Идет загрузка документа (770 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о клиринге и расчетах по договорам относительно государственных ценных бумаг с фондовой биржей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.06.2013
Утратил силу

Договір
про кліринг та розрахунки за договорами щодо державних цінних паперів з фондовою біржею

(зразок)

м. Київ

"___" ____________ 20__ року

Національний банк України як депозитарій державних цінних паперів (далі - Депозитарій) в особі
___________________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____________________________ від ____________ 20__ року N _____,
                                                                              (назва документа)
з однієї сторони, і ________________________________________________________ (далі - Біржа)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі __________________________, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали
                                                                        (назва документа)
цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1. Цей договір визначає обов'язки, права та відповідальність Сторін щодо обміну інформацією та документами, передбаченими цим договором, для забезпечення проведення Депозитарієм та Біржею в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі Положенням про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2011 N 456 (далі - Положення), грошових розрахунків і розрахунків у цінних паперах за договорами з державними цінними паперами (далі - ДЦП), укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.2. Відповідно до цього договору:

Біржа провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

Депозитарій за принципом "поставка проти оплати" обслуговує розрахунки за договорами з ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.3. Сторони виконують свої обов'язки в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог таких документів:

нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з питань депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності з цінними паперами;

нормативно-правових актів Національного банку України з питань депозитарної діяльності з ДЦП, обміну та захисту інформації під час роботи із засобами програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

Правил торгівлі Біржі ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного забезпечення.

II. Права та обов'язки Депозитарію

2.1. Депозитарій має право:

а) отримувати від Біржі протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою наданого Національним банком України програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді:

відомості сквитованих розпоряджень за результатами проведених торгів;

інформаційні повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах ДЦП;

повідомлення про перерахування коштів із визначенням ідентифікатора відомості сквитованих розпоряджень;

б) відкривати технічний рахунок, здійснювати його ведення та обслуговувати операції на цьому рахунку в порядку, визначеному Положенням, для виконання нетингових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на торгах Біржі;

в) не приймати до виконання відомість сквитованих розпоряджень та інші електронні документи, якщо їх складання та/або визначені ними операції щодо ДЦП суперечать вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України з питань депозитарної діяльності з ДЦП та цього договору;

г) тимчасово у разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі призупиняти роботу з Біржею до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку України з питань захисту інформації;

ґ) удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

д) проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі;

е) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

є) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від Біржі оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі IV цього договору;

ж) не виконувати розпорядження Біржі в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

з) не надавати третім особам інформацію про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на блокувальних рахунках Біржі, без відповідних її розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

и) розірвати договір в односторонньому порядку в разі неукладання з обслуговуючим Біржу банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Біржі.

2.2. Депозитарій бере на себе зобов'язання щодо:

а) надання Біржі за її запитом протягом операційного дня Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді інформації про:

перелік клієнтів Депозитарію та ДЦП, що перебувають в обігу (коди ДЦП, їх номінальна вартість, дати погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

невиконання укладених на Біржі договорів;

б) забезпечення проведення розрахунків у цінних паперах та грошових коштах за договорами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, відповідно до реквізитів, визначених відомостями сквитованих розпоряджень, під час розрахунків з одностороннім забезпеченням;

в) забезпечення проведення розрахунків у цінних паперах за договорами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, відповідно до реквізитів, визначених відомостями сквитованих розпоряджень, під час розрахунків з двостороннім забезпеченням;

г) надання у разі нетингових розрахунків інформації щодо підрахованих нетто позицій обов'язків/прав щодо грошових коштів клієнтів Депозитарію - членів Біржі, що міститиме визначений Біржею ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень;

ґ) надання за письмовим зверненням Біржі технологічної інформації про стан проходження депозитарних документів;

д) супроводження програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

е) надання інформаційних і консультаційних послуг, що потрібні Біржі для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим договором;

є) виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

III. Права та обов'язки Біржі

3.1. Біржа має право:

