Идет загрузка документа (442 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения требований санитарного законодательства на радиотехническом объекте

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.05.2013

АКТ ПЕРЕВІРКИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА РАДІОТЕХНІЧНОМУ ОБ'ЄКТІ (РТО)

_____________________________________________________________________________________,
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* , _____________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження / місце проживання, телефон)
_____________________________________________________________________________________.

Перевірено: ___________________________________________________________________________
                            (найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження / місце
                                                                                                        проживання, телефони)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ N від  
Направлення на перевірку N від  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи територіального органу Держсанепідслужби України:
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період
 з  по  

  була у період
 з  по  

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

N з/п

Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Вимоги, які містяться у наданих розпорядженнях і вказівках посадових осіб щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою, виконано

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ N 877-V, стаття 7 ЗУ 4004-XII

2

Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні

 

 

 

 

пункти 6 - 8, 53 Переліку ЗУ N 3392

3

Майданчик, на якому розміщено РТО, вимогам щодо забезпечення граничнодопустимих рівнів електромагнітного поля на прилеглій території відповідає

 

 

 

 

підпункт 1.4.1 пункту 1.4 розділу 1 ДСН 239-96, пункти 8.48, 8.50 глави 8 ДСП 173-96

4

Межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови встановлено та дотримано

 

 

 

 

підпункти 1.4.4, 1.4.9 - 1.4.12 пункту 1.4 розділу 1 ДСН 239-96, пункти 5.4, 5.7 глави 5, пункт 8.56 глави 8 ДСП 173-96

5

Захисні заходи, які забезпечують зниження рівня електромагнітного поля до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань, застосовані

 

 

 

 

підпункти 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7 пункту 1.5 розділу 1 ДСН 239-96

6

Розрахунок рівнів електромагнітного поля в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови з урахуванням рельєфу місцевості, проведено

 

 

 

 

підпункти 1.6.4, 1.6.5 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

7

Санітарний паспорт РТО на об'єкті зберігається

 

 

 

 

підпункти 1.6.8, 1.6.10 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

8

Термін дії санітарного паспорта дотриманий

 

 

 

 

підпункти 1.6.8, 1.6.10 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

9

Технічні характеристики РТО зазначеним у санітарному паспорті відповідають

 

 

 

 

підпункти 1.6.8 - 1.6.10 пункту 1.6 розділу 1 ДСН 239-96

10

Граничнодопустимі рівні електромагнітного поля не перевищено

 

 

 

 

підпункти 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 пункту 1.3 розділу 1 ДСН 239-96, пункт 8.51 глави 8 ДСП 173-96

Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина 4 статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку підприємства

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший залишається в органах Держсанепідслужби України

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держсанепідслужби України:

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано :

____________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки

____________
1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативний акт.

6 "позначення НА" - умовне позначення нормативного акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки".

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п

Позначення НА5

Назва НА5

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 4004-XII

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України

24 лютого 1994 року N 4004-XII

1.2

Перелік ЗУ N 3392

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон України

19 травня 2011 року N 3392-VI

1.3

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

2

Державні санітарні норми та правила

2.1

ДСН 239-96

Про затвердження Державних санітарних правил та норм

Наказ МОЗ України

01 серпня 1996 року N 239, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за N 488/1513

2.2

ДСП 173-96

Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

Наказ МОЗ України

19 червня 1996 року N 173, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за N 379/1404

Опрос