Идет загрузка документа (1061 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор залога имущественных прав

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.08.2013
Утратил силу

Договір застави майнових прав1 N

м. ____________

____________ 20__ р.

Національний банк України _____________________________________________________________
                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Заставодержатель), який діє на підставі _____________________________________________
__________________________________________________________________________________, та
банк __________________________________________________________________________ в особі
                                                                                             (найменування банку)
________________________________________________ (далі - Заставодавець), який діє на підставі
                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________, та _________________________________
                                                                                                                                                                 (найменування головного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            розпорядника бюджетних коштів)
в особі ________________________________________________________________ (далі - Боржник),
                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі __________________________ (далі - Сторони), уклали цей договір (далі - договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом застави за цим договором є майнові права за кредитним договором N ___ від ____________ 20__ р., укладеним між Заставодавцем і Боржником (далі - майнові права), відповідно до якого Боржник повинен повернути Заставодавцю кредит у розмірі ____________ грн. з кінцевим терміном повернення ____________ 20__ р. та сплачувати проценти за користування ним за ставкою ____ процентів річних.

Зобов'язання, що випливають з кредитного договору N ___ від ____________ 20__ р., забезпечуються державною гарантією N ___ від ____________ 20__ р. у сумі _______________ грн.,                                                                                                                                      (цифрами та словами)
яка діє до повного погашення заборгованості за зазначеним кредитним договором або до ____________ 20__ р.

1.2. Майнові права Сторони за домовленістю оцінюють _________________________________ грн.,
                                                                                                                                                             (цифрами та словами)
що відповідає незалежній експертній оцінці, яку здійснено за станом на ____________ 20__ р.
експертом ___________________________________________________________________________.
                                                                                                     (реквізити оцінювача)

1.3. Боржником щодо Заставодавця є головний розпорядник бюджетних коштів
_____________________________________________________________________________________.
                                   (найменування, місцезнаходження, вид бюджету, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунків)

1.4. Надані майнові права забезпечують виконання Заставодавцем вимог Заставодержателя за кредитом рефінансування, наданим згідно з кредитним договором N ___________ від ____________ (далі - кредитний договір), та будь-якими додатковими договорами до нього, укладеними між Сторонами, за умовами якого Заставодавець зобов'язаний повернути Заставодержателю кредит рефінансування з кінцевим терміном повернення ______________ і сплачувати проценти за користування ним у розмірі _______ процентів річних та пеню, а також відповідно до умов кредитного договору повернути кредит у повному обсязі, сплатити проценти за користування ним, пеню та інші витрати Заставодержателя, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання Заставодавця в повному обсязі, у разі їх витребування Заставодержателем.

1.5. За рахунок заставленого майнового права вимоги Заставодержателя задовольняються в повному обсязі, уключаючи суму основного боргу за кредитом, нараховані проценти, пеню та інші витрати Заставодержателя, пов'язані з виконанням грошового зобов'язання Заставодавця в повному обсязі.

2. Гарантії

2.1. Заставодавець засвідчує, що:

2.1.1. У разі невиконання ним умов кредитного договору та/або цього договору Заставодержатель отримує право одержати задоволення з майнових прав переважно перед іншими кредиторами відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та Закону України "Про заставу".

2.1.2. Будь-яка інформація, надана ним щодо майнових прав на день укладення цього договору, є достовірною.

2.1.3. Виконано всі дії, потрібні для підписання цього договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо укладення цього договору.

2.1.4. Майнове право не обтяжене жодними зобов'язаннями та не заставлене за іншими зобов'язаннями.

2.2. Заставодержатель засвідчує, що:

2.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку з укладенням та виконанням цього договору, не розголошуватиметься третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України та цим договором, а також тих, за яких надання такої інформації третім особам має відбутися у зв'язку з потребою забезпечення інтересів Заставодержателя, пов'язаних з реалізацією предмета застави.

2.2.2. Після повного виконання зобов'язань за кредитним договором він уживатиме всіх відповідних заходів щодо звільнення майнових прав від зобов'язань, якими воно обтяжене згідно з умовами цього договору.

2.3. Боржник засвідчує, що:

2.3.1. Виконано всі дії, потрібні для підписання цього договору, немає жодних законодавчих чи договірних обмежень щодо укладення цього договору.

2.3.2. Будь-яка інформація, надана ним на день укладення цього договору, є достовірною.

3. Зобов'язання та права Сторін

3.1. Заставодержатель зобов'язується:

3.1.1. Перерахувати в день підписання цього договору та кредитного договору кошти кредиту на рахунок Заставодавця в сумі, зазначеній у пункті 1.1 глави 1 цього договору.

3.1.2. Повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір забезпечених за цим договором вимог Заставодержателя, у разі реалізації майнових прав у зв'язку з невиконанням Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання за кредитним договором.

3.2. Заставодержатель має право:

3.2.1. Вимагати від Заставодавця протягом п'яти днів ужиття заходів щодо збереження у визначеному обсязі та відповідної категорії якості майнових прав, а також надання додаткового забезпечення на вимогу Заставодержателя.

3.2.2. У разі невиконання Заставодавцем умов, що передбачені кредитним договором (неповернення, часткового неповернення або несвоєчасного повернення), та неможливості списання відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" у безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Заставодавця та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, до її повного погашення через 10 робочих днів із дня виникнення простроченої заборгованості здійснити продаж майнових прав третім особам, а також пред'явити вимогу до гаранта і за рахунок отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги відповідно до цього договору.

