Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение об устранении нарушений Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству особо опасных химических веществ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.11.2013
Утратил силу

________________________________(Бланк органу контролю)________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ________
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

____________ 20__ р.

 

Посадові особи,
які здійснили захід

_________________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

_________________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

_________________________________________________________________
(ініціали, прізвище, посада)

За результатами ___________________________________ перевірки додержання Ліцензійних умов
                                                        (планової/позапланової)
провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) ліцензіатом
______________________________________________________________________________________
        (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), для фізичної особи - підприємця -
       прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
      номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
        номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
                                                                             служби і мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія __________________________________ від ____________ 20__ р. серія _____ N __________
                                (найменування органу ліцензування)
відповідно до акта перевірки від ____________ 20__ р. N ___________ були виявлені такі порушення Ліцензійних умов:

N з/п

Виявлені порушення

 

 

                                                                                   Вирішено:
запропонувати ліцензіату у строк до ____________ 20__ р. усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов, про що письмово повідомити орган контролю.

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

 

___________________________
(посада керівника органу контролю)

______________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Опрос