Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт, составленный по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.01.2014
Утратил силу

________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері

________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю)

N   

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
 , або серія та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                                                                 телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N

Посвідчення (направлення)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
______________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
______________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:
______________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з    по   

Акт перевірки N   

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;   видавався;

його вимоги:   виконано;   не виконано

  був з    по   

Акт перевірки N   

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;   видавався;

його вимоги:   виконано;   не виконано

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розглядалося

ОПИС
виявлених порушень

Порядковий номер

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

частина четверта статті 5

2. Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3. Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий та сьомий статті 10

4. Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5. Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

____________
* Дана частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

___________________________________
                (найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

___________________________________
                (найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

___________________________________
                (найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано  :

___________________________________
                (найменування посади)

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 362)

____________

Опрос