Идет загрузка документа (353 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор оперативной аренды объекта недвижимости

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2013

Договір
оперативної оренди об'єкта нерухомості*

____________
* Орендодавець може вносити зміни і доповнення до Договору, які не суперечать законодавству та нормативним актам Укоопспілки.

місто (селище, село) _________________

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________, платник податку ______________________________, в особі ______________________________________________, що діє на підставі Статуту, постанови ___________________________________________________________ від "___" ____________ 20__ р
                (назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)

та довіреності від "___" ____________ 20__ р. N ______________ (далі - Орендодавець),

з однієї сторони, і _______________________________, платник податку _______________________, в особі __________________________________________ (далі - Орендар), що діє на підставі Статуту та довіреності від "___" ____________ 20__ р. N ___________________, та /або громадянин ________________________________________________________, який діє на підставі документа, що
                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

засвідчує право на підприємницьку діяльність ______________________________________________,
                                                                                                                                      (назва, дата, реєстраційний номер)
з іншої сторони, а разом

далі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування ________________________________________________________ загальною площею _______ кв. м, яке розташоване за адресою: ________________________________________ (далі - об'єкт оренди).

1.2. Орендарю одночасно надається право користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об'єкт оренди та яка прилягає до нього загальною площею _________ га**

____________
** Якщо це передбачено договором оренди з власником землі та кооперативною юридичною особою.

1.3. Об'єкт оренди використовується Орендарем для __________________________________.

1.4. Оціночна вартість об'єкта оренди на дату укладення договору становить грн.

1.5. Об'єкт оренди належить Орендодавцеві на праві власності ________________________________
_________________________________________________________.
                             (номер та дата правовстановлюючого документа)

1.6. Сторони підтверджують, що вони мають правоздатність та дієздатність щодо укладення і виконання цього Договору, а також щодо здійснення інших прав і обов'язків за ним.

2. Порядок передачі об'єкта оренди

2.1. Орендодавець зобов'язується звільнити об'єкт оренди та передати Орендарю за актом приймання-передачі об'єкта оренди (додаток, що є невід'ємною частиною даного Договору) (додаток 3), в якому Сторони зазначають склад об'єкта оренди, його стан на момент передачі в оренду.

2.2. Орендар вступає в строкове платне користування об'єктом оренди ____________ 20__ року (включно).

2.3. Передача об'єкта оренди в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на цей об'єкт оренди. Власником майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку Оренди.

2.4. Об'єкт оренди повертається Орендодавцеві Орендарем з урахуванням нормального фізичного зносу за Актом приймання-передачі об'єкта оренди, в якому Сторони зазначають склад об'єкта оренди, його стан на момент повернення, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення строку дії оренди або, в разі дострокового розірвання Договору - протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати припинення дії Договору. Умовами повернення Орендодавцеві об'єкта оренди є: звільнення Орендарем орендованої площі від меблів та іншого майна, вилучення зроблених Орендарем поліпшень об'єкта оренди, які є власністю Орендаря і відокремлюються від об'єкта оренди без завдання йому шкоди.

2.5. У разі закінчення строку дії Договору або в разі дострокового розірвання Договору поліпшення об'єкта оренди, здійснені. Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від об'єкта оренди, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а поліпшення об'єкта оренди, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, що не можуть бути відокремлені без пошкодження об'єкта оренди, переходять у власність Орендодавця без відшкодування Орендарю вартості здійснених поліпшень та/або вирішуються за попередньою письмовою згодою Сторін.

2.6. Обов'язок зі складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Орендодавець зобов'язується:

3.1.1. Передати у користування Орендарю об'єкт оренди на умовах і в строк, передбачені цим Договором; якщо, крім об'єкта оренди, Орендар бере у Орендодавця у користування устаткування (обладнання), то Сторони цього Договору укладають окремий договір оренди устаткування (обладнання), предмет якого не входить в предмет цього Договору.

3.1.2. Вчасно надавати Орендарю рахунки на оплату орендної плати та витрат по відшкодуванню вартості наданих експлуатаційних витрат, комунальних послуг і послуг, що пов'язані з утриманням приміщень.

3.1.3. У разі закінчення строку дії оренди або в разі дострокового розірвання Договору - прийняти об'єкт оренди на умовах, визначених у цьому Договорі, в строки, визначені пунктом 2.4 цього Договору, та на підставі відповідного акта приймання-передачі об'єкта оренди.

3.1.4. Не перешкоджати Орендарю користуватися об'єктом оренди в повному обсязі відповідно до цільового призначення.

