Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе в проведении проверки [соответствия субъекта хозяйствования установленным требованиям по импорту лекарственных средств]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.04.2013
Утратил силу
АКТ N _______
про відмову у проведенні перевірки

__________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                                                           (назва населеного пункту)

Акт складено посадовими особами:
______________________________________________________________________________________;
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
______________________________________________________________________________________;
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

призначеними наказом __________________________________________________________________
                                                                                                                    (найменування органу контролю)
від "___" ____________ 20__ року N ___________

Перевірка проведена в присутності ________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ініціали,
______________________________________________________________________________________
                                                                                     посада, підпис, номер доручення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Під час перевірки встановлено таке:

Суб'єкт господарювання _________________________________________________________________
                                                                                       (найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я
______________________________________________________________________________________
                                                                       та по батькові фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____________________

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця ______________________________________________________________________________________

Структурний підрозділ, адреса(и) місця (місць) провадження господарської діяльності ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Контактний телефон ____________________________________________________________________

Встановлено: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Додатки до акта (за необхідності навести перелік):

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________
(прізвище, ініціали особи, що здійснювала перевірку)

________________________
(підпис)

___________________________________________________
(прізвище, ініціали особи, що здійснювала перевірку)

________________________
(підпис)

Акт про відмову у проведенні перевірки складено на ___ аркушах у двох примірниках.

З актом ознайомлений(а) та один примірник акта отримав(ла).

____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

Опрос