Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор залога, ипотеки основных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ДОГОВІР
застави, іпотеки основних засобів

місто (село) _________________

"___" ____________ 20__ р.

____________________________________________________________ (далі - Заставодержатель), що
                                           (назва підприємства - заставодержателя)
знаходиться ____________________________________________________________ від імені якого діє
                                                                                    (адреса заставодержателя)
___________________________________________________________________ на підставі доручення
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
від "___" ____________ 20__ р. N ______ з однієї сторони, та __________________________________
___________________________________________________ (далі - Заставодавець) від імені якого діє
                          (назва споживчого товариства, споживспілки)
__________________________________________________________________, на підставі постанови
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                  (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)
від "___" ____________ 20__ р. N ___та доручення від "___" ____________ 20__ р. N _____ з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Цим договором забезпечується виконання Заставодавцем зобов'язань перед Заставодержателем, що випливають з _______________________________________________________________ договору
                                                                                                                      (назва)
від "___" ____________ 20__ р. N ______ за яким Заставодавець одержав від Заставодержателя __________________________________________ у сумі __________________________________ грн.
                                          (кредит тощо)                                                                                             (літерами)

1.2. Термін виконання зобов'язання "___" ____________ 20__ р.

2. Предмет застави

2.1. Предметом застави за цим договором є належні Заставодавцю на праві власності наступні основні засоби,
______________________________________________________________________________________
                                                    (найменування об'єктів основних засобів і їх коротка характеристика)

2.2. Сторони оцінюють предмет застави в ______________________________________________ грн.
                                                                                                                                                   (літерами)

Вартість майна, яке передається в заставу, не може бути нижчою його оціночної вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Витрати на оцінку майна несе Заставодавець.

2.3. Заставодавець стверджує, що предмет застави нікому іншому не переданий, не відчужений іншим способом, не заставлений, під забороною (арештом) не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесений, правами третіх осіб не обтяжений, що засвідчується та підтверджується підписом Заставодавця в цьому договорі.

2.4. Ризик випадкової загибелі предмета застави несе Заставодавець як власник заставленого майна.

2.5. При наступленні страхового випадку Заставодержатель має переважне право задоволення своїх вимог з суми страхового відшкодування.

3. Права та обов'язки Заставодавця

3.1. Заставодавець має право:

володіти та користуватись предметом застави відповідно до його призначення;

достроково виконати зобов'язання.

3.2. Заставодавець зобов'язаний:

до закінчення терміну дії цього договору не знімати предмет застави з обліку, не відчужувати, не допускати наступних застав, не здавати в оренду чи передавати в безоплатне користування іншим особам;

вживати заходів для збереження предмета застави, включаючи проведення капітального та поточного ремонту;

застрахувати предмет застави за свій рахунок;

у разі загибелі предмета застави надати інше аналогічне за вартістю майно, чи виконати зобов'язання достроково у повному обсязі.

4. Права Заставодержателя

4.1. Заставо держатель має право:

перевіряти фактичну наявність, стан і умови зберігання предмета застави, вимагати вжиття заходів, необхідних для його збереження;

вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предмет застави, яке загрожує втратою або пошкодженням його. Якщо предмет застави буде втрачено не з вини Заставодавця і він його не поновить або не замінить іншим майном, Заставодержатель вправі вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання;

звернути стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано;

звернути стягнення на заставлене майно достроково при припиненні (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Заставодавця.

4.2. При частковому виконанні Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання, застава зберігається в початковому обсязі.

5. Виникнення та припинення застави, термін дії договору

5.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

5.2. Право застави за цим договором припиняється:

• з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

• у разі загибелі заставленного майна;

• в інших випадках, передбачених цим договором та законодавством України.

5.3. Цей договір діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов'язань.

5.4. Дія цього договору може бути припинена:

• за угодою сторін, яка посвідчується нотаріально;

• у разі дострокового виконання Заставодавцем зобов'язань, забезпечених заставою;

• за рішенням суду.

6. Інші умови

6.1. Зміни та доповнення до цього договору можуть вноситися тільки за згодою сторін за умови посвідчення угоди про це в нотаріальному порядку.

6.2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ____ календарних днів з дати настання таких обставин, повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.3. Взаємовідносини сторін, що не передбачені цим договором, регулюються законодавством України. Спори і розбіжності при виконанні цього договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо спори і розбіжності неможливо вирішити шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судових органах.

6.4. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачуються Заставодавцем. Цей договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

Заставодержателя:

Заставодавця:

_____________________________________
(назва підприємства)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса: ________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО ____________________________________
код ЄДРПОУ _____________________________

_____________________________________
(назва споживчого товариства, споживспілки)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса: ________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО ____________________________________
код ЄДРПОУ _____________________________

Від Заставодержателя:

Від Заставодавця:

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     _______________
                             (підпис)                       (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     _______________
                             (підпис)                       (прізвище)

Опрос