3.2. Орендодавець має право:

3.2.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання об'єкта оренди, переданого в оренду за цим Договором. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану об'єкта оренди внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

3.2.2. Здійснювати обстеження об'єкта оренди на предмет виявлення внесених до нього поліпшень не рідше одного разу на тиждень.

3.2.3. Отримувати від Орендаря щомісяця орендну плату, відшкодування вартості експлуатаційних витрат, комунальних послуг і послуг, що пов'язані з утриманням приміщень відповідно до умов цього Договору.

3.2.4. Безперешкодно входити до об'єкта оренди з метою контролю за дотриманням Орендарем умов цього Договору, не порушуючи режиму роботи та не завдаючи перешкод господарській діяльності Орендаря.

3.2.5. У випадку прострочення Орендарем сплати орендних платежів, передбачених цим Договором, Орендодавець має право стягнути з Орендаря пеню в розмірі подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення в оплаті.

3.3. Орендар зобов'язаний:

3.3.1. У строк, передбачений цим Договором, прийняти від Орендодавця у строкове платне користування об'єкт оренди за актом приймання-передачі об'єкта оренди.

3.3.2. У термін до ___________ і в повному обсязі відповідно до умов цього Договору сплачувати орендну плату та відшкодування експлуатаційних та комунальних платежів.

3.3.3. Передавати об'єкт оренди в суборенду третім особам.

3.3.4. Використовувати об'єкт оренди виключно за цільовим призначенням, вказаним в п. 1.3 цього Договору.

3.3.5. Забезпечувати належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкта оренди, його обладнання, інвентарю і прибудинкових територій та запобігати його пошкодженню і псуванню. Забезпечувати дотримання санітарних норм, правил, стандартів, а також виконувати вимоги приписів і постанов органів державного санітарного контролю. Дотримуватись правил експлуатації і ремонту будівель, технологічного обладнання, інженерних комунікацій та вимог щодо зберігання і складування матеріальних цінностей.

3.3.6. Забезпечувати:

- додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

- додержання вимог законодавства з питань охорони праці, а також виконання вимог приписів і постанов органів Держгірпромнагляду. Створити на об'єкті оренди безпечні умови праці.

3.3.7. Орендар несе матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за збитки, заподіяні об'єкту оренди та/або нежитловому приміщенню, в якому розташований об'єкт оренди, що сталися з вини Орендаря, або за збитки, завдані Орендодавцеві невиконанням (неналежним виконанням) умов цього Договору.

3.3.8. Самостійно та за власний рахунок забезпечувати здійснення заходів щодо підтримання об'єкта оренди у стані не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду за цим Договором, з урахуванням нормального фізичного зносу вказаного об'єкта оренди.

3.3.9. Забезпечити зберігання інженерних мереж, комунікацій і устаткування об'єкта оренди.

3.3.10. Мати дозволи, ліцензії та інші документи, які необхідні при здійсненні господарської діяльності на території об'єкта оренди відповідно до законодавства.

3.3.11. У випадку проведення реконструкції, перепланування, капітального ремонту або будь-яких інших невід'ємних поліпшень об'єкта оренди Орендар зобов'язаний проводити їх за попередньою письмовою згодою Орендодавця, Умови проведення реконструкції, перепланування або капітального ремонту обумовлюються в додатковій угоді до цього Договору. В 30-денний строк після завершення реконструкції, перепланування або капітального ремонту об'єкта оренди і документального оформлення передати Орендодавцю оригінали проектно-кошторисної документації, акт введення в експлуатацію, акт виконання прихованих робіт, кошторисну документацію, усіх дозвільних документів та іншої документації, пов'язаної з дозволами і виконанням цих робіт, крім випадків, коли проведення певних видів робіт не потребує згідно з чинним законодавством обов'язкового отримання та підготовки зазначеної вище документації.

3.3.12. За наявності на об'єкті оренди роздільного обліку електроенергії, одночасно з оформленням акта приймання-передачі об'єкта оренди оформити та підписати акт приймання-передачі показників електролічильника, в змісті якого повинна бути записана відповідальність Орендаря за цілісність пломб електролічильника та за правильність використання і експлуатації електромереж, електроприладів та лічильника обліку електроенергії. Одночасно з припиненням терміну дії Договору оренди повинен бути оформлений і підписаний акт приймання-передачі стану електричних мереж та показників електролічильника, після чого вся відповідальність за їх використання покладається на Орендодавця. Аналогічним шляхом оформлюються акти приймання-передачі приладів обліку водопостачання, тепла, газу.

