Идет загрузка документа (770 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Депозитарный договор с хранителями-небанками

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.06.2013
Утратил силу

Депозитарний договір із зберігачами-небанками

(зразок)

м. Київ

_________________

Національний банк України (далі - Депозитарій), код МДО 100016, в особі ___________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі __________________________ від ____________ 20__ року N ________,
                                                                            (назва документа)
з однієї сторони, та
___________________________________________________________________________________,
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
код МДО _______________ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів N _________________, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), від
____________ 20__ року, в особі _______________________________________________________,
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____________________ від ____________ 20__ року серія ____ N ____,
                                                                    (назва документа)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Зберігачеві послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому державних цінних паперів (далі - ДЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на зазначених нижче умовах відповідно до законодавства України, у тому числі Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2011 N 456 (далі - Положення);

обслуговування запитів Зберігача, наданих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

II. Обов'язки та права Сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

відкрити Зберігачеві рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Зберігача;

зберігати ДЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати розрахунки між Зберігачем і Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) за результатами розміщення ДЦП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП, здійснюючи взаємозалік грошових зобов'язань Зберігача та Казначейства України, якщо строки їх виконань збігаються;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать Зберігачеві та/або його депонентам - банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Зберігача;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України для обслуговування розрахунків Зберігача за договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати";

здійснювати облік ДЦП Зберігача на його рахунку в цінних паперах окремо від ДЦП, що належать депонентам Зберігача;

на письмовий запит Зберігача протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача за формами, що визначені Положенням. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України;

на запит Зберігача, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

не виконувати розпорядження Зберігача в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформації про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Зберігача, без відповідних його розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Зберігачеві Положення та тарифи Депозитарію, що є чинними на час підписання цього договору, і надалі подавати йому зміни до них;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надати попередження Зберігачеві щодо вчинення цим Зберігачем необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням: дати припинення діяльності Депозитарію; найменування депозитарію-правонаступника; подальшого місцезнаходження депозитарних активів Зберігача в разі нездійснення цим Зберігачем дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності Депозитарію.

2.2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень фондової біржі за результатами укладених договорів щодо ДЦП на торгах, які були ним проведені, або Національного банку України за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ДЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2";

відкривати технічний рахунок, здійснювати його ведення та обслуговувати операції на цьому рахунку в порядку, визначеному Положенням про депозитарну діяльність з державними цінними паперами для виконання нетингових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладених на торгах фондової біржі;

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, потрібну Зберігачеві для реалізації своїх прав та обов'язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

отримувати на безоплатній основі інформацію від Зберігача про стан рахунків у цінних паперах його депонентів;

надавати в письмовій формі розпорядження Зберігачеві щодо усунення недоліків депозитарного обліку ДЦП;

установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

надсилати платіжну вимогу до обслуговуючого банку Зберігача ___________________________
                                                                                                                                                              (найменування банку)
для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від Зберігача оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в розділі 3 цього договору;

розірвати договір в односторонньому порядку в разі:

неукладення з обслуговуючим банком Зберігача додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Зберігача;

у випадку початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або анулювання Комісією ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів виконувати розпорядження Зберігача тільки щодо переведення ДЦП, що належать цьому Зберігачу та/або його депонентам, до іншого зберігача;

протягом трьох робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів отримувати повідомлення від Зберігача із зазначенням підстави цього припинення.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Зберігача в разі:

призупинення діяльності Зберігача;

на підставі відповідних документів, прийнятих посадовою особою правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

анулювання Національним банком України або Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

наявності факту невиконання Зберігачем зобов'язань за ДЦП перед своїми депонентами;

систематичних (двох і більше разів) порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит;

неперерахування у встановлений строк Зберігачем на користь Депозитарію коштів згідно з актом про виконані роботи та надані послуги;

у разі невиконання Зберігачем зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги за договорами, укладеними з ним як з абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку України, та за договорами про використання засобів захисту інформації Національного банку України в інформаційних задачах.