а) отримувати від Депозитарію на свій запит протягом операційного дня Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді інформацію про:

перелік клієнтів Депозитарію та ДЦП, що перебувають в обігу (коди ДЦП, їх номінальна вартість, дати погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

невиконання укладених на Біржі договорів;

б) отримувати у разі нетингових розрахунків інформацію щодо підрахованих нетто позицій обов'язків/прав щодо грошових коштів - учасників торгів, що міститиме визначений Біржею ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень;

в) отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

г) на супроводження Депозитарієм програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

ґ) отримувати інформаційні і консультаційні послуги, що потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим договором;

д) на виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

3.2. Біржа бере на себе зобов'язання щодо:

а) надання Депозитарію протягом операційного дня роботи Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм інформації вигляді:

відомостей сквитованих розпоряджень за результатами проведених торгів;

повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах ДЦП;

повідомлення про перерахування коштів із визначенням ідентифікатора відомості сквитованих розпоряджень;

б) дотримання вимог законодавства, документів Сторін та цього договору під час формування та надання Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень та інших електронних документів;

в) дотримання порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України, та інших вимог, визначених законодавством України;

г) дотримання технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

ґ) забезпечення використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

д) надання Депозитарію інформації та/або документів, передбачених законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

е) виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Біржі у разі зміни версій програмного забезпечення;

є) виконання всіх вимог захисту електронних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

ж) своєчасної оплати послуг, у тому числі за проведення фахівцями Депозитарію аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі, згідно з умовами та строками, передбаченими цим договором та тарифами Депозитарію;

з) у місячний строк після підписання договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку ____________________________, що обслуговує рахунок Біржі,
                                                                                          (найменування банку)
виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів та надати копію цього додаткового договору Депозитарію;

и) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів.

IV. Порядок розрахунків

4.1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Біржі засобами електронної пошти Національного банку України акт про виконані роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Біржа має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України (далі - ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Біржі, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

4.2. За проведення фахівцями Національного банку України аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку Біржі, Біржа сплачує Депозитарію суму відповідно до пункту 1 Переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються зберігачам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 за N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 790/8111, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України.

4.3. Біржа має здійснити оплату зазначених послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

4.4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

4.5. У разі ненадходження оплати від Біржі протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком.

4.6. У разі внесення Національним банком України змін до зазначених Переліку і тарифів розмір оплати передбачених договором послуг змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

V. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням, цим договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

5.2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг Біржа сплачує Депозитарію:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та ______ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі ________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

5.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

VI. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

6.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 6.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

6.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VII. Порядок унесення змін і розірвання договору

7.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

7.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

7.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

7.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

7.6. Депозитарій розриває договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього договору Біржа не надала Депозитарію копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок Біржі, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Депозитарію на здійснення списання коштів з рахунку Біржі в разі ненадходження від Біржі оплати за надані Депозитарієм послуги.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання і діє до _____________ 20__ року.

8.2. Цей договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за тридцять календарних днів до закінчення поточного календарного року одна із Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.

8.3. У разі невиконання Сторонами умов цього договору у встановлений строк він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим договором.

8.4. З дня підписання цього договору втрачає чинність договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо державних цінних паперів з фондовою біржею _______________________ від ___________ N _______.*

____________
* У разі переукладання договору.

IX. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, вони підлягають вирішенню в порядку, визначеному законодавством України.

9.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

X. Інші умови

10.1. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.

10.3. У разі зміни правового статусу однієї із Сторін всі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.

10.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію

___________________________________________________________________________________;
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Біржі

___________________________________________________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________.
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

XI. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Біржі:

___________________________________________________________________________________
                                                                                   (адреса, код обслуговуючого банку)

_____________________________ номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом виконаних робіт;

______________ код за ЄДРПОУ;

______________________________________________ податковий статус;

______________ індивідуальний податковий номер;

______________ номер свідоцтва платника податку на додану вартість.

Депозитарій

______________________

Біржа

_____________________

Опрос