3.3.13. Власним коштом застрахувати об'єкт оренди та укласти зі страховою компанією договір страхування, в якому передбачити відшкодування можливого завданого збитку у межах страхової суми на користь Орендодавця (далі - Договір страхування). Дія Договору страхування має охоплювати весь період дії цього Договору.

3.3.14. Об'єкт оренди має бути застраховано в місячний строк з моменту передачі в оренду. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у зв'язку з будь-яким пошкодженням або знищенням об'єкта оренди, покладається на Орендаря.

3.3.15. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладення Договору страхування надати Орендодавцеві копію такого Договору страхування.

3.3.16. Проводити поточний ремонт об'єкта оренди за власний рахунок та без відшкодування понесених витрат.

3.3.17. У разі закінчення строку дії оренди або в разі дострокового розірвання Договору повернути Орендодавцеві об'єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об'єкта оренди з вини Орендаря.

3.3.18. Дотримуватись встановленого Орендодавцем пропускного режиму до приміщення, в якому знаходиться об'єкт оренди.

3.4. Орендар має право:

3.4.1. Орендар, у разі належного виконання своїх обов'язків за цим Договором після спливу строку Договору має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди на новий строк.

Про свій намір скористатися переважним правом на укладання договору найму на новий строк Орендар зобов'язаний письмово повідомити Орендодавця не пізніше ніж за два місяці до закінчення дії цього Договору. Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю Сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право Орендаря на укладання договору припиняється.

3.4.2. За згодою Орендодавця позначати своє місцезнаходження в об'єкті оренди шляхом розміщення зовнішніх і внутрішніх вивісок, конструкцій, у тому числі світлових, та розміщувати в об'єкті оренди власні або такі, що використовуються Орендарем на законних підставах, найменування товарів та послуг, логотипи торгових марок, вивіски зі своїм найменуванням.

3.4.3. За власний рахунок, за попереднім письмовим погодженням з Орендодавцем, проводити капітальний ремонт, реконструкцію об'єкта оренди. Реконструкцію, пов'язану з переплануванням, перенесенням перегородок тощо, що тягне необхідність зміни поповерхового плану, здійснювати відповідно до проектно-кошторисної документації (ПКД), погодженої з Орендодавцем. Капітальний ремонт, реконструкція та перепланування об'єкта оренди проводяться за кошти Орендаря, не підлягають відшкодуванню Орендодавцем та не зараховуються у вартість орендної плати. У випадку створення нової речі в результаті капітального ремонту або реконструкції об'єкта оренди її власником залишається Орендодавець, а Орендар не набуває право власності на нову річ.

3.4.4. Змінювати замки вхідних дверей на території об'єкта оренди.

3.4.5. Встановлювати власні окремі системи захисту для забезпечення безперебійної роботи свого обладнання, у тому числі, кондиціонери, та/або у разі необхідності безперебійні джерела постачання електроенергії.

4. Термін дії Договору

4.1. Цей Договір набуває чинності з "___" ____________ ____ р. і діє до "___" ____________ ____ р. включно.

4.2. Термін оренди об'єкта оренди обчислюється з дня підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди.

4.3. Дія Договору припиняється у випадках:

4.3.1. закінчення строку, на який його було укладено;

4.3.2. у випадку банкрутства Орендаря;

4.3.3. якщо об'єкт оренди в силу обставин, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання;

4.3.4. у разі дострокового розірвання цього Договору за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї зі Сторін у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

4.3.5. відчуження Орендодавцем об'єкта оренди.

4.4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором.

5. Орендна плата і порядок розрахунків за користування об'єктом оренди

5.1. Орендна плата за користування одним квадратним метром об'єкта оренди становить ____________ грн. за місяць, у т. ч. ПДВ ______ грн. _______ коп. Загальний розмір орендної плати за місяць користування об'єктом оренди становить _______ грн. _____ коп., у т. ч. ПДВ ________ грн. ______ коп.

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем у безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця до 10-го числа кожного календарного місяця, в якому здійснюється користування об'єктом оренди.

Орендна плата сплачується в національній валюті України за курсом НБУ на момент оплати та з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць за даними Державної служби статистики України.

У разі зміни офіційного курсу НБУ долара США до гривні більш, ніж на 5 % від курсу, визначеного на момент укладення цього Договору, Сторони домовились про перегляд розміру орендної плати, визначеної цим пунктом.

5.3. Крім орендної плати, Орендар на підставі показників лічильників та після отримання рахунків Орендодавця відшкодовує вартість:

а) усіх комунальних послуг (водо-, енерго-, теплопостачання, телефонний зв'язок тощо), які споживаються Орендарем.

