Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Удостоверение на проведение плановой/внеплановой проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.12.2013
Утратил силу

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від "___" ____________ 20__ року N _____________________

Видане комісії на підставі наказу від "___" ____________ 20__ року N _____ на проведення у складі:
голови комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
членів комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
планової (позапланової) перевірки ліцензіата за місцезнаходженням
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження, найменування ліцензіата)
додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807, відповідно до отриманої ліцензії
серії ____________ N _____________________________________ від "___" ____________ 20__ року
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                               (підстава для проведення перевірки)
за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року,
у строк з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Інформація про проведення попередньої перевірки:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (тип заходу, строки його здійснення)
у період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Перелік питань, що є предметом перевірки і необхідність яких стала підставою для її
проведення: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (заповнюється у разі проведення позапланової перевірки)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Керівник (уповноважена особа) органу ліцензування ________________________________________

_____________________
(підпис)

 

________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N
з/п

Реквізити наказу про створення комісії

Реквізити посвідчення

Найменування ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові керівника

Місцезнаходження ліцензіата

Вид перевірки (планова, позапланова) та строк її проведення

Підстава для проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                           (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ___________ 20__ року N ___, та акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" __________ 20__ року N ___ (в якому зафіксовано аналогічне порушення і який складений під час дії цієї самої ліцензії), в присутності
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), виявлено, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування ліцензіата)
повторно допустив: ___________________________________________________________________,
                                                                                              (зазначаються порушення, допущені повторно)
що виявлено під час планової/позапланової перевірки.

Аналогічне порушення Ліцензійних умов було виявлено під час проведення планової/позапланової перевірки додержання __________________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов, що зазначено в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ______.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

______________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

______________
(підписи)

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні ____________________ за адресою _______________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання __________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов.

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                      (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                          (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                       (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, в присутності ______________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), виявлено, що під час подання заяви від "___" ___________ 20__ року про видачу ліцензії ліцензіат додав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначаються відомості, виявлені під час проведення перевірки з
_____________________________________________________________________________________
                                               порівнянням наданих відомостей у документах, доданих до поданої заяви)

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність даних, які містяться у зазначених вище документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні _______________ за адресою ____________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                                (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. _____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом перевірки ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважена особа ліцензіата _______________
                                                                                                                  (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                             (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності ______________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Під час проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), фактично встановлено, що ліцензіат передав ліцензію (її копію) серії __________ N _______, видану органом ліцензування, суб'єкту господарювання / фізичній особі
_____________________________________________________________________________________,
                                   (найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
який, використовуючи таку ліцензію, провадив туроператорську діяльність.

Документи, що підтверджують туроператорську діяльність суб'єктом господарювання / фізичною особою, а саме: ______________________, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні _______________ за адресою ____________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                               (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноважену особу ліцензіата взяти участь у зазначеному засіданні органу ліцензування.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання органу ліцензування.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                       (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                                         (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності _______________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ, що ліцензіатом не усунуто протягом встановленого у розпорядженні строку такі порушення Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначаються не усунуті порушення Ліцензійних умов)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
які зафіксовані в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___ та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

Повідомляємо про те, що "___" ____________ 20__ року о ____ год. ____ хв. у приміщенні ____________ за адресою _______________________ відбудеться засідання органу ліцензування, де розглядатимуться матеріали перевірки додержання _________________________ Ліцензійних умов.
                                                                                                                                (найменування ліцензіата)

Запрошуємо ліцензіата або уповноваженого представника ліцензіата взяти участь у вищевказаному засіданні комісії.

У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення не раніше ніж о ____ год. ____ хв. пред'явника буде поінформовано про номер кабінету, в якому відбудеться чергове засідання комісії.

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                       (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року.

