Идет загрузка документа (373 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче (продлении срока действия) разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства (для которых не нужно оформление заключения относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.03.2013

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)1 дозволу на експлуатацію РЕЗ
(для яких не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС)

_______________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб'єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім'я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:

 

 

 

МФО

рахунок N

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг / технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі) за наявності:

Регіон використання:

 

Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування:

 

___________
1 Необхідне підкреслити.

2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

(Зворотний бік форми АР-3)

2. Технічні відомості

N з/п

Назва/
тип РЕЗ

Заводський номер1

Власник РЕЗ

Смуга радіочастот2 або номінал(и) частот(и) (МГц);
тип поляризації
2; номер частотного ствола
(для системи зв'язку Алтай)

Потужність передавача, Вт

Ширина смуги частот каналу зв'язку, кГц2; клас випро-
мінювання
3

Тип антени та розмір, м

Коефіцієнт підсилення антени, дБі4

Адреса розта-
шування РЕЗ;
географічні координати
2; марка транс-
портного засобу та його реєст-
раційний номер

Позивний (номер в абонентській мережі, номер вибірк. виклику, номер телефону); MAC-адреса; назва супутникової мережі; орбітальна позиція ГСО2

Заявлений термін дії дозволу

Номер дозволу на експлуатацію зв'язаної базової станції або центральної земної станції2; назва системи рухомого супутникового зв'язку

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)5

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявник

____________________________
                         (посада)

________________________
(підпис)

_________________________
                 (ініціали, прізвище)

 

Дата:

М. П. (за наявності)

 

 

____________
1 У разі виникнення необхідності заміни РЕЗ на обладнання аналогічного типу його власник повідомляє про це УДЦР (Філію) та надає нові ідентифікаційні дані (заводський номер, MAC-адресу тощо) відповідно до форми частотного плану радіомережі.

2 Заповнюється для РЕЗ фіксованого супутникового радіозв'язку, крім супутникових VSAT-терміналів Ка-діапазону.

3 Для абонентських РЕЗ, які працюють у режимі безпосереднього радіозв'язку, та РЕЗ фіксованого супутникового радіозв'язку.

4 Заповнюється для абонентських РЕЗ широкосмугового, мультисервісного радіодоступу і РЕЗ фіксованого супутникового радіозв'язку.

5 Заповнюється у випадку подання заяви на продовження строку дії дозволу на експлуатацію.

(додаток 27 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

Опрос