Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о присоединении к электрическим сетям

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.03.2014
Утратил силу

ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж
(типова форма)

N ______________

________________________
           (місце укладення)

___________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________,
                                                         (найменування електропередавальної організації)
в особі _________________________________________________________________________, що діє
                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
на підставі _____________________________________________________ (далі - Виконавець послуг),
                                                                   (назва установчого документа)
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                                              (найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)
(далі - Замовник), в особі _________________________________________________________, що діє
                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                               (довіреність або установчі документи)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768 (далі - Правила).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг або іншого власника мереж приєднується: _________________________________________________________________________,
                                                                                                         (опис об'єкта Замовника)
місце розташування об'єкта Замовника:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється на:
_____________________________________________________________________________________.

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: стандартне/нестандартне.
                                                                                                  (непотрібне викреслити)

1.5. Замовлено до приєднання потужність у точці приєднання ______ кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання __________.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити _____________ кВ, ____________ клас.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:

оплати Замовником вартості приєднання;

введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;

надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта Замовника;

узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від ___________ N _____, які є додатком до цього Договору, проектну документацію на електричні мережі зовнішнього електрозабезпечення (від точки приєднання до об'єкта замовника), внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання та погодити її з Виконавцем послуг.

3.2.2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника в точці приєднання.

3.2.3. Виключено

3.2.3. На дату ____________ ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.

3.2.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.

3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за приєднання становить ___________ грн.

4.2. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати укладення цього Договору.

4.3. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

для стандартного приєднання:

попередня оплата в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

для приєднання, яке не є стандартним:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання цього Договору Сторонами;

оплата в розмірі 60 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів від дати узгодження розробленої проектної документації з усіма заінтересованими сторонами;

остаточний розрахунок в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж 5 (п'яти) робочих днів після надання послуги з приєднання, що підтверджується підписанням Сторонами двох примірників Акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж.

За домовленістю Сторін може бути встановлений інший порядок оплати шляхом конкретизації умов цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. Виключено

5.3. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.

У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов'язання щодо строків надання послуги з приєднання:

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 10 до 20 календарних днів (при стандартному приєднанні) або від 30 до 60 календарних днів (при приєднанні, яке не є стандартним) плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 20 до 120 календарних днів (при стандартному приєднанні) або від 60 до 120 календарних днів (при приєднанні, яке не є стандартним) плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов'язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (в розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, при стандартному приєднанні; в розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, при приєднанні, яке не є стандартним) (крім випадків, визначених Правилами).

5.4. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _______________________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в строки, зазначені в заяві.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. ___________________________.

2. ___________________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Тел.: __________________

Тел.: __________________

М. П.

______________________________
                 (підпис, П. І. Б.)

М. П.

______________________________
                 (підпис, П. І. Б.)

_______________ 20__ року

_______________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 30.03.2017 р. N 441)

Опрос