Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о соблюдении пруденциальных нормативов регулятивного капитала и финансового состояния

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.06.2013
Утратил силу

Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану

Номер за порядком

Ідентифікаційний код депозитарію

Найменування депозитарію

Дата, на яку подаються Дані

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)

Розмір регулятивного капіталу, грн.

Розмір капіталу першого рівня, грн.

Розмір капіталу другого рівня, грн.

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.

Резервний капітал, грн.

Емісійний дохід, грн.

Нерозподілений прибуток, грн.

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.

Непокриті збитки, грн.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.

Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, грн.

Гудвіл, грн.

Векселі одержані, грн.

Відстрочені податкові активи, грн.

Інший вкладений капітал, грн.

Дооцінка активів, грн.

Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.

Вартість активів, зважених на ризик, грн.

Розрахункове значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу

Розмір власного капіталу, грн.

Балансова вартість активів, грн.

Балансова вартість оборотних активів, грн.

Поточні зобов'язання, грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти, грн.

Поточні фінансові інвестиції, грн.

Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)

Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)

Розрахункове значення коефіцієнта загальної ліквідності

Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

Примітки

(Положення доповнено додатком 22 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 363)

Опрос