Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации предоставления рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2013

Журнал реєстрації надання розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

N
з/п

Наймену-
вання платника податків (прізвище, ім'я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ або реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків*

Підстава для надання розстрочення (відстрочення)

Найме-
нування органу доходів і зборів, який прийняв рішення

Рішення

Договір про роз-
строчен-
ня (від-
строчен-
ня)

Код пла-
тежу

Сума відстроченої (розстроченої) сплати

Строк дії з ____ до ____

Графік погашен-
ня розстро-
чених (відстро-
чених) сум

Достроково погашено

Скасовано розстрочення (відстрочення)

Розмір нарахо-
ваних процен-
тів

Відмітка про зняття з обліку

орган, який надав дозвіл

доку-
мент, назва, N, дата

від

N

від

N

усьо-
го

у тому числі

документ

сума

рішення

розірвано договір

основ-
ний платіж

основ-
ний пла-
тіж за актом доку-
мента-
льної пере-
вірки

пеня

штраф-
ні (фінан-
сові) санкції (штра-
фи)

від

N

від

N

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

Опрос