Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос на финансирование научной (научно-технической) разработки за счет бюджетных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.02.2014

ЗАПИТ НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) РОЗРОБКИ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

1. Назва роботи (розробки) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 942) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Державний замовник - Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

4. Автори роботи (розробки) та відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про заявника роботи (головного виконавця)

5.1. Повна назва установи (підприємства, організації) _______________________________________

5.2. Відомча підпорядкованість __________________________________________________________

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________________________

5.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ _____________________________________________

5.5. Юридична та поштова адреси _______________________________________________________

5.6. Форма власності за КФВ ___________________________________________________________

5.7. Види діяльності за КВЕД ___________________________________________________________

5.8. Банківські реквізити _______________________________________________________________

5.9. Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства (установи, організації): _________________
____________________________________________________________________________________
тел. _______________, факс _______________, e-mail _______________________________________

6. Організації-співвиконавці:

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні,
(%)

 

 

 

 

 

 

7. Спрямованість роботи (необхідне помітити)

Напрямок

Помітка

- випуск нового виду продукції (послуг)

 

- покращення якості продукції (послуг), що виробляється (надається)

 

- збільшення обсягів виробництва продукції, послуг

 

- подовження терміну експлуатації обладнання

 

- підвищення продуктивності праці

 

- покращення умов праці

 

- покращення екологічного стану оточуючого середовища

 

- економія матеріалів (сировини)

 

- підвищення енергоефективності

 

8. Стадія розроблення та ступінь проробки проекту (необхідне помітити)

Стадія розроблення

Ступінь проробки, %

- досліджено та обґрунтовано наукові аспекти проекту

 

- досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту

 

- досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту

 

- проведено експериментальні та теоретичні дослідження

 

- розроблено ескізну (робочу) документацію

 

- виготовлено макетні (експериментальні) зразки

 

- підготовлена матеріально-технічна база досліджень (розробок)

 

- підготовлений персонал дослідників (розробників)

 

9. Мета роботи та її стислий зміст: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Характеристика науково-технічної продукції, яка буде створена внаслідок виконання роботи: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Детальний зміст роботи: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12. Обґрунтування роботи

12.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладені в основу роботи: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12.2. Техніко-економічне обґрунтування роботи (вказати очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими): ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

12.3. Календарний план робіт на виконання роботи:

N
п/п

Найменування етапу робіт

Термін виконання (початок - закінчення),
квартал, рік

Виконавець

Обсяги фінансування
(тис. грн.)

Науково-технічна продукція

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

12.4. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується:

[    ]  немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги

[    ]  немає аналогів в Україні

[    ]  краща за існуючі в Україні аналоги по всіх основних показниках

[    ]  перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками


13. Фінансові аспекти роботи

13.1. Загальна вартість роботи (тис. грн.) _________________________________________________
                                                                                                                                     (цифрами та прописом)

13.2. Вартість роботи у 2014 році (тис. грн.) _______________________________________________
                                                                                                                                    (цифрами та прописом)

13.3. Строки виконання (квартал, рік) ____________________________________________________

13.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. грн.)

Показники

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Найменування етапу робіт

 

 

 

 

Сировина, основні та допоміжні матеріали

 

 

 

 

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

 

Заробітна плата та інші виплати виконавцям робіт

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи виконавцям робіт

 

 

 

 

Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

 

 

 

 

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

 

 

 

 

Витрати на зв'язок

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

14. Впровадження та виробництво продукції

14.1. Напрями витрат*

N

Назва етапу

Строки виконання (квартал, рік)

Обсяги фінансування в тис. грн.

Бюджетні кошти,
%

Власні кошти,
%

Інші кошти,
%

1.

Проведення НДДКР

 

 

 

 

 

2.

Дослідження екологічних (соціальних) питань

 

 

 

 

 

3.

Придбання ліцензій та know-how

 

 

 

 

 

4.

Придбання технології

 

 

 

 

 

5.

Модернізація устаткування

 

 

 

 

 

6.

Придбання устаткування

 

 

 

 

 

7.

Придбання сировини та комплектуючих

 

 

 

 

 

8.

Пусковоналагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

9.

Витрати на управління

 

 

 

 

 

10.

Початкові виробничі витрати

 

 

 

 

 

11.

Інші

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО (тис. грн.)

 

 

 

 

 

14.2. Перелік науково-технічної продукції (послуг), що буде вироблятися (надаватися)*

Найменування

Назва підприємства, що випускатиме продукцію

Строк початку випуску
(рік, квартал)

Річні обсяги випуску в натуральних показниках

Ціна одиниці продукції
(тис. грн.)

Річні обсяги випуску в вартісних показниках (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Очікуваний план реалізації продукції (послуг)*

 

Обсяг реалізації всіх видів продукції

Рік

ринок України
(тис. грн.)

ринок країн СНД
(USD)

зарубіжний ринок
(USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Вид науково-технічної продукції що створюється за результатами виконання роботи:

Створена НТП

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Всього

Виріб

 

 

 

 

 

у тому числі техніка

 

 

 

 

 

Технології

 

 

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

Методи, теорії

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

14.5. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг)

Країна

Назва організації

Назва продукції
(послуг)

Обсяги споживання
(% від плану реалізації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* таблиці п. 14.1 - 14.3 заповнюються тільки для дослідно-конструкторських робіт.

15. Наявний досвід

15.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою - _________________________________________

15.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________

15.3. Чи була запропонована робота в якійсь частині впроваджена раніше _________ (так, ні)

15.4. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел (так, ні): ___.

Назва фінансуючої організації

Обсяги фінансування

Всього

В тому числі по роках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту: монографії _____; статті _____; авторські свідоцтва _____.

16. Кандидатури можливих експертів в галузі, до якої відноситься робота:

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання запиту: _________________

Керівник роботи

___________ _______________
         (підпис)                  (П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ р.

Керівник установи

___________ __________________
        (підпис)                       (П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ р.
                              М. П.

Опрос