Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе в осуществлении мероприятия [относительно государственного нажзора (контроля) в сфере эксплуатации и технического состояния сельскохозяйственной техники]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.05.2013

АКТ
про відмову у здійсненні заходу

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        направлених для здійснення заходу)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                       ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що перевіряється, або його представника)
підтверджується відмова _______________________________________________________________
                                                                                         (найменування юридичної особи або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                     ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що перевіряється)

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)  )

від здійснення перевірки (недопущення до її проведення), яка проводиться відповідно до наказу про здійснення перевірки від "____" ____________ 20__ N ___ та направлення на здійснення перевірки від "___" ____________ 20__ N ___.

Відмова полягає у _____________________________________________________________________
                                                     (детально зазначити, у чому полягає відмова чи недопущення до здійснення заходу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Підпис особи, яка надала пояснення

____________

_________________________
(прізвище та ініціали)

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні контрольного заходу:

 

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Копію акта про відмову від здійснення контрольного заходу отримав (у разі відмови від отримання копії акта зазначити про це):
_____________________________________________________________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________
                                                                   чи уповноважених осіб, які отримали копію акта)

_________________
(дата)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Один примірник акта відправлено поштою (у разі відмови отримання акта):
_____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта)

Дата _______________

Підпис _________________

Опрос