б) експлуатаційних послуг та витрат.

Оплата рахунків Орендодавця, виставлених Орендареві відповідно до цього пункту, здійснюється не пізніше ___________ днів після отримання рахунку Орендарем від Орендодавця.

5.4. Амортизаційні відрахування на об'єкт оренди нараховуються і використовується Орендодавцем.

6. Конфіденційність

6.1. Сторони визнають конфіденційною і такою, що не підлягає розголошенню третім особам, будь-яку інформацію про факт укладення цього Договору та про його умови, а також будь-яку інформацію, відносно якої є застереження зацікавленої Сторони.

6.2. За розголошення конфіденційної інформації Орендарем останній відшкодовує Орендодавцю всі спричинені цим збитки.

6.3. Не вважається конфіденційною інформація за таких умов:

а) під час її отримання ця інформація вже була відома третім особам або взагалі була доступна суспільству (не внаслідок виконання Договору);

б) інформація надана компетентному державному органу на його офіційний запит.

6.4. Сторони забезпечують повноту та достовірність конфіденційної інформації, що передають одна одній, а також гарантують нерозголошення третім особам змісту переговорів між собою, підготовлених документів, наданих ним консультацій і рекомендацій.

7. Умови зміни і дострокового розірвання Договору

7.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору є чинними, якщо вони оформлені у письмовому вигляді за належними підписами повноважних представників обох Сторін.

7.2. Всі додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною.

7.3. У випадку дострокового розірвання Договору з вини Орендаря сплачена наперед орендна плата не повертається.

7.4. Орендодавець має право відмовитися від цього Договору і вимагати повернення об'єкта оренди, якщо Орендар прострочив сплату орендної плати більше як на один місяць. У такому випадку цей Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від договору.

7.5. У разі порушення Орендарем вимог, встановлених пунктом 3.3 цього Договору, Орендодавець має право відмовитись від нього та вимагати повернення об'єкта оренди. У такому випадку цей Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

7.6. Розірвання Договору не є підставою для звільнення Орендаря від виконання обов'язку по погашенню заборгованості з орендної плати.

7.7. Орендар може достроково розірвати Договір за власною ініціативою, повідомивши про це Орендодавця за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання. Договір у такому випадку вважається розірваним у день повернення Орендодавцю об'єкта оренди, що підтверджується відповідним актом приймання-передачі.

8. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

8.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України і цим Договором.

Орендар несе повну відповідальність за порушення вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарних та екологічних норм і правил.

8.2. У випадку несвоєчасної сплати орендних платежів Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми, що підлягає сплаті, за кожен день прострочення.

8.3. У випадку несвоєчасної сплати відшкодування вартості комунальних послуг та експлуатаційних витрат і послуг, що пов'язані з утриманням приміщень, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми, що підлягає сплаті, за кожен день прострочення.

8.4. За передачу об'єкта оренди або його частини в суборенду Орендодавець має право розірвати Договір, відповідно до умов, викладених у пункті 7.5 цього Договору.

8.5. Крім сплати неустойки, Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі збитки, заподіяні неправомірними діями винної Сторони.

8.6. Спори, що виникають між Сторонами під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.2. Під форс-мажором в цьому Договорі варто розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, включаючи воєнні дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

9.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажору, повинна в триденний строк письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором. Якщо форс-мажор діє протягом 1 (одного) місяця і не виявляє ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Орендарем або Орендодавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

9.4. Існування форс-мажору підтверджується компетентним органом.

10. Додаткові умови

10.1. На відносини, що виникають з цього Договору, не поширюється дія Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

10.2. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон), підписанням цього Договору Орендар надає свою повну необмежену строком згоду на обробку його персональних даних загального характеру будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України, занесення їх до баз персональних даних контрагентів Орендодавця, передачу та/або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Орендаря. Обробка персональних даних здійснюється Орендодавцем з метою належного виконання умов цього Договору, здійснення статутної діяльності Орендодавця, забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також з метою виконання зобов'язань/обов'язків Орендодавця, визначених чинним законодавством України та/або передбачених укладеними Орендодавцем договорами.

10.3. Орендодавець гарантує, що на дату укладення Договору об'єкт оренди може бути вільно переданий в оренду Орендарю, об'єкт оренди не переданий в іпотеку, не перебуває в спорі, не знаходиться в податковій заставі, жодних прав та претензій у третіх осіб щодо нього немає.

