Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Разрешение на специальное использование водных биоресурсов за пределами юрисдикции Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.11.2013

  

Державне агентство рибного
господарства

ДОЗВІЛ N ______
на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

від ____ ____________ 20__ року

Назва рибальського судна ______________________________________________________________

Капітан рибальського судна ____________________________________________________________

Відповідальний за здійснення лову ______________________________________________________
                                                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________

Порт реєстрації ______________________________________________________________________

Реєстраційний номер _________________________________________________________________

Номер ІМО _________________________________________________________________________

Зовнішнє маркування (у разі наявності) __________________________________________________

Міжнародний радіопозивний __________________________________________________________

Довжина, метрів _____________________________________________________________________

Ширина, метрів ______________________________________________________________________

Водотонажність, тонн _________________________________________________________________

Кількість трюмів та їх місткість, куб. метрів ________________________________________________

Потужність головного двигуна, КвТ _____________________________________________________

Власник рибальського судна:

назва ______________________________________________________________________________

адреса _____________________________________________________________________________

контактні телефони / факси, адреса електронної пошти ______________________________________

Суб'єкт господарювання / оператор (у разі, коли власник рибальського судна є суб'єктом господарювання / оператором, він зазначається повторно):

назва ______________________________________________________________________________

адреса _____________________________________________________________________________

контактні телефони / факси, адреса електронної пошти _____________________________________

Акваторії Світового океану, де дозволено здійснювати рибальство (води під управлінням міжнародної організації з управління рибальством, води відкритого океану поза межами юрисдикції прибережних держав або міжнародної організації з управління рибальством, води прибережної держави) (відповідно до розділу Н "Райони рибальства для цілей статистики" довідника з риболовної статистики Координаційної робочої групи з риболовної статистики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) ____________________________________________

Дозволені для використання знаряддя лову та вид спеціального використання ___________________________________________________________________________________

Дозволені для вилучення види водних біоресурсів та обсяги вилучення (з посиланням на відповідний захід із збереження, передбачений міжнародною організацією з управління рибальством, або регуляторний акт прибережної держави, або наказ Міндовкілля щодо обсягів вилучення водних біоресурсів у відкритому морі) (у разі, коли окрема квота не визначається, зазначається "у межах встановленого загального допустимого вилову" ___________________________________________________________________________________
                                                                (назва українською, англійською мовою, латиною)

Строк дії дозволу з ___ ________ 20__ р. по ___ ___________ 20__ р.

Додаткові умови надання дозволу:

оригінал дозволу повинен перебувати на борту рибальського судна;

дотримання всіх вимог щодо здійснення заходів із збереження (правил рибальства), передбачених відповідною міжнародною організацією з управління рибальством, або актів законодавства прибережної держави, що регулюють рибальство у водах відповідної акваторії Світового океану;

надання відповідно до заходів із збереження, передбачених відповідною міжнародною організацією з управління рибальством, або актів законодавства прибережної держави, що регулюють рибальство у водах відповідної акваторії Світового океану, до Держрибагентства та визначеної науково-дослідної галузевої установи статистичної звітності у встановлені строки за визначеною формою;

подання після завершення промислу Держрибагентству промислового журналу.

Дія дозволу передбачає / не передбачає (непотрібне закреслити) присутність на рибальському судні національного та/або міжнародного наукового спостерігача.

___________________________
    (найменування посади посадової
            особи, що видала дозвіл)

___ ____________ 20___ р.

М. П.

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

 

  

State Agency of Fisheries

PERMIT N ______
for special utilization of water bioresources outside the jurisdiction of Ukraine

from ___ ______________ 20__

Fishing vessel name _____________________________________________________________________

Master of fishing vessel __________________________________________________________________

Person responsible for fishing _____________________________________________________________
                                                                                               (name of position, surname, first name, patronymic)
____________________________________________________________________________________

Home port ___________________________________________________________________________

Registration number ____________________________________________________________________

IMO's number ________________________________________________________________________

External marking (if applicable) ____________________________________________________________

International Radio Call Sign _____________________________________________________________

Length, meters ________________________________________________________________________

Beam, meters _________________________________________________________________________

Water tonnage, tones ___________________________________________________________________

Number of holds and their capacity, cubic meters ______________________________________________

Main engine power, kW _________________________________________________________________

Owner of fishing vessel:

name _______________________________________________________________________________

address _____________________________________________________________________________

Contact phones / faxes, e-mail address _______________________________________________________

Economic entity / operator (if owner of fishing vessel is an economic entity / operator, the information about him/her is filled in again):

name _______________________________________________________________________________

address _____________________________________________________________________________

contact phones / faxes, e-mail address _______________________________________________________

World ocean' zones where fishing is allowed (waters under the control of international fisheries management organization, waters of the Open Ocean outside the jurisdiction of coastal states or international fisheries management organization, waters of coastal state) (in accordance with section H "Fishing Areas for Statistical Purposes" of Handbook of Fishery Statistical Standards of Coordination Working Group on Fishery Statistics (FAO) ______________________________________________________________________________

Allowed fishing gears for utilization and type of special utilization ___________________________________________________________________________________

Species of water bioresources allowed to fish and volumes of extracting (with reference to the corresponding conservation measure provided by international fisheries management organization or regulation of coastal state, or the Decree of the Minenvironment on extracting the volumes of water bioresources in the Open sea) (if certain quote is not defined, specify "within established total allowable catch" ____________________________________________________________________________________
                                                                                   (name in Ukrainian, English, Latin)

The Permit is valid from ___ ________ 20___ to ___ ___________20___

Additional conditions of Permit allocation:

original of this Permit has to be on board of fishing vessel;

compliance with all requirements on implementing conservation measures (fishing regulations) provided by the appropriate international fishing management organization or coastal state legislation regulating fishing in waters of relevant area of the World ocean;

providing statistical reports to the Derzhrybagentstvo and to the established research sectoral institution in accordance with conservation measures provided by appropriate international fisheries management organization or coastal state legislation regulating fishing in waters of relevant area of the World ocean in due time, in the prescribed form;

providing the fishing logbook to the Derzhrybagentstvo on completion of fishing.

The validation of this Permit provides / does not provide (delete if not applicable) the attendance of national and/or international scientific observer on board of fishing vessel.

__________________________
     (name of position of authorized
                           person)

___ ____________ 20___

LS

___________________
(signature)

_________________________
(initials and surname)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 09.09.2020 р. N 826)

Опрос