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
                                                                                               (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
на підставі порушень, які зазначені в акті проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від "___" ____________ 20__ року N ___, у присутності _______________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

УСТАНОВИЛИ:

Виявлені під час проведення планової/позапланової перевірки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування ліцензіата)
додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови), __________________
_____________________________________________________________________________________,
              (зазначаються виявлені порушення Ліцензійних умов, наведені у пункті 7.7 розділу VII Порядку контролю за
          додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженого наказом Міністерства
                  інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
                                                                                      02 серпня 2013 року за N 1310/23842)
які дають підставу вважати _____________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування ліцензіата)
таким, що не може забезпечити виконання вимог Ліцензійних умов.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

 

Керівник або уповноважений представник ліцензіата

______________
(підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки

N _____

 

_____________________
(населений пункт)

"___" ____________ 20__ року

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії: _______________________________________________________________________
                                                                                                       (посади, прізвища, ім'я, по батькові)
за участю представника(ів) _____________________________________________________________,
                                                                                                   (посада(и), прізвище(а), ім'я, по батькові)
посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності N ____________ з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року у _________________________________________________________,
                                                                                                                    (найменування ліцензіата)
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія серія ____________ N ______________________, видана "___" ____________ 20__ року, на провадження _________________________________________________________________________
                                                                                                               (вид діяльності)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи ліцензіата)
або за відсутності ______________________________________________ встановили факт відмови ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807 (далі - Ліцензійні умови),

УСТАНОВИЛИ, що під час намагання членів комісії провести планову/позапланову перевірку
додержання __________________________________________________________________________
                                                                                                         (найменування ліцензіата)
вимог Ліцензійних умов ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (описуються дії ліцензіата, що вказують на відмову ліцензіата у проведенні планової/позапланової перевірки,
                    та відповідні дії комісії; зазначаються особи, що засвідчують факт відмови ліцензіата від проведення
                    планової/позапланової перевірки (за їх наявності), листи (заяви, повідомлення) ліцензіата, інших осіб,
                      що містять інформацію щодо фактичної відмови від проведення планової/позапланової перевірки
                                                   або ухиляння ліцензіата від проведення планової/позапланової перевірки)

Документи, що підтверджують відмову ___________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування ліцензіата)
у проведенні планової/позапланової перевірки, а саме: ______________________________________
                                                                                                                                             (зазначаються реквізити документів)
_____________________________________________________________________________________,
додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Відповідно до вимог ___________________________________________________________________
                                                                                                       (зазначається структурна одиниця)
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1310/23842, дії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата в проведенні планової/позапланової перевірки.

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________
(підпис)

Члени комісії:

__________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові)

______________
(підписи)

З актом ознайомлений та один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник ліцензіата _______________
                                                                                                                                      (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

від "___" ____________ 20__ року

N _______

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на підставі акта проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від ______________________________________________
                                                                                                                                           (найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (місцезнаходження ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (зміст заходів)
_____________________________________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи, щодо якого здійснено перевірку)

Голова комісії, що здійснив перевірку ____________________________________________________,
                                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та члени комісії, що здійснили перевірку: _________________________________________________,
                                                                                                                               (посади, прізвища, ім'я, по батькові)

УСТАНОВИЛИ:

усунути виявлені порушення в строк до "___" ____________ 20__ р.

Інформацію про усунення порушень надати до _____________________________________________
                                                                                                                                 (найменування органу ліцензування)
_____________________________________________________________________________________
у письмовій формі до "___" ____________ 20__ року.

У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту вчинення повторно такого самого порушення ліцензія підлягає анулюванню.

Керівник (заступник керівника органу контролю) _______________
                                                                                                                              (підпис)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження органу ліцензування)

АКТ
проведення планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування юридичної особи)
код згідно з ЄДРПОУ , ___________________________________________________
                                                                                                                                     (місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________

Перевірено:
_____________________________________________________________________________________
                        (найменування об'єкта (відокремленого підрозділу) юридичної особи, місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Підстави для здійснення перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  р. N  "Про затвердження плану перевірок"
Наказ від  р. N  "Про проведення планової (позапланової) перевірки"
Направлення на перевірку від  р. N  
  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Розділ I
Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи органу ліцензування: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з  р. по  р.;

Акт перевірки від  р.

  була у період з  р. по  р.;

Акт перевірки від  р.

