Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о продлении срока действия свидетельства о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.04.2013

ЗАЯВА
про продовження строку дії свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відповідну відмітку у паспорті) або код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання або місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
(номер, серія, дата видачі чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України)

Прошу продовжити термін дії Свідоцтва ________________________________________________
                                                                                                                                         (номер, дата видачі)
про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

До заяви додаються такі документи:

1. Засвідчена копія чинного свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України.

2. Копія чинного сертифіката аудитора (подається аудитором).

3. Копії чинних сертифікатів аудитора - керівника фірми та не менше ніж двох аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи (подається аудиторською фірмою).

4. Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України.

5. Оригінал свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (для його продовження).

6. Засвідчені копії документів, які підтверджують удосконалення аудиторами професійних знань та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування відповідно до вимог Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 лютого 2013 року N 640.

Підпис аудитора/ керівника
аудиторської фірми

 
_______________________
 

 
__________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

Опрос