Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о замене свидетельства (свидетельств) о регистрации выпуска (выпусков) эмиссионных ценных бумаг в связи с изменением наименования эмитента и переводом выпуска ценных бумаг в бездокументарную форму существования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.07.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
"___" ____________ 20__ року
               (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Найменування емітента

 

Попереднє найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунка та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дані про випуск (випуски) емісійних цінних паперів, свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію якого (яких) підлягає (підлягають) заміні (за кожним випуском окремо):

 

реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, яке підлягає заміні (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

 

вид емісійних цінних паперів

 

форма існування

 

тип (для акцій)

 

клас (для акцій у разі розміщення привілейованих акцій з поділом на класи)

 

серія (для облігацій підприємств, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, звичайних іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, опціонних сертифікатів)

 

різновид (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж)

 

загальна сума випуску,
у тому числі для звичайних іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів участі - загальна сума іпотечних активів, які забезпечують випуск, грн

 

номінальна вартість одного цінного папера (для іпотечних сертифікатів участі - частка консолідованого боргу, що припадає на один сертифікат участі), грн

 

кількість цінних паперів, шт.

 

Дата на номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому опубліковано повідомлення про проведення загальних зборів учасників емітента, на яких прийнято рішення про внесення змін до установчих документів емітента (заповнюється у разі, якщо така публікація передбачена законом)

 

__________________
(посада)

_____________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

Опрос