Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор обязательного страхования жизни и здоровья уполномоченного лица, членов исполнительной дирекции и административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2013
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__________________________
 (найменування населеного пункту)

____ ___________ 20__ р.

Страховик __________________________________________________________________________
                                      (повне найменування, прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої діяти
___________________________________________________________________________________,
                                                         від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензії)
з одного боку, та страхувальник ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження,
___________________________________________________________________________________,
                                                                       прізвище, ім'я та по батькові її керівника)
з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Законів України "Про страхування" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Порядку і правил обов'язкового страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я уповноваженої особи, членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. N 412, уклали цей договір про нижченаведене.

Застрахованими особами за цим договором є уповноважені особи, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) згідно з переліком, який засвідчується підписами, що скріплюються печатками сторін, додається до цього договору та є його невід'ємною частиною.

Вигодонабувачами за цим договором є уповноважені особи, члени виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду згідно з переліком, який додається до цього договору та є його невід'ємною частиною, або їх спадкоємці.

Предмет договору

1. Предметом цього договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю і здоров'ю застрахованих осіб.

Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

2. Страхова сума становить ________________________________________________ гривень (на
                                                                                                                        (словами)
кожну застраховану особу).

3. Страховий тариф становить ___________________________ відсотків страхової суми.
                                                                                                     (цифрами)

4. Страховий платіж за весь період страхування становить ___________________________________________ гривень.
                                            (словами)

Страховий платіж вноситься до _____ _______________ 20 ___ року.

У разі внесення страхового платежу частинами черговий страховий платіж становить _________________________ гривень і вноситься у строк ________________________________.
                      (словами)

Страховий ризик і страхові випадки

5. Страховим ризиком є заподіяння шкоди життю і здоров'ю застрахованої особи під час виконанням нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

6. Страховими випадками є тимчасова втрата працездатності, інвалідність, смерть (загибель) застрахованої особи, які настали внаслідок подій, що сталися під час виконання нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

1) перебування застрахованої особи у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

2) самогубства або замаху на самогубство застрахованої особи, крім документально підтверджених випадків, коли така особа була доведена до відповідного стану протиправними діями інших осіб у зв'язку з виконанням нею повноважень щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку;

3) нанесення застрахованою особою собі умисних тілесних ушкоджень;

4) порушення застрахованою особою правил техніки безпеки праці, правил протипожежної безпеки;

5) керування застрахованою особою транспортним засобом без права на керування ним, передачі управління транспортним засобом особі, яка перебувала у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи особі, яка не мала права на керування таким засобом;

6) обставин непереборної сили (впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку).

Розмір страхової виплати

8. У разі настання страхового випадку страховик здійснює страхові виплати у такому розмірі:

1) у разі смерті (загибелі) застрахованої особи - 100 відсотків страхової суми;

2) у разі стійкої втрати працездатності та встановлення застрахованій особі інвалідності:

I групи - 90 відсотків страхової суми;

II групи - 80 відсотків страхової суми;

III групи - 60 відсотків страхової суми;

3) у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою - 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу непрацездатності (безперервного лікування), але не більш як 50 відсотків страхової суми за весь період страхування.

9. Якщо після здійснення вигодонабувачу страхової виплати настали більш тяжкі наслідки для життя і здоров'я застрахованої особи (встановлення інвалідності, зміна групи інвалідності на вищу, смерть), пов'язані з однією і тією самою подією, з належної до виплати суми вираховується сума здійсненої страхової виплати.

Загальна сума страхових виплат за кожною застрахованою особою для одного або кількох страхових випадків не може перевищувати страхову суму, встановлену для такої особи цим договором.

Порядок та умови здійснення страхової виплати

10. Страхова виплата здійснюється страховиком вигодонабувачу на підставі страхового акта, що складається страховиком.

Для отримання страхової виплати вигодонабувач подає страховику письмову заяву про страхову виплату за встановленою страховиком формою, до якої залежно від страхового випадку додаються:

листок непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть застрахованої особи та документ, що посвідчує право на спадщину (для спадкоємця);

акт про нещасний випадок на виробництві;

копії документів, що посвідчують особу вигодонабувача;

інші документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхової виплати (на обґрунтовану вимогу страховика).

Страховик:

приймає рішення про страхову виплату або відмову в страховій виплаті протягом 15 робочих днів після надходження документів, зазначених в абзацах другому - сьомому цього пункту;

здійснює страхову виплату протягом 15 робочих днів після складення страхового акта.

Відмова у страховій виплаті

11. Підставою для відмови страховика у здійсненні страхової виплати є:

1) вчинення застрахованою особою / вигодонабувачем умисних дій, спрямованих на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або з метою захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації, що підтверджується документально в установленому порядку;

2) вчинення застрахованою особою / вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет цього договору або про факт настання страхового випадку;

4) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру страхової виплати.

12. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті страховик повідомляє про це вигодонабувачу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

Права та обов'язки сторін

13. Страхувальник має право:

1) вимагати від страховика роз'яснень щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхової виплати, інших умов страхування;

2) отримати страхову виплату в розмірі та строки, визначені цим договором;

3) ініціювати внесення змін до цього договору;

4) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 27 - 29 цього договору;

5) у разі відмови страховика здійснити страхову виплату вимагати від нього письмового обґрунтування такої відмови;

6) отримати дублікат цього договору в разі втрати його оригіналу;

7) оскаржити відмову страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

14. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконувати інші умови договору;

2) подати страховику під час укладення договору інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі негайно, як тільки йому стане відомо, письмово інформувати страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, але не пізніше трьох робочих днів з моменту встановлення таких змін страхувальником;

3) негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше ніж протягом двох робочих днів, повідомити страховику про настання страхового випадку;

4) подати для отримання страхової виплати страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та його причини.

15. Страховик має право:

1) перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації, ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик;

2) вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі підвищення ступеня страхового ризику (зміна в період дії цього договору істотних обставин, інформація про які подана страхувальником під час укладання цього договору, що збільшує імовірність настання страхового випадку та/або розмір виплат) після внесення змін до цього договору;

3) самостійно з'ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов'язані з його настанням, до правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я, інших підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини та обставини настання страхового випадку;

4) відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених законом та цим договором;

5) у разі коли після укладення цього договору встановлено, що страхувальник зазначив у письмовій заяві свідомо неправдиву інформацію про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, порушити питання про визнання цього договору недійсним;

6) достроково припинити дію цього договору відповідно до пунктів 27 - 29 цього договору.

16. Страховик зобов'язаний:

1) виконувати умови цього договору;

2) надавати на вимогу страхувальника роз'яснення щодо порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу, страхової виплати, інших умов страхування;

3) вжити протягом двох робочих днів після того, як йому стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, необхідних для своєчасного здійснення страхової виплати;

4) здійснити в разі настання страхового випадку страхову виплату в передбачений цим договором строк;

5) після надходження документів щодо події, яка за умовами цього договору може бути визнана страховим випадком, забезпечити складення страхового акта;

6) не розголошувати відомостей про страхувальника, застрахованих осіб та їх майновий стан, крім випадків, передбачених законом;

7) за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, внести зміни до цього договору.

17. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одній про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, інші зміни, що можуть вплинути на виконання обов'язків згідно з цим договором.

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

18. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.

19. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі ___________________________________ за кожний день прострочення.

20. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

Строк дії договору

21. Цей договір укладається на строк:

1) здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку
___________________________________________________________________________________;
                                                      (повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження)

2) проведення ліквідації банку
___________________________________________________________________________________,
                                                       (повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження)
набирає чинності з 24-ї години за київським часом ______________ 20___ року, але не раніше дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу), та діє до 24-ї години за київським часом __________ 20___ року.

22. У разі прийняття страхувальником рішення про продовження строку ліквідації банку дія цього договору може бути продовжена на встановлений ним строк ліквідації банку.

23. Для продовження строку дії цього договору страхувальник повідомляє про це страховику не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку його дії, після чого за згодою сторін укладається додатковий договір, що є невід'ємною частиною цього договору, або новий договір.

24. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Порядок внесення змін та доповнень і припинення дії договору

25. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

26. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення строку його дії;

виконання у повному обсязі страховиком зобов'язань перед страхувальником;

несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;

ліквідації страховика в установленому законодавством порядку;

набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавством.

27. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію цього договору сторона зобов'язана повідомити іншій стороні не пізніш ніж за 30 днів до дати припинення дії цього договору. Дія цього договору не може бути припинена страховиком достроково, якщо страхувальник, який виконує всі умови цього договору, не надав на це згоди, якщо інше не передбачено умовами цього договору та законодавством.

28. У разі дострокового припинення на вимогу страхувальника дії цього договору страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхових виплат, які були виплачені за цим договором. Якщо вимога страхувальника щодо дострокового припинення дії цього договору пов'язана з порушенням страховиком умов цього договору, страховик повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж у повному обсязі.

29. У разі дострокового припинення на вимогу страховика дії цього договору страхувальнику повертаються сплачені ним у повному обсязі страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхових виплат, які були виплачені за цим договором.

30. Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять __________________________________ відсотків розміру страхового тарифу.
                                (цифрами)

31. Цей договір може бути визнано недійсним у випадках, передбачених законом.

Інші умови договору

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження та реквізити сторін

                             Страховик

                            Страхувальник

_____________________________________
         (місцезнаходження та реквізити страховика)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
                                       (підпис)

_______________________________________
        (місцезнаходження та реквізити страхувальника)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
                                            (підпис)

М. П.

М. П.

Опрос