Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет по результатам отчуждения и использования средств, полученных от продажи имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.02.2014
Утратил силу

ЗВІТ
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна

Наймену-
вання, місцезна-
ходження суб'єкта господа-
рювання

Наймен-
ування, інвен-
тарний номер об'єкта продажу

Наймену-
вання суб'єкта управління, який надав згоду на відчуження

Номер та дата прийняття документа, яким надано згоду на відчуження

Наймену-
вання, місцезна-
ходження органі-
затора аукціону, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Наймену-
вання суб'єкта управління, який надав згоду на зменшення початкової вартості, номер і дата прийняття документа

Підстави для змен-
шення початкової вартості, розмір змен-
шення (відсотків)

Наймену-
вання, місцезна-
ходження покупця

Номер, дата реєстра-
ції договору купівлі-продажу

Вартість майна за резуль-
татами неза-
лежної оцінки (почат-
кова вартість з ураху-
ванням податку на додану вартість), гривень

Почат-
кова вартість з ураху-
ванням податку на додану вартість та розміру її змен-
шення, гривень

Сума коштів, отри-
маних від про-
дажу, номер рахун-
ка

Викорис-
тання коштів згідно з техніко-
економічним обґрунту-
ванням

Фактичне використання коштів

призна-
чення

сума

призна-
чення

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

Опрос