Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор купли-продажи корпоративного права и/или части корпоративного права потребительского общества, потребсоюза на долю в уставном фонде (имуществе) предприятия

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

ДОГОВІР N1
купівлі-продажу корпоративного права та/або частини корпоративного права споживчого товариства, споживспілки на частку в статутному фонді (майні) підприємства
___________________________
(назва підприємства)

____________
1 За домовленістю сторін договір може бути нотаріально посвідчений

місто (село) _________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, ______________________________________________________________,
                                                                                                         (назва споживчого товариства, споживспілки)
від імені якого діє ______________________________________________________________________,
                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі постанови ___________________________________________________________________
                                                                              (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)
від "___" ____________ 20__ р. N _____ та доручення від "___" ____________ 20__ р. N _____ (далі - Продавець) з одного боку, та ____________________________________________________________,
                                                                                                                      (назва юридичної особи)
від імені якої діє _____________________________________________________, на підставі доручення
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
від "___" ____________ 20__ р. N ____, та/або громадянин _____________________ (далі - Покупець),
                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю корпоративне право та/або частину корпоративного права _____________________________________________ споживчого товариства
                                                                                                         (назва)
(споживспілки) на частку в статутному фонді (майні) підприємства _____________________________
                                                                                                                                                                          (назва підприємства)
у розмірі ______ % (____________________) відсотків статутного фонду (майна) (далі - корпоративне
                                                              (літерами)
право та/або частина корпоративного права), що становить ______________________________ грн.,
                                                                                                                                                                      (літерами)
а Покупець зобов'язується прийняти корпоративне право та/або частину корпоративного права і сплатити його ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

1.2. Відомості про Підприємство:

1.2.1. Фірмове найменування: ____________________________________________________________.

1.2.2. Організаційно-правова форма: ______________________________________________________.

1.2.3. Статут зареєстровано: ___________________________________________________ державною
                                                                                                                             (назва)
адміністрацією "___" ____________ 20__ р. N _________.

1.2.4. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності видане ______________________________ державною адміністрацією "___" ____________ 20__ р. N ______.
                                   (назва)

1.2.5. Статутний капітал: _________________________________________________ грн.
                                                                                                                   (літерами)

1.3. Покупець належним чином повідомлений про характер діяльності та фінансовий стан Підприємства на момент укладення цього Договору.

2. Сума Договору та порядок розрахунків

2.1. Договірна ціна корпоративного права та/або частини корпоративного права становить ______________________ грн.
                      (літерами)

2.2. Покупець зобов'язується сплатити Продавцю ціну корпоративного права та/або частини корпоративного права безготівковим перерахуванням всієї суми із свого рахунка на рахунок Продавця протягом 10 календарних днів з моменту підписання цього Договору.

2.3. Покупець набуває право власності на корпоративне право та/або частину корпоративного права з моменту повної сплати коштів та підписання акта приймання-передачі корпоративного права та/або частини корпоративного права.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

3.2. Сторони несуть матеріальну та іншу відповідальність, передбачену законодавством України, за невиконання умов цього Договору.

3.3. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.

3.4. Обов'язки Продавця

3.4.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцю у власність корпоративне право та/або частину корпоративного права в 5-дений строк після повної оплати вартості корпоративного права та/або частини корпоративного права за актом приймання-передачі.

3.5. Обов'язки Покупця

3.5.1. Покупець зобов'язаний в установлений цим Договором термін сплатити ціну продажу корпоративного права та/або частини корпоративного права.

3.5.2. В установлений цим Договором термін прийняти корпоративне право та/або частину корпоративного права.

4. Відповідальність сторін та вирішення спорів

4.1. За невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. За прострочення строку оплати, передбаченого п. 2.2 цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожний день прострочення.

4.3. У разі ненадходження коштів на поточний рахунок Продавця протягом строку, передбаченого пунктом 2.2 цього Договору, продавець має право розірвати Договір. При цьому Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 10 % від несплаченої суми.

4.4. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами при виконанні умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

5. Інші умови

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання зобов'язань.

5.2. З підписанням цього Договору всі раніше укладені угоди, листування тощо стосовно продажу Підприємства вважаються такими, що втратили чинність.

5.3. Якщо Продавець або Покупець змінюють організаційно-правову форму, адреси або інші реквізити, то вони зобов'язані терміново повідомити про це один одного.

5.4. Договір складений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5.5. У разі виникнення обставин, не передбачених цим Договором, сторони керуються законодавством України.

6. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

_____________________________________
(назва споживчого товариства, споживспілки)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

_____________________________________
(назва юридичної особи)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО __________, код ЄДРПОУ ____________

Дані про Покупця - фізичну особу:
_____________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса ___________________________________
Паспорт: серія _________ N _________________
виданий "___" ____________ ____ р.
____________________________________ РВВС
Ідентифікаційний номер ___________________

Від Продавця:

Від Покупця:

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     _______________
                             (підпис)                       (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

_________       ________________
      (підпис)                      (прізвище)

М. П.

Керівник _________     _______________
                             (підпис)                     (прізвище)

Головний
бухгалтер _________     _______________
                             (підпис)                       (прізвище)

Опрос