Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о предоставлении пособия по частичной безработице

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.05.2013

ДОГОВІР
про надання допомоги по частковому безробіттю

м.

"______" ___________ 20__ р.

__________________________________ територіальний орган Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті (далі - Територіальний орган) в особі керівника _______________________________________________________, що діє на підставі Положення про
(прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________, з одного боку, та
(найменування Територіального органу)
____________________________________________________________ (далі - Підприємство) в особі
(повне найменування підприємства)
________________________________________, що діє на підставі ____________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                 (назва установчого документа)
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Надання Територіальним органом Підприємству коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю відповідно до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 березня 2013 року N 103 (далі - Порядок), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Територіальний орган має право:

2.1.1. Перевіряти достовірність відомостей, поданих Підприємством для отримання коштів Фонду.

2.1.2. Перевіряти цільове використання коштів Фонду, наданих Підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.1.3. Отримувати від Підприємства необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі).

2.2. Територіальний орган зобов'язується:

2.2.1. Надавати Підприємству кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю відповідно до Порядку та цього Договору.

2.2.2. Щомісяця, протягом 15 робочих днів після отримання відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" (далі - відомості про осіб), перераховувати Підприємству кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.2.3. Повідомляти Підприємство про зміни у законодавстві, що регулює відносини в сфері надання допомоги по частковому безробіттю.

2.3. Підприємство має право:

2.3.1. Отримувати від Територіального органу кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.3.2. Додатково надавати Територіальному органу відомості про працівників, які не були включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю, і копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з якою (яким) укладено колективний договір, про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання).

2.3.3. Оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність Територіального органу до територіального органу вищого рівня або до суду.

2.3.4. Отримувати у Територіального органу консультації з питань, що стосуються надання допомоги по частковому безробіттю.

2.4. Підприємство зобов'язується:

2.4.1. Забезпечувати цільове використання коштів Фонду, наданих як допомога по частковому безробіттю.

2.4.2. Щомісяця (до закінчення строку дії цього Договору), не пізніше 10 числа поточного місяця, надавати Територіальному органу відомості про осіб відповідно до пункту 3.1 розділу III Порядку, що є підставою для перерахування коштів Фонду на виплату працівникам Підприємства допомоги по частковому безробіттю, а також повідомляти про зміну вищезазначених даних протягом 5 календарних днів.

2.4.3. Виплачувати працівникам допомогу по частковому безробіттю протягом 3 робочих днів після їх надходження на рахунок Підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю (відомістю на виплату грошей).

2.4.4. Щомісяця, не пізніше 10 календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, надавати Територіальному органу копії платіжних відомостей для виплат допомоги по частковому безробіттю з підтвердженням перерахування коштів на рахунки працівників.

2.4.5. Письмово інформувати Територіальний орган про звільнення працівника (працівників) протягом 6 місяців або протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю (якщо допомога по частковому безробіттю виплачувалася менше ніж 180 календарних днів) з підстав, зазначених у розділі III цього Договору.

2.4.6. Повернути Територіальному органу за наявності підстав (в тому числі відповідно до розділу III цього Договору) кошти в повному обсязі, надані підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.

2.4.7. Допускати представників Територіального органу до проведення перевірок даних, що є підставою для перерахування коштів Фонду на виплату працівникам Підприємства допомоги по частковому безробіттю.

III. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКА, ЯКОМУ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

3.1. Підприємство не має права розірвати трудовий договір з працівником протягом 6 місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю) з дня закінчення виплати допомоги по частковому безробіттю з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40, пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором, за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

4.2. Підприємство у встановленому законодавством порядку відповідає за достовірність документів і відомостей, що є підставою для виплати допомоги по частковому безробіттю, та цільове використання коштів Фонду. У разі подання недостовірних відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", використання Підприємством коштів Фонду з порушенням встановленого порядку Підприємство добровільно чи на підставі рішення суду повинно відшкодувати Фонду заподіяну шкоду.

4.3. За порушення порядку використання Підприємством коштів Фонду накладається штраф у розмірі наданої Фондом суми, використаної з порушенням, відповідно до частини другої статті 38 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до виконання ними всіх зобов'язань, передбачених цим Договором.

5.2. Спори, що виникають за цим Договором, вирішуються Сторонами під час переговорів, а у разі недосягнення згоди - територіальним органом вищого рівня або у судовому порядку.

5.3. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Кожна зі Сторін має один примірник цього Договору.

VI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Територіальний орган:
____________________________

Підприємство:
__________________

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Поточний рахунок:

Поточний рахунок:

Установа банку:

Установа банку:

МФО:

МФО:

Код за ЄДРПОУ:

Код за ЄДРПОУ:

Керівник ____________

Керівник ___________

_____________ року
М. П.

_______________ року
М. П.

Опрос