11. Прикінцеві положення

11.1. Всі питання, які не врегульовані цим Договором, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Всі спори за цим Договором вирішуються у судових органах України.

11.2. Сторони повинні в триденний строк повідомляти одна одну про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, керівників підприємств.

11.3. Сторони дійшли взаємної згоди, що штрафні санкції за цим Договором нараховуються та стягуються протягом всього строку позовної давності (три роки).

11.4. Після укладення цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори і протоколи, які стосуються цього Договору, втрачають силу.

11.5. Для цілей оподаткування вважати цей Договір договором оперативної оренди.

11.6. Цей Договір укладено українською мовою, на шести сторінках, що підписані представниками обох Сторін, у двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.7. Повідомлення за цим Договором направляються рекомендованою поштою. Адреси для повідомлень:

Орендодавця _______________________________________________________________

Орендаря __________________________________________________________________

11.8. У разі зміни будь-якою зі Сторін адреси для повідомлень та неповідомленням про це іншої Сторони відповідно до пункту 11.2 цього Договору повідомлення, направлені на останню відому адресу Сторони, вважаються доставленими. У такому разі події, які пов'язувалися з днем отримання повідомлення, починають діяти з дня направлення такого повідомлення.

12. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

Орендодавець:

Орендар:

________________________________________
(назва споживчого товариства, споживспілки)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО ____________________________________
Код ЄДРПОУ _____________________________
ІПН _____________________________________
Св-во платника ПДВ ______________________
тел. _____________________
факс ____________________

Керівник   _________     ____________________
                               (підпис)                            (прізвище)

________________________________________
(назва юридичної особи)

Місцезнаходження ________________________
Юридична адреса _________________________
Поточний рахунок N ______________________
в __________________________________ банку
МФО ____________________________________
Код ЄДРПОУ _____________________________
ІПН _____________________________________
Св-во платника ПДВ ______________________
тел. _____________________
факс ____________________

Керівник   _________     ____________________
                               (підпис)                            (прізвище)

М. П.

М. П.

 

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

паспорт: серія ________ N __________________
виданий _________________________________
_________________ "___" ____________ ____ р.
ідентифікаційний номер ___________________
тел. ___________________
факс __________________

________________________________________
(підпис)                                     (прізвище)

М. П.

 

Україна
Центральна спілка споживчих товариств
УКООПСПІЛКА

АКТ
приймання-передачі в оперативну оренду об'єкта нерухомості1

____________
1 При поверненні об'єктів нерухомості з оренди складається акт зазначеної форми.

місто ( село) _________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________________, в особі
__________________________________________________, (далі - Орендодавець), з однієї сторони, і
_________________________________________, в особі _______________________________ (далі - Орендар), з другої сторони, склали цей Акт про наступне:

Орендодавець передає, а Орендар приймає перераховані нижче об'єкти нерухомості в оренду та надає право користування земельною ділянкою, на якій знаходяться будівлі і споруди, та земельну ділянку, яка прилягає до будівель і споруд.

Порядковий номер

Назва об'єкта нерухомості та його місцезнаходження, його склад і коротка характеристика

Інвентарний номер

Первісна вартість (грн.)

Вартість з індексацією

Примітка

1

2

3

4

5

6

Загальна вартість з індексацією об'єктів нерухомості на момент передачі в оренду становить: ________________________________________________ грн.
                                                      (літерами)

Загальна площа земельної ділянки, на яку надається право користування, _______ кв. м.

Зазначені об'єкти нерухомості та право користування земельною ділянкою передаються Орендарю згідно з умовами Договору оренди об'єкта нерухомості від "___" ____________ 20__ р.

Об'єкти нерухомості, внутрішньобудинкові та зовнішні прибудинкові комунікації, які передаються в оренду, є в належному технічному стані, відповідають санітарним і протипожежним нормам, не мають механічних пошкоджень тощо2.

____________
2 У разі повернення з оренди об'єктів нерухомості у пошкодженому стані, наявності перепланувань та/або змін прибудинкової території без згоди орендодавця, пошкодження внутрішньобудинкових або зовнішніх, розташованих на наданій у користування прибудинковій (прибудівлевій) території інженерних комунікацій, складається відповідний акт, який є невід'ємною частиною акта приймання-передачі об'єкта нерухомості з оренди і використовується для визначення розміру завданих орендарем орендодавцю збитків та їх відшкодування орендарем.

Від Орендодавця передав:

Від Орендаря прийняв:

Голова правління (директор)

_______________/_______________/

_____________________

_______________/_______________/

Головний бухгалтер

_______________/_______________/

 

Опрос