Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инновационный проект

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.10.2013

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

1.      Назва інноваційного проекту ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.      Виконавець проекту _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування організації / П. І. Б. для фізичної особи, місцезнаходження / місце проживання)
_____________________________________________________________________________________

3.      Характеристика інноваційної продукції (продукту) __________________________________
                                                                                                                                                                       (назва, тип/модель,
_____________________________________________________________________________________
                                              науково-технічний рівень, ступінь новизни, загальнодержавне значення,
_____________________________________________________________________________________
                                              результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки)

4.      Відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності _______________________
_____________________________________________________________________________________

5.      Права інтелектуальної власності __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (наявні патенти та їх номери; подано заявку на отримання патенту або патент відсутній)

6.      Терміни реалізації проекту:

          початок -

          завершення -

7.      Строк окупності проекту:

          простий -

          дисконтований -

8.      Основні виробничі показники за період реалізації інноваційного проекту:

          загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних показниках)
          ________________________________________________________________________________
          ________________________________________________________________________________
          експорт продукції (у вартісних і натуральних показниках) _______________________________
          ________________________________________________________________________________
          постачання за імпортом (вартість) ___________________________________________________

9.      Основні ринки збуту інноваційної продукції (продукту): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (описати цінність для потенційного споживача та технічні параметри, потенційні споживачі на
                                                                                     внутрішньому та зовнішньому ринках)

10.     Фінансово-економічні показники:

10.1.   Загальна вартість інноваційного проекту (тис. гривень) _____________________________

          у тому числі: (роки, витрати)

          проведення наукових досліджень ___________________________________________________

          дослідно-конструкторські роботи ___________________________________________________

          підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної та дослідно-промислової партії
          інноваційного продукту ___________________________________________________________

          створення промислового виробництва _______________________________________________

          промислове виробництво __________________________________________________________

          обладнання ______________________________________________________________________

          обігові кошти ____________________________________________________________________

          інші ____________________________________________________________________________

10.2.    Джерела та умови фінансування інноваційного проекту:

          власні кошти ____________________________________________________________________

          у т. ч.

          витрачені на впровадження _____________________________________________ тис. гривень;

          інвестиційні __________________________________________________________ тис. гривень;

          матеріальні ресурси ____________________________________________________ тис. гривень;

          кредити банків та умови їх залучення _____________________________________ тис. гривень;

          інші залучені кошти ____________________________________________________ тис. гривень;

10.3.    Сума зборів і відрахувань за період реалізації інноваційного проекту:

надійдуть до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів (тис. гривень)
_____________________________________________________________________________________

11.     Інформація про кількість та кваліфікацію спеціалістів у сфері інноваційної
діяльності
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12.     Оцінка ефективності проекту:

          економічний ефект:

          термін окупності проекту __________________________________________________________

          індекс прибутковості ______________________________________________________________

          соціальний ефект:

          кількість задіяних робочих місць ____________________________________________________

          у т. ч. буде створених додатково ____________________________________________________

          підвищення кваліфікації працівників ________________________________________________

          інше ____________________________________________________________________________

13.     Інші види ефектів _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14.     Інші відомості про проект   (можна подати фотокартки та інший ілюстративний матеріал, рекламні проспекти нової продукції, її відмінності від аналогічних товарів конкурентів, патенти чи авторські свідоцтва, що лежать в основі комерційного продукту чи технології його виробництва, та інше)

Додаток: Бізнес-план інноваційного проекту - на ____ арк. в 1 прим.

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

Виконавець проекту

Керівник організації-виконавця проекту

_________________________
                                (підпис, П. І. Б.)

_________________________
                                (підпис, П. І. Б.)

 

                               М. П.

"___" ____________ 20__ р.

   "___" ____________ 20__ р.

Опрос