

Направлення на перевірку
від N  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи Держцінінспекції України: ________________________________________________
                                                                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи: _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з  
по  

Акт перевірки від  

  була у період з  
по  

Акт перевірки від  

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання відповідно до переліку

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів)

 

 

 

 

Стаття 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - ЗУ N 877-V), стаття 18 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (далі - ЗУ N 5007-VI)

2

Наявність виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також документів, що посвідчують особу, у посадових осіб

 

 

 

 

Стаття 18 ЗУ N 5007-VI

3

Перевірка бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів, пов'язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін (тарифів), у тому числі

 

 

 

 

Стаття 18 ЗУ N 5007-VI, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо затвердження порядків (методик) формування державних регульованих цін (тарифів)

3.1

статуту або положення

 

 

 

 

3.2

документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачено Законом

 

 

 

 

3.3

наказів щодо призначення: керівника суб'єкта господарювання або виконуючого його обов'язки про виконання його функцій; головного бухгалтера; особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін (тарифів)

 

 

 

 

3.4

наказу про облікову політику суб'єкта господарювання з розподілом загальновиробничих витрат

 

 

 

 

3.5

балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) або фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва)

 

 

 

 

3.6

свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість

 

 

 

 

3.7

договорів, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг та виконанням робіт, на підставі яких формується річний план

 

 

 

 

3.8

стандартів, нормативів, норм, технічних регламентів, схем, паспортів, інструкцій, планів

 

 

 

 

3.9

штатного розпису, затверджених посадових окладів і тарифних ставок, колективного договору

 

 

 

 

3.10

інвестиційної програми або програми технічного розвитку

 

 

 

 

3.11

головної книги бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей)

 

 

 

 

3.12

розпорядчих документів щодо встановлення цін (тарифів)

 

 

 

 

3.13

документів бухгалтерської та статистичної звітності

 

 

 

 

3.14

калькуляцій та розрахунків цін (тарифів)

 

 

 

 

4

Перевірка дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів), у тому числі

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 5007-VI, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання (встановлення) державних регульованих цін (тарифів), нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо затвердження порядків (методик) формування державних регульованих цін (тарифів)

4.1

правильність застосування цін (тарифів), встановлених Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

4.2

дотримання вимог (порядків, методик) при формуванні цін (тарифів)

 

 

 

 

4.3

обґрунтованість статей витрат собівартості продукції, робіт і послуг, врахування при їх визначенні обсягів виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт), норм (нормативів) податків і зборів тощо

 

 

 

 

4.4

достовірність зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування цін (тарифів)

 

 

 

 

4.5

обґрунтованість підстав для зміни рівня державних регульованих цін (тарифів)

 

 

 

 

4.6

повноту надання послуг (виконання робіт), вартість яких врахована при визначенні розміру цін (тарифів)

 

 

 

 

4.7

дотримання способів державного регулювання цін (тарифів), визначених законодавством, при встановленні цін (тарифів)

 

 

 

 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ*

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ*

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень**

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється виключно суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

** Пояснення суб'єкта господарювання можуть додаватись до акта перевірки на окремому аркуші (аркушах), про що необхідно зазначити у цій колонці акта перевірки.

Цей акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а інший залишається в органах Держцінінспекції України

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Держцінінспекції України:

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки на сторінках отримано :

___________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося в цього суб'єкта господарювання.

Опрос