Розділ II

I. Питання, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1. Загальні вимоги

1.1

Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

статті 10, 21 ЗУ N 1775-III

1.2

Про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, до органу ліцензування подано повідомлення своєчасно

 

 

 

 

статті 8, 17 ЗУ N 1775-III;
пункт 1.7 розділу I Ліцензійних умов

1.3

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались) виконано своєчасно

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 1775-III;
стаття 7 ЗУ N 877-V

2. Організаційні вимоги

2.1

Туристичні послуги надаються в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування

 

 

 

 

статті 20, 24 ЗУ N 324/95-ВР;
підпункт 1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.2

Вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинене з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації, громадян виконуються

 

 

 

 

стаття 7 ЗУ N 3739-VI;
підпункт 2 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.3

Вимоги щодо інформування туристів про можливі небезпеки під час подорожі виконуються

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 324/95-ВР;
підпункт 3 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов

2.4

Документи, пов'язані з провадженням туроператорської діяльності, наявні

 

 

 

 

статті 15, 16, 17, 20 ЗУ N 324/95-ВР; пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

2.5

Наявність поданої у визначені строки та в повному обсязі статистичної інформації за формами державної статистичної звітності N 1-ТУР, N 1-ТУР(к)

 

 

 

 

стаття 24 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов;
наказ N 96

2.6

Не відшкодовані збитки, завдані туристам, відсутні

 

 

 

 

стаття 10 ЗУ N 1023-XII;
стаття 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 2.4 розділу II Ліцензійних умов

2.7

Договори про туристичне обслуговування в письмовій (електронній) формі наявні

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР;
ЗУ N 851-IV;
пункт 2.5 розділу II Ліцензійних умов

2.8

Присутність керівника, або його заступника, або уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової (позапланової) перевірки додержання вимог цих Ліцензійних умов забезпечена

 

 

 

 

пункт 2.6 розділу II Ліцензійних умов

3. Загальні вимоги до офісного приміщення для провадження туроператорської діяльності

3.1

Власне або орендоване офісне приміщення наявне

 

 

 

 

пункт 29 ПКМУ N 756;
пункт 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.2

Інформаційна вивіска або інформаційна табличка чи зовнішня реклама із зазначенням повного найменування туроператора наявна

 

 

 

 

стаття 17 ЗУ N 1023-XII;
підпункт 1 пункту 3.1 розділу II Ліцензійних умов

3.3

Телефонний та факсимільний зв'язок, доступ до мережі "Інтернет" наявні

 

 

 

 

підпункт 2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.4

Інформація про режим роботи туроператора наявна

 

 

 

 

стаття 17 ЗУ N 1023-XII;
підпункт 2 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов

3.5

Туроператор розмістив на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, інформацію та документи, передбачені Ліцензійними умовами

 

 

 

 

стаття 4 ЗУ N 1023-XII;
пункт 3.2 розділу III Ліцензійних умов

3.6

Інформування органу ліцензування про дату та строк тимчасового закриття службового приміщення (офісу) здійснюється вчасно

 

 

 

 

пункти 3.3, 3.4 розділу III Ліцензійних умов

4. Кваліфікаційні вимоги

4.1

У керівника туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу наявні диплом про здобуття вищої освіти, стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджено записом в трудовій книжці, або вища освіта у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти

 

 

 

 

пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

4.2

У керівника туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головного бухгалтера відсутня заборона здійснювати цей вид господарської діяльності, займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили, та непогашена судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері

 

 

 

 

пункт 4.2 розділу IV Ліцензійних умов

4.3

У штаті туроператора наявні не менше 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджено записами в трудових книжках, або наявна вища освіта у сфері туризму, що підтверджено дипломами про здобуття вищої освіти

 

 

 

 

пункт 4.3 розділу IV Ліцензійних умов

5. Фінансове забезпечення відповідальності туроператорів

5.1

Нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності наявна

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ
N 324/95-ВР
;
пункт 29 ПКМУ N 756;
пункт 5.1 розділу V Ліцензійних умов

5.2

Фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора протягом дії ліцензії безперервне

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 5.2 розділу V Ліцензійних умов

6. Загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні туристичної діяльності

6.1

Інформування туристів про умови надання туристичних послуг до укладання договору здійснюється

 

 

 

 

стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 6.1 розділу VI Ліцензійних умов

