Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лицензионный договор присоединения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.02.2014
Утратил силу

Ліцензійний договір приєднання

Цей ліцензійний договір приєднання (далі - Договір), який є Договором приєднання згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України, укладено між автором1 (співавторами) (далі - Автор (Співавтори)) і Національним банком України в особі завідувача Редакції періодичних видань Національного банку України, який діє на підставі довіреності від __________ N _______ (далі - Видавець) (разом - Сторони).

____________
1 Фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

I. Предмет Договору

1. Надаючи Видавцю будь-який твір, Автор (Співавтори) беззастережно погоджується (погоджуються) з умовами цього Договору.

2. Автор (Співавтори) надає (надають) Видавцю виключну ліцензію на використання твору на необмежений строк, а Видавець приймає та сплачує авторську винагороду за використання твору.

3. Видавець отримує право на використання твору такими способами:

копіювання, відтворення та технологічне опрацювання цілого твору або будь-якої його частини на комп'ютерному обладнанні Національного банку України шляхом запису, перезапису в цифровому форматі;

рецензування, редагування, скорочення, перероблення або доопрацювання тексту твору чи зображення в цифровому форматі на паперових або інших носіях;

переклад цілого твору або будь-якої його частини на англійську або іншу мову;

включення твору до складеного твору;

публікація, видання, перевидання на паперовому та (або) цифровому носії (випуск у світ, тиражування) твору мовою оригіналу та в перекладі на паперовому або цифровому носії (CD-диску);

розміщення (оприлюднення) твору в друкованих та електронних виданнях Національного банку України, у будь-якому цифровому форматі на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України, на внутрішньому інтернет-порталі Національного банку України, на інтернет-сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського;

включення назви твору та інформації про його Автора (Співавторів) до баз даних (переліку або покажчика публікацій), посилань і цитат у будь-якому з видань Національного банку України на паперових та електронних носіях;

публічне використання твору або будь-якої його частини під час презентацій, засідань круглих столів, прес-клубів, прес-конференцій з посиланням на назву твору та видання, в якому був опублікований твір, його Автора (Співавторів);

розповсюдження примірників видання з опублікованим (розміщеним) твором шляхом передплати видань Національного банку України, їх роздрібного продажу, презентації, передавання в рекламних цілях тощо.

4. Територія розповсюдження - без обмежень.

5. Максимальний тираж твору - 1 млн примірників.

II. Гарантії Автора (Співавторів)

1. Автор (Співавтори) гарантує (гарантують), що на час надання твору Видавцю:

йому (їм) належить (належать) авторські права на цей твір;

твір або будь-яка його частина раніше не була опублікована в будь-якому іншому виданні та не буде надана для публікації або оприлюднення в іншому виданні.

2. Автор (Співавтори) гарантує (гарантують), що у творі не використано частини або фрагменти інших творів, авторські права на які належать третім особам, а всі цитати з творів третіх осіб використовуються з посиланням на ім'я автора та першоджерело.

III. Права Сторін

1. Видавець має право:

встановлювати правила (умови) приймання та опублікування творів у виданнях Національного банку України;

використовувати твір на свій розсуд будь-якими способами в межах цього Договору.

2. Автор (Співавтори) має (мають) право:

отримувати від Видавця інформацію, необхідну для доопрацювання твору в цілому;

вимагати виключити своє ім'я (свої імена) у разі використання твору Видавцем, повідомивши про це Видавця в письмовому вигляді не пізніше завершення підготовки до використання твору;

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню, змінам твору, якщо такі дії можуть завдати шкоди честі та репутації Автора (Співавторів). Автор (Співавтори) погоджується (погоджуються), що реалізація Видавцем переданих прав відповідно до умов цього Договору не може вважатися як посягання на особисті немайнові права Автора (Співавторів).

IV. Обов'язки Сторін

1. Автор (Співавтори) зобов'язується (зобов'язуються):

1) надати твір Видавцю відповідно до вимог щодо оформлення та подання творів, які розміщуються на сайті Видавця та друкуються в журналі "Вісник Національного банку України";

2) не публікувати твір в інших друкованих і (або) електронних виданнях українською або іншими мовами і не розповсюджувати його без згоди Видавця.

2. Видавець зобов'язується:

1) забезпечити рецензування твору, наукове, літературне та художньо-технічне редагування, виготовлення та (або) оброблення ілюстративного матеріалу, виготовлення паперового та електронного оригіналів-макетів, відтворення і розповсюдження твору в паперовій та (або) електронній формі згідно з умовами цього Договору;

2) погоджувати з Автором (Співавторами) унесені до твору правки;

3) у разі публікації, тиражування, оприлюднення твору зазначати ім'я (імена) Автора (Співавторів) відповідно до даних, які були надані в творі або супровідних документах;

4) якщо протягом трьох місяців з часу одержання Видавцем твір не отримав позитивної рецензії, що є підставою для його публікації, то Автор (Співавтори) має (мають) бути проінформованим (проінформованими) про відхилення твору. Матеріальний носій твору, що надається Автором (Співавторами) Видавцю, поверненню не підлягає. Видавець не здійснює листування з Автором (Співавторами) з питань (мотивів) відхилення твору. Після цього всі права на твір, надані Видавцю за цим Договором, переходять до Автора (Співавторів).

V. Виплата авторської винагороди

1. За використання твору після його публікації Автору (Співавторам) виплачується авторська винагорода за весь обсяг прав на використання твору, наданих Видавцю відповідно до пункту 3 розділу I цього Договору.

2. Авторська винагорода виплачується у вигляді одноразового платежу, виходячи з мінімальних ставок винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав".

3. Якщо Автор (Співавтори) відмовляється (відмовляються) від отримання авторської винагороди, то він (вони) має (мають) підтвердити це письмово.

4. Авторська винагорода виплачується протягом трьох місяців із часу виходу друкованого або електронного видання Національного банку України у світ.

5. Авторська винагорода виплачується Співавторам твору в однакових частинах, якщо попередньо Співавтори в письмовій формі не уклали договір про розподіл авторської винагороди. Копія цього договору подається до Редакції періодичних видань разом з іншими документами, необхідними для нарахування авторської винагороди.

6. Видавець за бажанням Автора (Співавторів) нараховує авторську винагороду на його (їх) рахунок (рахунки), відкритий (відкриті) у банках України, або Автор (Співавтори) отримує (отримують) кошти готівкою через операційні каси Національного банку України.

VI. Відповідальність Сторін

1. Автор (Співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладених у творі фактів, цитат, посилань на законодавство України, офіційну документацію та (або) за наукову обґрунтованість твору.

2. Автор (Співавтори) несе (несуть) відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на твір.

VII. Порядок розв'язання спорів

1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів.

2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

VIII. Інші умови цього Договору

1. Цей Договір є договором приєднання, умови якого визначаються Видавцем, і може бути укладений іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Надання Автором (Співавторами) твору Видавцю є згодою Автора (Співавторів) на укладення Договору на зазначених умовах.

2. Цей Договір набирає чинності з дня надання Автором (Співавторами) твору Видавцю.

Опрос