Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о переоформлении лицензии [на промышленный вылов рыбы]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.07.2013
Утратил силу

Заява про переоформлення ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи (філій,
_____________________________________________________________________________________
                        інших відокремлених підрозділів), прізвище, ім'я та по батькові керівника - юридичної особи)
або __________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________,
                                                          виданий, місце проживання, місце провадження діяльності)
код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________________________,
орган ліцензування, що видав ліцензію ___________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії: серія _____________, N ______________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________________________________.

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з _________________________________________________
                                                                                                                                           (зазначити підставу)

Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають унесенню до
ліцензії (додаються): ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Підпис заявника ____________

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 20__ року N _________

__________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос