Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Структура единого реестра объектов государственной собственности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.08.2013

СТРУКТУРА
Єдиного реєстру об'єктів державної власності

N з/п

Адресно-довідкова частина

Інформаційна частина щодо юридичної особи1

Інформаційна частина щодо державного майна

код за ЄДРПОУ

повне най-
мену-
вання

місце-
знаход-
ження

органі-
заційно-
правова форма госпо-
дарю-
вання

основ-
ний вид еконо-
мічної діяль-
ності

код тери- торії (КОА-
ТУУ)

дані про дер-
жавну реєст-
рацію

орган держав-
ного управ-
ління

голов-
не під-
приєм-
ство

фінан-
сова, стати-
стична звіт-
ність
2

статус (моно-
поліст, стратег)
3

статус щодо привати-
зації
4

пору-
шення, зупи-
нення, припи-
нення справи про банкрут-
ство
5

проце-
дура банкрут-
ства
6

зміна стану7

відо-
мості про філії, відді-
лення, пред-
став-
ництва та інші відок-
рем-
лені підроз-
діли

розмір корпо-
ратив-
них прав дер-
жави, %

вид об'єкта

реєстро-
вий номер об'єкта

назва об'єкта

місце-
знаход-
ження об'єкта

вар-
тість майна

розмір земель-
ної ділян-
ки

розмір / площа об'єкта

ознака8

____________
1 Не заповнюється, якщо юридична особа не віднесена до державного сектору економіки.

2 Показники відповідно до форм:

N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" та N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;

"Баланс (форма N 1)" (квартальна, річна) відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509;

N 1-ПВ місячна "Звіт з праці", затверджена спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі статистики.

3 Відповідно до коду:

1 - має стратегічне значення для економіки та безпеки держави; 2 - є суб'єктом природної монополії.

4 Відповідно до коду:

1 - казенне підприємство; 2 - входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; 3 - входить до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

5 Відповідно до коду:

1 - порушено справу про банкрутство; 2 - зупинено справу про банкрутство; 3 - припинено справу про банкрутство.

6 Відповідно до коду:

1 - введено процедуру розпорядження майном; 2 - введено процедуру санації; 3 - введено ліквідаційну процедуру; 4 - затверджено мирову угоду.

7 Відповідно до коду:

1 - ліквідація; 2 - реорганізація; 3 - реструктуризація.

8 Відповідно до коду:

1 - майно, що не увійшло до статутних капіталів (пайових фондів) господарських організацій; 2 - майно, що передано в оренду; 3 - майно, що передано в концесію; 4 - майно, що передано в лізинг; 5 - майно, що передано в заставу.

Опрос