2.3. Зберігач зобов'язаний:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України, та інших вимог, що визначені законодавством України;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, що передбачені цим договором та тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку України для здійснення грошових розрахунків за операціями з ДЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

надавати Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

подавати обліковий реєстр власників ДЦП - депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено запитом;

виконувати всі вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

сплачувати Депозитарію передбачені чинними тарифами кошти за проведений його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Зберігача;

у місячний строк після підписання договору:

укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку Зберігача _________________________________ виконувати платіжні вимоги Депозитарію
                                                           (найменування банку)
на договірне списання коштів та надати копію цього додаткового договору Депозитарію;

у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів;

у випадку анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів надавати Депозитарію тільки розпорядження щодо переведення ДЦП, що належать Зберігачеві та/або його депонентам, до іншого зберігача;

протягом трьох робочих днів з дати початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повідомити Депозитарій із зазначенням підстави цього припинення.

2.4. Зберігач має право:

проводити операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, потрібну Зберігачеві для реалізації своїх прав та обов'язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України;

отримувати на свій запит, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримати від Депозитарію попередження щодо вчинення Зберігачем необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням: дати припинення діяльності Депозитарію; найменування депозитарію-правонаступника; подальшого місцезнаходження депозитарних активів Зберігача у разі нездійснення ним дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності депозитарію.

III. Порядок розрахунків

3.1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Зберігачу засобами електронної пошти Національного банку України акт про виконані роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з дати набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Зберігач має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України (далі - ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Зберігачу, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

3.2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.3. У разі ненадходження оплати від Зберігача протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до обслуговуючого банку Зберігача
_______________________________________ для списання суми згідно з розрахунком.
                            (найменування банку)

IV. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, що передбачені Положенням, цим договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

4.2. За затримку оплати за виконані роботи та надані послуги Зберігач сплачує Депозитарію пеню в розмірі ______ облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.3. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за виконані роботи та надані послуги Зберігач сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і ____ річних з простроченої суми.

V. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Порядок зміни та розірвання договору

6.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами‚ що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала таке повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6.6 У разі припинення здійснення Зберігачем депозитарної діяльності Національний банк України відмовляється від договору в односторонньому порядку. Виконання Зберігачем установлених законодавством процедур та термінів закриття рахунків у цінних паперах депонентів Зберігача та переведення цінних паперів депонентів Зберігача на рахунок уповноваженого на зберігання здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії та Національного банку України з питань депозитарної діяльності.

6.7. Депозитарій розриває договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього договору Зберігач не надав Депозитарію копію додаткового договору з
обслуговуючим банком Зберігача ________________________________ на здійснення договірного
                                                                                                 (найменування банку)
списання коштів за платіжною вимогою Депозитарію.

6.8. У разі припинення здійснення Зберігачем депозитарної діяльності Національний банк України розриває договір в односторонньому порядку.

VII. Порядок розгляду спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у суді.

7.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

VIII. Строк дії договору

8.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладений строком на рік. Дія договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово документом, підписаним уповноваженим представником Сторони, про припинення дії Договору за один місяць до закінчення строку його дії, Договір автоматично продовжується на кожний наступний рік.

IX. Інші умови договору

9.1. Цей договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

9.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

___________________________________________________________________________________;
                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Зберігача:

___________________________________________________________________________________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________________________________________________________________________________.
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

9.4. З дня підписання цього договору втрачає чинність депозитарний договір від ____________ N _______.*

____________
* У разі переукладання депозитарного договору.

X. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Зберігача:

___________________________________________________________________________________
                                                                               (адреса, код обслуговуючого банку)

_____________________________ номер розрахункового рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом виконаних робіт;

_____________________________ номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ДЦП в обслуговуючому банку;

___________ код за ЄДРПОУ;

______________________________________________ податковий статус;

______________ індивідуальний податковий номер;

______________ номер свідоцтва платника податку на додану вартість;

________ HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти Національного банку України, через який Зберігач взаємодіятиме з Депозитарієм.

Депозитарій

_____________
М. П.

Зберігач

_____________
М. П.

Опрос