Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор [относительно привлечения специалистов, экспертов на время проведения всеукраинского референдума]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2013

ДОГОВІР

___________________
            (місце укладання)

"___" ___________ 20__ року
(дата укладання)

Центральна виборча комісія в особі Голови Центральної виборчої комісії
____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) ____________________________________________________,
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія _________________________________ номер _________________________________,
виданий ____________________________________________________________________________,
                                                                                                        (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) _______________________________________________________, адреса місця проживання ___________________________________________________________, номер контактного телефону ____________________________________________________ (далі - Виконавець), з другої сторони
(далі разом - Сторони), уклали цей Договір про нижчезазначене.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму надавати послуги згідно з переліком, установленим у пункті 1.2 цього Договору, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим Договором.

1.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором:

1) ________________________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________________________.

2. Порядок, розмір та строки оплати послуг

2.1. Надані Виконавцем послуги, передбачені цим Договором, оплачуються Замовником відповідно до Порядку залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісій з всеукраїнського референдуму на час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від "___" __________ 20___ року N _________, у розмірі _____________________________________________________ гривень на місяць.
                                        (сума цифрами та прописом)
Із зазначеної суми здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством України на момент виплати.

2.2. У разі роботи Виконавця протягом неповного календарного місяця або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час.

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, підписаного обома Сторонами.

3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

1) не розголошувати інформацію, що відповідно до Закону України "Про інформацію" не є відкритою, але стала йому відома при наданні послуг Замовнику за цим Договором;

2) надавати Замовнику визначені пунктом 1.2 цього Договору послуги особисто якісно та своєчасно.

3.2. Виконавець має право:

1) отримувати від Замовника необхідну для надання послуг інформацію;

2) отримувати за надані послуги оплату в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язується:

1) створити належні умови для надання Виконавцем передбачених цим Договором послуг;

2) оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

3.4. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення недоліків, якщо такі виникають під час надання послуг з вини Виконавця;

2) визначати строк надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 1.2 цього Договору.

4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.

5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до "____" ___________ 20__ року включно.

5.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору.

5.3. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України, та за умови закінчення строку, визначеного пунктом 5.1 цього Договору.

5.4. Договір може бути розірваний у разі неналежного, неякісного або несвоєчасного надання послуг, визначених у пункті 1.2 цього Договору.

5.5. Сторони мають право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередивши про це іншу Сторону не пізніш як за _____ днів.

5.6. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін, якщо це не суперечить предмету цього Договору.

6. Інші умови

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством України.

6.2. Цей Договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Адреси і підписи Сторін

ЗАМОВНИК:
____Центральна виборча комісія____

________________________________
(реквізити)
________________________________

ВИКОНАВЕЦЬ:
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
_________________________________
(адреса місця проживання)
_________________________________
_________________________________
(номер контактного телефону)

Голова
Центральної виборчої комісії

 

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Опрос