6.2

Договори на туристичне обслуговування наявні, якість туристичних послуг відповідає умовам договору

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 6.2, 6.3 розділу VI Ліцензійних умов

6.3

Агентські договори, копія документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності агента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи)

 

 

 

 

Статті 15, 20 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 6.4 розділу VI Ліцензійних умов

7. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

7.1

Договори на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) укладені із страховою компанією на кожного туриста, що здійснює туристичні подорожі, та туроператор завчасно отримав підтвердження про укладання туристами договорів на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) (у разі самостійного укладання туристами договорів на обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) шляхом отримання копії належним чином укладеного договору страхування)

 

 

 

 

стаття 16 ЗУ N 324/95-ВР;
пункти 7.1, 7.2 розділу VII Ліцензійних умов

7.2

У договорах страхування передбачено надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування

 

 

 

 

стаття 16 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.3 розділу VII Ліцензійних умов

7.3

Інформація про умови страхування доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування

 

 

 

 

стаття 191 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.3 розділу VII Ліцензійних умов

7.4

Облік виданих туристам договорів страхування ведеться

 

 

 

 

стаття 24 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.7 розділу VII Ліцензійних умов

7.5

Інформування органу ліцензування про настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров'ю туриста, пов'язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг здійснюється вчасно

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 7.8 розділу VII Ліцензійних умов

8. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності

8.1

Діяльність, не передбачена Законом України "Про туризм", ліцензією на туроператорську діяльність, Ліцензійними умовами, не здійснюється

 

 

 

 

стаття 5 ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.1 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2

Туроператором під час організації виїзного туризму оформлено та видано туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.1

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац третій пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.2.3

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац четвертий пункту 8.3 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3

Туроператором під час організації внутрішнього туризму оформлено та видано туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
пункт 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.1

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац другий пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.2

договір на обов'язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом)

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац третій пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

8.3.3

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування

 

 

 

 

ЗУ N 324/95-ВР;
абзац четвертий пункту 8.5 розділу VIII Ліцензійних умов

Позначення, що застосовуються у цьому розділі

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється.

"НП" - не перевірялося у даного суб'єкта господарювання.

Розділ III. Порушення вимог законодавства, виявлені під час планової (позапланової) перевірки

N
з/п

НД1, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

реквізити норми

реквізити НД2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Нормативний документ.

2 Реквізити НД мають відповідати позначенням, вказаним у розділі VII цього акта проведення планової/позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Розділ IV.

Цей розділ заповнюється виключно посадовими особами та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують особи перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію посвідчення на перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Перед початком проведення перевірки суб'єкта господарювання ознайомлено з підставою для проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа

 

 

 

 

частина третя статті 6 ЗУ N 877-V

Розділ V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. Прикінцеві положення

Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі ліцензування.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Акт перевірки складено "___" ____________ 20__ р.

Примірник акта перевірки отримано:

_____________________
(посада)

_______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ VII. Акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені під час перевірки

N
з/п

Позначення НД1

Назва НД

Затверджено

вид НД та назва органу

дата та номер НД

А

1

2

3

4

1. Закони України

1.1

ЗУ N 1023-XII

"Про захист прав споживачів"

Закон України

12.05.91
N 1023-XII

1.2

ЗУ N 24/95-ВР

"Про туризм"

Закон України

15.09.95
N 324/95-ВР

1.3

ЗУ N 1775-III

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України

01.06.2000
N 1775-III

1.4

ЗУ N 851-IV

"Про електронні документи та електронний документообіг"

Закон України

22.05.2003
N 851-IV

1.5

ЗУ N 877-V

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України

05.04.2007
N 877-V

1.6

ЗУ N 3739-VI

"Про протидію торгівлі людьми"

Закон України

20.09.2011
N 3739-VI

2. Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів державної виконавчої влади

2.1

ПКМУ N 756

"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України

04.07.2001
N 756

2.2

наказ N 96

"Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення"

Державний комітет статистики України

04.03.98
N 96
,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.98
за N 182/2622

2.3

наказ N 465

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

Міністерство інфраструктури України

10.07.2013
N 465
,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 року
за N 1275/23807

____________

Опрос