Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт [о повторном нарушении лицензиатом Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству особо опасных химических веществ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.11.2013
Утратил силу

АКТ N _______

про __________________________________________________________________________________
                      (про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; про встановлення факту передачі ліцензії або її
                            копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; про виявлення
                       недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; про
                              невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов; про відмову ліцензіата в
                              проведенні перевірки органом ліцензування; про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
                                                                                                           Ліцензійних умов)

____________ 20__ р.

________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

 

Комісією у складі _______________________________________________________________________
                                                                         (посади, прізвища та ініціали голови та членів комісії)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
за участю третіх осіб: ____________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвища та ініціали, посади)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на підставі посвідчення на проведення перевірки від "___" ____________ 20__ р. N ______________ з
"___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. проведено __________________________
                                                                                                                                                                             (планову/позапланову)
перевірку додержання ліцензіатом ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
               (код згідно з ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові,
               реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
           через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                  податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
                              паспорті), місце проживання (для фізичної особи - підприємця), місце провадження діяльності)
ліцензія ______________________________________ від ____________ 20__ р. серія ___, N ________,
                                   (найменування органу ліцензування)

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) у присутності
______________________________________________________________________________________
                                                                (прізвища та ініціали, посади представників ліцензіата)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перевіркою встановлено
______________________________________________________________________________________,
            (зазначити: повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; встановлення факту передачі ліцензії або її копії
                іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; невиконання розпорядження
                 про усунення порушень Ліцензійних умов; відмова ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування)
а саме* _______________________________________________________________________________
                         (вказати: зміст повторних порушень, реквізити нормативно-правових актів, у яких зафіксовані порушення;
                       інформацію щодо невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов, реквізити таких
                    розпоряджень, недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії)
______________________________________________________________________________________
____________
* Заповнюється у разі встановлення фактів повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується за згодою на засідання комісії органу ліцензування, де буде розглянуто питання щодо анулювання ліцензії.

Цей акт складено у двох примірниках.

Голова комісії

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

З цим актом ознайомлений, один примірник отримав:

_____________________________
      (посада представника ліцензіата)

____________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Опрос