Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор об исполнении обязанностей члена комиссии всеукраинского референдума

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2013

ДОГОВІР
про виконання обов'язків члена комісії всеукраїнського референдуму

___________________
         (місце укладення)

"___" ___________ 20__ р.
(дата укладення)

Окружна комісія референдуму територіального округу референдуму N ___ в особі її голови (заступника голови) ___________________________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про всеукраїнський референдум" (далі - замовник), з одного боку, та громадянин (громадянка) _________________________________________________,
                                                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт: серія _____ номер _____________, виданий _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку ________________________, адреса місця проживання __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
номер контактного телефону _____________ (далі - виконавець), з другого боку (далі разом - сторони), уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується виконувати обов'язки члена комісії референдуму, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму, а замовник - провадити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором.

Порядок, розмір та строки оплати праці

2. Виконання виконавцем обов'язків члена комісії референдуму, передбачених Законом України "Про всеукраїнський референдум" та цим договором, оплачується замовником відповідно до Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. N 304, у розмірі ___________ гривень на місяць, з якого здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством на момент виплати.

3. Оплата праці виконавця за роботу провадиться пропорційно фактично відпрацьованому часу.

4. Замовник провадить оплату праці виконавця щомісяця на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою (заступником голови) комісії референдуму, в якому зазначається кількість фактично відпрацьованих днів.

Права та обов'язки сторін

5. Замовник зобов'язаний:

1) створити належні умови для виконання виконавцем передбачених Законом України "Про всеукраїнський референдум" обов'язків члена комісії референдуму;

2) провадити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та у строки, передбачені цим договором.

6. Замовник має право вимагати від виконавця виконання покладених на нього обов'язків члена комісії референдуму відповідно до Закону України "Про всеукраїнський референдум".

7. Виконавець зобов'язаний особисто, своєчасно та на належному рівні виконувати обов'язки члена комісії референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум", дотримуючись вимог зазначеного Закону та умов цього договору.

8. Виконавець має право:

1) отримувати плату за виконання своїх обов'язків;

2) ініціювати у письмовій формі питання про зміну умов договору;

3) інші права, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум".

Відповідальність сторін, вирішення спорів

9. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим договором згідно із законодавством.

10. Сторона, яка порушила умови договору, звільняється від відповідальності за порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

11. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим договором, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством.

Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення його дії

12. Договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє до дня припинення повноважень комісії референдуму.

13. Зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін. Одностороння зміна умов договору не допускається.

У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, сторони повинні письмово попередити про це одна одну за _____ днів. У такому разі складається додаткова угода про зміну умов цього договору, яка підписується сторонами і є невід'ємною частиною цього договору.

14. Одностороння відмова від виконання обов'язків за цим договором у повному обсязі або частково не допускається.

15. Дія договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму комісією референдуму, яка її утворила;

3) дострокового припинення повноважень усього складу комісії референдуму.

Інші умови

16. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.

17. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Реквізити сторін

ЗАМОВНИК
______________________________
(повне найменування окружної комісії
______________________________
всеукраїнського референдуму,
______________________________
адреса місцезнаходження)
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові голови
______________________________
(заступника голови) комісії)
___________________
(підпис)

             М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________
______________________________
(адреса місця проживання)
______________________________
______________________________
(номер контактного телефону)
___________________
(підпис)

Опрос