Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор купли-продажи основных средств (имущественного комплекса)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ДОГОВІР N _____
купівлі-продажу основних засобів (майнового комплексу)

місто (село) _________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, ______________________________________________, від імені якого діє
                                                                                  (назва споживчого товариства, споживспілки)
___________________________________________________________________ на підставі постанови
                                                       (посада, прізвище, ім'я по батькові)
___________________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р.
                 (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)
N _____ та доручення від "___" ____________ 20__ р. N _____ (далі - Продавець), з однієї сторони, та
__________________________________________, від імені якої діє _____________________________
                                   (назва юридичної особи)                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі доручення від "___" ____________ 20__ р. N ____ та/або громадянин, _________________
                                                                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Покупець), з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

Продавець продає, а Покупець купує такі основні засоби (майновий комплекс):

Поряд, номер

Назва основних засобів
Коротка характеристика

Інвентарний номер

Вартість, грн.

В т. ч. ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

Загальна вартість _________________________________________________________ грн.,
                                                                                                        (літерами)
в т. ч. ПДВ _______________________________________________________________ грн.
                                                                                              (літерами)

2. Оплата вартості основних засобів (майнового комплексу) здійснюється Покупцем до "___" ____________ 20__ року з дня підписання цього Договору в зазначені строки:

січень 20__ р. ____ грн.; лютий 20__ р. ____ грн.; березень 20__ р. ____ грн. і т. д.

У разі продажу основних засобів (майнового комплексу) з розстрочкою платежу на строк більше одного місяця з дня укладання договору, Покупець зобов'язується сплатити Продавцю___%1 за кожний місяць розстрочки платежу від залишку суми, яка підлягає сплаті, та/або укласти з Продавцем договір операційної оренди основних засобів (необхідне зазначається в договорі).

____________
1 Розмір відсотків визначається за середньою ставкою відсотків за кредит комерційних банків регіону.

Сума розстрочки платежу щомісячно перераховується на індекс інфляції за даними Держкомстату України, які Покупець сплачує Продавцю в строки, визначені Договором.

Покупець набуває право власності на основні засоби (майновий комплекс) з моменту повної оплати їх вартості.

У разі продажу нерухомого майна, майнового комплексу Покупець набуває право власності з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації правочину. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору купівлі-продажу нерухомого майна, майнового комплексу проводиться після оплати повної його вартості.

3. За прострочення платежів Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної ставки Національного банку України до суми заборгованості за кожний день прострочення.

4. У разі ненадходження коштів на поточний рахунок Продавця протягом установленого строку, який передбачено пунктом 2 цього Договору, Продавець має право відмовитись від договору. Договір вважається розірваним з моменту направлення письмового повідомлення про відмовлення Покупцю. При цьому Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 10 % від несплаченої суми.

5. Передача основних засобів (майнового комплексу) у власність Покупцеві здійснюється за актом приймання-передачі в 3-денний строк після надходження коштів на рахунок Продавця в повній сумі, обумовленій цим Договором.

6. У випадку ухилення Продавця від передачі проданих основних засобів (майнового комплексу) він сплачує Покупцеві пеню у розмірі 10 % від вартості не переданих основних засобів (майнового комплексу) за кожний день прострочення.

7. Продавець свідчить, що продані основні засоби (майновий комплекс) до цього часу нікому іншому не продані, не подаровані, в спорі та під забороною не перебувають.

8. Оплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та всіх витрат за складання та оформлення цього Договору здійснюється за рахунок Покупця.

9. Зміна умов Договору, його припинення, розірвання можливе лише за згодою Сторін, крім випадку, передбаченого в п. 4 цього Договору. У разі порушення однією із Сторін умов цього Договору, якщо Сторони не дійшли спільної згоди, він може бути змінений або розірваний за рішенням судових органів.

10. За невиконання умов цього Договору, його зміну або розірвання в односторонньому порядку, винна Сторона, крім сплати передбачених цим договором штрафних санкцій, відшкодовує іншій Стороні завдані збитки згідно з законодавством України.

11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

12. Всі спори, що виникають між Сторонами з цього Договору, вирішуються переговорами, а при недосягненні згоди при переговорах спір вирішується в судовому порядку.

13. Цей Договір є укладеним з дня його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення2, державної реєстрації2.

____________
2 У випадках купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, майнового комплексу

14. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

15. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

_____________________________________
(назва споживчого товариства, споживспілки)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

_____________________________________
(назва юридичної особи)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

Дані про Покупця - фізичну особу:

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса ___________________________________
Паспорт: серія _________ N _________________
виданий "___" ____________ ____ р.
____________________________________ РВВС
Ідентифікаційний номер ___________________

Від Продавця:

Від Покупця:

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     ________________
                             (підпис)                       (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     ________________
                             (підпис)                       (прізвище)

 

УКРАЇНА
Центральна спілка споживчих товариств
УКООПСПІЛКА

АКТ
приймання-передачі основних засобів від Продавця до Покупця

 

місто (село) _________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________________, далі - "Продавець",
                                                                                 (назва споживчого товариства, споживспілки)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Статуту, постанови _____________________________________________________
                                                                                                        (назва вищого органу управління або уповноваженого

___________ від "___" ____________ 20__ р. та доручення від "___" ____________ 20__ р. N _______
   ним органу)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________,
                                                                                                          (назва юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Статуту та доручення від "___" ____________ 20__ р. N _____, та/або громадянин ____________________ (далі - Покупець) з другої сторони, уклали цей Акт про наступне:
                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Продавець передає продані основні засоби, а Покупець приймає придбані основні засоби:

Порядковий номер

Назва основних засобів Коротка характеристика

Інвентарний номер

Вартість грн.

в т. ч. ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

Загальна вартість: _____________________________________________________________ грн.,
                                                                                                                   (літерами)
в т. ч. ПДВ: _____________________________________________________________ грн.
                                                                                                     (літерами)

Зазначені основні засоби передаються Покупцю згідно з умовами Договору купівлі-продажу основних засобів від "___" ____________ 20__ р.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

_____________________________________
(назва споживчого товариства, споживспілки)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

_____________________________________
(назва юридичної особи)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

Дані про Покупця - фізичну особу:
_____________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса ___________________________________
Паспорт: серія _________ N _________________
виданий "___" ____________ 19__ р.
______________________________ РВВС
Ідентифікаційний номер ___________________

Основні засоби передав:
Від Продавця:

Основні засоби прийняв:
Від Покупця:

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     _______________
                             (підпис)                       (прізвище)

"___" ____________ 20_ р.

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     _______________
                             (підпис)                       (прізвище)

Опрос