3.2.3. Звернути стягнення на предмет застави (отримання вимоги, що випливає із заставленого права) і реалізовувати заставлені майнові права і задовольнити за їх рахунок свої грошові вимоги за кредитним договором у повному обсязі до настання терміну виконання Заставодавцем відповідних зобов'язань у разі:

неповернення Заставодавцем згідно з умовами кредитного договору заборгованості за кредитом, процентів за користування ним та пені в разі їх дострокового витребування Заставодержателем;

одноразової прострочки Заставодавцем сплати процентів за користування кредитом відповідно до умов кредитного договору на строк більше ніж п'ять днів;

невиконання Заставодавцем обов'язків, передбачених підпунктами 3.3.1, 3.3.7, 3.3.8 пункту 3.3 цієї глави.

3.2.4. У разі невиконання Заставодавцем обов'язків, передбачених підпунктами 3.3.1, 3.3.7, 3.3.8 пункту 3.3 цієї глави, вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за наданим кредитом, сплати процентів за користування ним.

3.3. Заставодавець зобов'язаний:

3.3.1. Зареєструвати обтяження (заставу майнових прав) за свій рахунок у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна протягом п'яти днів з дня підписання цього договору та повідомити про це Заставодержателя протягом двох днів з дня реєстрації.

3.3.2. Надати нотаріально засвідчені копії кредитного договору між Заставодавцем і Боржником, які є невід'ємними частинами цього договору.

3.3.3. Не відчужувати майнові права в будь-який спосіб та не обтяжувати їх зобов'язаннями на користь третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя.

3.3.4. Надавати Заставодержателю інформацію та документи про стан виконання цього договору на першу вимогу та в найкоротший строк. Допускати представників Заставодержателя в приміщення Заставодавця з метою перевірки дотримання умов цього договору.

3.3.5. Інформувати Заставодержателя до першого числа кожного місяця про виконання Боржником умов кредитного договору N ___ від ____________

3.3.6. Не вносити надалі зміни до кредитного договору N ___ від ____________, що забезпечує його виконання, без отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя.

3.3.7. У разі дострокового витребування кредиту та процентів за користування ним відповідно до кредитного договору N ___ від ____________ та/або дострокового погашення заборгованості Боржником за цим кредитним договором протягом одного банківського дня з часу зарахування грошових коштів від Боржника на рахунок Заставодавця перерахувати отримані грошові кошти на користь Заставодержателя.

3.3.8. Не чинити будь-яких дій, що перешкоджатимуть здійсненню Заставодержателем передбачених цим договором прав щодо звернення стягнення чи реалізації майнових прав.

3.4. Заставодавець має право володіти майновими правами протягом строку дії цього договору.

4. Звернення стягнення та реалізація предмета застави

4.1. У разі набуття Заставодержателем підстав для звернення стягнення на предмет застави відповідно до підпунктів 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2 глави 3 цього договору Заставодержатель має право здійснити реалізацію предмета застави шляхом уступки права вимоги за кредитним договором N ___ від ____________ у порядку, визначеному законодавством України.

4.2. Заставодавець зобов'язується здійснити всі дії, здійснення яких відповідно до законодавства України на момент звернення стягнення на предмет застави буде необхідним для забезпечення безперешкодної реалізації Заставодержателем предмета застави.

4.3. Боржник зобов'язується здійснювати сплату заборгованості за кредитним договором Заставодержателю в разі переходу права вимоги до Заставодержателя.

4.4. Після перерахування Боржником Заставодержателю коштів за уступленим предметом застави наявна заборгованість Заставодавця за кредитним договором є відповідно погашеною повністю або частково.

4.5. Боржник зобов'язується не чинити перепон Заставодержателю в разі здійснення ним звернення стягнення та реалізації предмета застави.

4.6. Заставодержатель разом зі зверненням стягнення на предмет застави може використовувати інші передбачені законодавством України способи захисту своїх прав за кредитним договором.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ____________ 20__ N ___ (зі змінами), розпорядчими документами Національного банку України на відповідний період.

6. Інші умови договору

6.1. Цей договір набирає чинності з дня перерахування відповідно до умов кредитного договору грошових коштів на рахунок Заставодавця і діє до повного виконання зобов'язань за кредитним договором.

6.2. У разі часткового виконання Заставодавцем зобов'язань за кредитним договором застава зберігається в початковому розмірі.

6.3. Будь-які зміни до цього договору вносяться за письмово оформленою згодою Сторін.

6.4. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються в письмовій формі шляхом надсилання листів або телеграм тощо.

6.5. У разі реорганізації Заставодавця зобов'язання за цим договором переходять до його правонаступника. Заставодавець протягом ____ днів після закінчення реорганізації надає Заставодержателю потрібну інформацію та копії відповідних документів.

6.6. У разі внесення змін до кредитного договору дія цього договору не припиняється до повного виконання зобов'язань за кредитним договором з урахуванням цих змін.

6.7. З усіх питань, що стосуються умов виконання цього договору, які не врегульовані ним, Сторони керуються законодавством України.

6.8. Цей договір укладений у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Заставодержатель

Заставодавець

Боржник

____________
1 Цей договір є зразком

(Технічний порядок доповнено додатком 40 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.07.2013 р. N 298)

Опрос