Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству особо опасных химических веществ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.11.2013
Утратил силу

________________________________(Бланк органу контролю)_______________________________

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), для фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження (місце розташування), телефон)

Перевірено:____________________________________________________________________________
                                                                    (об'єкти суб'єкта господарювання, їх місцезнаходження, телефони)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від ________________ р. N _____
Посвідчення на проведення перевірки від ________________ р. N ________

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години

Особи, що беруть участь у заході:

Посадові особи органу контролю: _________________________________________________________
                                                                                                                     (посади, прізвища, імена та по батькові)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

була у період з ________________ р.
по ________________ р.
Акт перевірки від ________________ р.

була у період з ________________ р.
по ________________ р.
Акт перевірки від ________________ р.

Питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунту-
вання

1. Загальні вимоги

1.1

Наявність оригіналу ліцензії або документа про прийняття органом ліцензування заяви про переоформлення чи видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

 

 

 

 

Статті 9, 13, 14, 16, 18 ЗУ N 1775;
ПКМУ N 1755;
пункт 1.8 розділу I Ліцензійних умов

1.2

Наявність засвідченої органом ліцензування копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата, фізичної особи - підприємця на провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією

 

 

 

 

Статті 10, 14 ЗУ N 1775

1.3

Відомості, наведені в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

Стаття 10 ЗУ N 1775, пункт 1.10 розділу I Ліцензійних умов

1.4

Повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви на видачу ліцензії, здійснюється своєчасно

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 1775-III

1.5

Переоформлення ліцензії (у разі наявності підстав для переоформлення) здійснено своєчасно

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 1775-III, пункт 1.8 розділу I Ліцензійних умов

1.6

Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались) виконані своєчасно

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 877-V

1.7

Позитивні висновки державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) наявні

 

 

 

 

Статті 7, 13 ЗУ 45/95-ВР, пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

1.8

Матеріально-технічна база та виробничі площі (приміщення), необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), наявні

 

 

 

 

ПКМУ N 756, ПКМУ N 1287, пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

1.9

Документи, що підтверджують право власності або оренди суб'єктом господарювання виробничих площ (приміщень) за місцем провадження діяльності, наявні

 

 

 

 

ПКМУ N 756, пункт 2.2 розділу II Ліцензійних умов

1.10

Наявність оригіналу сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження на продукцію ліцензіата (в частині особливо небезпечних хімічних речовин)

 

 

 

 

ПКМУ N 756

1.11

Позитивні висновки органів, що здійснюють поточний контроль за охороною праці, екологічною безпекою та дотриманням санітарно-епідеміологічних норм безпеки виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, оформлені безпосередньо на виробничі об'єкти за місцем виробництва, необхідність одержання яких передбачається законами України

 

 

 

 

ПКМУ N 756, пункт 2.3 розділу II Ліцензійних умов

2. Спеціальні вимоги

2.1

Технологічні регламенти, що додавались до заяви про видачу ліцензії, відповідають фактично виявленим технологічним процесам

 

 

 

 

ПКМУ N 756, пункт 4.1 розділу IV Ліцензійних умов

2.2

Наявність укладених договорів на передачу для утилізації, знешкодження, захоронення або видалення відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) стороннім суб'єктам господарювання, що спеціалізуються на здійсненні зазначених операцій у сфері поводження з відходами (у разі неможливості здійснення таких операцій на власних або орендованих виробничих потужностях ліцензіата)

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ 1264-XII, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

2.3

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій суб'єкт господарювання забезпечує:

 

1)

здійснення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

 

 

 

 

Статті 20, 52 ЗУ 1264-XII, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

2)

екологічну безпеку людей

 

 

 

 

Стаття 51 ЗУ 1264-XII, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

3)

утилізацію, знешкодження, захоронення або видалення (твердих, рідких, газоподібних) відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на власних виробничих потужностях або шляхом передачі їх стороннім суб'єктам господарювання, що спеціалізуються на здійсненні зазначених операцій у сфері поводження з відходами

 

 

 

 

Стаття 19 ЗУ 1264-XII, стаття 23 ЗУ 187/98-ВР, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

4)

проведення екологічної експертизи процесів виробництва

 

 

 

 

Стаття 14 ЗУ N 45/95-ВР, пункт 5.3 розділу V Ліцензійних умов

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

N з/п

НА*, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА*

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Нормативно-правовий акт.

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємця)

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

Питання, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємця)

 

 

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один примірник вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу контролю:

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано:

__________________________
                 (посада)

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид та назва НА

дата та номер НА

Закони України

1

ЗУ N 1775

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

від 01 червня 2000 року N 1775-III

2

ЗУ N 877

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від 05 квітня 2007 року N 877-V

3

ЗУ N 45

Про екологічну експертизу

Закон України

від 09 лютого 1995 року N 45/95-ВР

4

ЗУ N 1264

Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України

від 25 червня 1991 року N 1264-XII

5

ЗУ N 187

Про відходи

Закон України

від 05 березня 1998 року N 187/98-ВР

Постанови Кабінету Міністрів України

6

ПКМУ N 756

Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України

від 04 лютого 2001 року N 756

7

ПКМУ N 1755

Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу

Постанова Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2000 року N 1755

8

ПКМУ N 1287

Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

Постанова Кабінету Міністрів України

від 17 серпня 1998 року N 1287

Накази

9

Ліцензійні умови

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

від 21 жовтня 2013 року N 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України ___ жовтня 2013 року за N _____.

 

Опрос