Идет загрузка документа (770 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о денежных расчетах с фондовой биржей по операциям с государственными ценными бумагами

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.06.2013
Утратил силу

Договір
про грошові розрахунки з фондовою біржею за операціями з державними цінними паперами

(зразок)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року N ___

Головне управління по м. Києву і Київській області (далі - Банк) в особі _____________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____________________________ від ____________ 20__ року N _____,
                                                                               (назва документа)
з однієї сторони, і ________________________________________________________ (далі - Біржа)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _________________________________, з іншої сторони (далі - Сторони),
                                                                              (назва документа)
уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

Предметом цього договору є надання Банком послуг Біржі щодо здійснення грошових розрахунків (переказу коштів) за договорами щодо державних цінних паперів (далі - ДЦП), укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

II. Права та зобов'язання Сторін

1. Права Банку

1.1. Вимагати від Біржі документи та інформацію, необхідні йому для виконання своїх обов'язків відповідно до умов цього договору та законодавства України.

1.2. Інші права Банку ________________________________________________________________.

2. Права Біржі

2.1. Згідно з відомістю сквитованих розпоряджень, що сформована за результатами торгів, та відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів за угодами щодо ДЦП, отриманого від Національного банку України як депозитарію, надавати Банку платіжні доручення про переказ коштів з рахунку Біржі на рахунки клієнтів Біржі, що поставляють цінні папери за укладеними ними чи їх депонентами договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

2.2. Отримувати від Банку інформацію відповідно до умов цього договору та законодавства України.

2.3. Інші права Біржі _________________________________________________________________.

3. Зобов'язання Банку

3.1. Відкрити Біржі поточний рахунок для обслуговування грошових розрахунків (переказу коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, у порядку, визначеному законодавством.

3.2. У разі надходження коштів на поточний рахунок Біржі протягом операційного дня засобами електронного документообігу надсилати Біржі інформаційні повідомлення про надходження коштів.

3.3. Надавати Біржі інформацію:
___________________________________________________________________________________
                         (визначається Сторонами відповідно до законодавства України та предмета цього договору)

3.4. У разі отримання платіжних доручень Біржі протягом дня отримання проводити грошові розрахунки (переказ коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, у порядку, передбаченому законодавством.

3.5. Надсилати Біржі повідомлення про стан грошових розрахунків (переказу коштів) за операціями
щодо цінних паперів у строк _____________________________________ та на її письмовий запит
                                                                                 (щодня, щотижня, щомісяця тощо)
протягом _____ днів.

3.6. Протягом тижня інформувати Біржу про будь-які зміни своїх реквізитів.

4. Зобов'язання Біржі

4.1. Підпункт 4.1 пункту 4 розділу II виключено

4.1. Оплачувати послуги Банку відповідно до умов цього договору.

4.2. Надавати Банку інформацію:
___________________________________________________________________________________
                           (визначається Сторонами відповідно до законодавства України та предмета цього договору)

4.3. Протягом тижня інформувати Банк про будь-які зміни своїх реквізитів.

4.4. Негайно повідомити Банк про зупинення дії чи анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

5. Взаємні зобов'язання Сторін

5.1. Сторони зобов'язуються виконувати свої обов'язки належним чином відповідно до вимог і строків, передбачених цим договором та законодавством, у тому числі щодо електронного документообігу, та сприяти іншій Стороні в їх виконанні.

5.2. Сторони зобов'язуються зберігати інформацію, що надається кожній Стороні в процесі виконання ними цього договору, відповідно до законодавства України про інформацію.

5.3. Сторони зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків форс-мажорних обставин, якщо такі виникнуть.

III. Вартість послуг і порядок розрахунків

1. Оплата послуг Банку здійснюється за тарифами Банку, які є невід'ємною частиною цього договору, шляхом _______________________ та в строки __________________________________.

2. Зміна тарифів на послуги Банку після укладення цього договору здійснюється лише за згодою Сторін.

3. У разі розірвання цього договору Біржа зобов'язана сплатити Банку повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом _____ банківських днів.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за заподіяні збитки.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього договору, повинна усунути порушення в найкоротший строк, який визначається за домовленістю Сторін.

3. Банк несе відповідальність:

за невиконання розрахункових документів Біржі щодо грошових розрахунків (переказу коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею;

за здійснення помилкового переказу під час виконання розрахункового документа Біржі про грошові розрахунки (переказ коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, відповідно до статті 32 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

4. Банк не несе відповідальності перед Біржею, якщо збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розрахункового документа Біржі.

5. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Біржа зобов'язана сплатити пеню в розмірі _____ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Загальна сума пені не може перевищувати суми, яка розраховується виходячи з подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

6. Біржа не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.

Виплата неустойок, що передбачені в цьому договорі, не позбавляє Сторони від виконання обов'язків за цим договором.

V. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Строк дії договору

1. Цей договір укладений як безстроковий і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

2. Розірвання договору відбувається:

за згодою Сторін;

у випадку зупинення дії або анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

за рішенням суду.

VII. Інші умови

1. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

___________________________________________________________________________________;
                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________________________________________________________________________________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________________________________________________________________________________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Банку:

___________________________________________________________________________________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________________________________________________________________________________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________________________________________________________________________________.
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

4. З дня підписання цього договору втрачає чинність депозитарний договір від ____________ N _______.

5. Одностороння відмова Сторін від виконання договору або зміна його умов, крім випадків, передбачених договором або законодавством, не допускається.

Зміни умов договору або внесення доповнень до нього здійснюються за взаємною згодою Сторін шляхом ________________________________.

6. Будь-які права чи обов'язки за цим договором можуть бути передані Стороною третім особам тільки за письмовою згодою іншої Сторони.

7. Спірні питання, які виникли в процесі виконання умов цього договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, розв'язуються шляхом переговорів. Якщо Сторони протягом ____ робочих днів не досягли домовленості, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

8. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі оформлені належним чином та підписані примірники цього договору мають однакову юридичну силу.

VIII. Реквізити Сторін

Біржа:

Найменування _________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________

Місцезнаходження
 
______________________________________

Телефон ______________________________

М. П.

________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Банк:

Національний банк України

Код за ЄДРПОУ 00032106

Місцезнаходження
01007, м. Київ,
вул. Інститутська, 9

Телефон 230-17-21

М. П.

________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.03.2013 р. N 76)

Опрос