Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Титульный лист реферата по вопросам правоведения кандидата на должность судьи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.11.2013
Утратил силу

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

ТЕМА РЕФЕРАТУ

Київ - РІК НАПИСАННЯ
 

Приклади оформлення списку використаних джерел, що наводяться в рефераті

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії:
один, два або три автори

Бринцев В. Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні / нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення. - К.: Юстініан, 2003. - 400 с.
Гузь Л. Є. Дорожно-транспортные происшествия. - Х.: Харьков. юрид., 2004. - 448 с.
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К.: Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юрид. б-ка. Б-ка адвоката).
Амджадін Л., Гончарук О., Павличенко П. Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку (за даними соціологічного дослідження) / За наук. ред. Ю. Привалова, Ю. Саєнка. - К.: Прецедент, 2006. - 262 с.

Чотири автори

Теорія держави і права зарубіжних країн: Зб. пр. / О. Субен, С. Калько, О. Романчик, Л. Шаповал. - К.: Прецедент, 2008. - 402 с.

П'ять та більше авторів

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. Кол. авт.: О. І. Валевський, В. А. Ребкало, М. М. Логунова та ін.; За заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 230 с.

Монографії за назвою

Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія / Ред. Ю. В. Бауліна. - Х.: Право, 2005. - 256 с.

Матеріали конференцій

Удосконалення законодавства в умовах судової реформи в Україні: Тези наук.-практ. конф., м. Харків, 25 трав. 2008 р. Редкол.: Ф. І. Селін (кер.), В. С. Грушева, Ю. С. Ахметоч та ін. - Х.: Президент, 2004. - 142 с.
Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. - К.: ІСОА, 2002. - 147 с.

Багатотомні видання

Закони України / Верховна Рада України, Ін-т законодавства: Редкол.: В. Ф. Опришко (голова) та ін. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
Т. 47: [Січень 2004 - березень 2004: Зі зм. та допов. За станом на 1 верес. 2004 р.]. - 2004. - 366 с.

Перекладні видання

Пал Л. А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюб. - К.: Основи, 1999. - 422 с.
Сучасна політична філософія: Антологія: Пер. з англ. / Упоряд. Я. Кіш. - К.: Основи, 2003. - 575 с.

Стандарти

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. - Введ. 04.07.97. - К.: Держстандарт України, 1998. - 25 с.

Збірки наукових праць

Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / Редкол.: В. І. Луговий (голов. ред.) та ін.; За заг. ред. В. М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 373 с.

Довідники

Шаповал В. М. Державний лад країн світу: Довідник. - К.: Український Центр Правничих Студій, 1999. - 319 с.

Словники

Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології: Близько 40000 термінів. - К.: СП "Юрінком Інтер", 2004. - 523 с.

Складові частини:
книги

Економічний аналіз та його роль в управлінні регіоном // Регіональне управління: Навч. посіб. / Кол. авт.: Л. М. Зайцева, С. М. Серьогін, Н. Й. Коніщева та ін.; За наук. та заг. ред. Л. М. Зайцевої. - Д., 2000. - С. 63 - 91.

збірника

Остафійчук Л. А. Судова влада в Україні в контексті теорії правової держави // Зб. наук. праць Чернівецького державного університету. - Чернівці, 2002. - Вип. 147: Правознавство. - С. 19 - 22.

тези доповідей

Сухова Л. В. Україна та політика в Європі // Проблеми адаптації законодавства у контексті європейського досвіду: Матеріали всеук. наук. конф., м. Харків, 10 - 11 груд. 2007 р. - Х., 2007. - С. 4 - 6.

журналу

Озерський І. Девіація психосексуального розвитку як підґрунтя вчинення статевих злочинів // Право України. - 2004. - N 11. - С. 94 - 97.

енциклопедії

Мороз О. Я. Управління // Українська Радянська Енциклопедія. - 2-ге вид. - К., 1984. - Т. 11, кн. 1. - С. 72.

Дисертації

Землянська В. В. Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2002. - 205 с.

Автореферати дисертацій

Землянська В. В. Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: Автореф. Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2002. - 20 с.

Препринти

Бузова В. М. Техніка ведення допиту в цивільному процесі України. - К., 2007. - 34 с. (Препр. / НІСД; Вип. 120).

Посилання на Інтернет-джерела

Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2003 р. N 1235 // http://zakon.rada.gov.ua

Публікації іноземними мовами

Bachman L. F. Fundamental Considerations in Language Testing. - Oxford Univ. Press, 1991. - 408 p.

Примітка.

Посилання на іншу використану літературу робляться відповідно до вимог діючих бібліографічних стандартів.

 

Опрос