Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт приемки-передачи электронного замка с функцией GPS - GSM навигации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2013

АКТ N
приймання-передачі електронного замка з функцією GPS - GSM навігації

від __.__.20__

Ми, що нижче підписалися:

представник митного органу _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування митного органу, назва структурного підрозділу, посада, прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який виконав процедури з встановлення електронного замка)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

з одного боку, і представник перевізника __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються дані про перевізника товару: літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації держав світу, найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)), номер телефону)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта особи, що приймає задекларовані товари до перевезення)
_____________________________________________________________________________________,
з іншого боку, склали цей акт про таке.

Посадовою особою __________________________________________ митниці на транспортний засіб N ______________________ накладено електронний замок N _________________________.

Представник перевізника приймає зазначений замок та ключ від нього на зберігання та надає зобов'язання доставити їх та товаросупровідні документи на товар у __________________ митницю в незмінному стані.

Представник перевізника зобов'язується не відкривати електронний замок, крім випадків настання аварії або дії обставин непереборної сили, що можуть призвести до пошкодження або втрати товару.

Представник митниці:

Представник перевізника:

Підпис, особиста номерна печатка

Підпис, дата

 

Зворотний бік
акта приймання-передачі електронного замка
з функцією GPS - GSM навігації

Інформація про зняття електронного замка посадовою особою митниці призначення (проміжної митниці).

Посадовою особою ___________________________________________ митниці з транспортного засобу N ________________________ знято електронний замок N ______________________.

Представник митниці:

Представник перевізника:

Підпис, особиста номерна печатка

Підпис, дата

АКТ N*
приема-передачи электронного замка с функцией GPS - GSM навигации

от __.__.20__

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель таможенного органа _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, название структурного подразделения, должность, Ф. И. О. инспектора, который выполнил процедуры по установке электронного замка)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и представитель перевозчика _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указываются данные о перевозчике товара: буквенный код альфа-2 страны местонахождения в соответствии с классификацией стран мира, наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение (место проживания), код по ЕГРПОУ (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально сообщили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте)), номер телефона)
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, номер и серия паспорта лица, которое принимает задекларированные товары к перевозке)
_____________________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили этот акт о следующем.

Должностным лицом ___________________________________ таможни на транспортное средство N ______________________ наложен электронный замок N ________________________.

Представитель перевозчика принимает указанный выше замок и ключ от него на хранение и дает обязательство доставить их вместе с товаросопроводительными документами на товар в _________________ таможню в неизменном состоянии.

Представитель перевозчика обязуется не открывать электронный замок, кроме случаев аварии или действия непреодолимой силы, которые могут привести к повреждению или утрате товара.

Представитель таможни:

Представитель перевозчика:

Подпись, личная номерная печать

Подпись, дата

 

Обратная сторона
акта приема-передачи электронного замка
с функцией GPS - GSM навигации

Информация о снятии электронного замка должностным лицом таможни назначения (промежуточной таможни).

Должностным лицом ___________________________________________ таможни с транспортного средства N ___________________________ снят электронный замок N ________________________.

Представитель таможни:

Представитель перевозчика:

Подпись, личная номерная печать

Подпись, дата

ACT N *
of delivery and acceptance of electronic lock with function GPS - GSM navigation

dated of __.__.20__

We, the undersigned:

The representative of the Customs authority ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(name of the customs house, name of organization unit, position, first name and last name of inspector who installed electronic lock)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
of the one part, and representative of the carrier _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(carrier's details: carrier's coutry literal code alpha-2 as per International State Classification, name (first name and last name), registered address, ID code of the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine (Identification Tax Number or passport number (for citizens who due to the religious beliefs refuse to accept Identification Tax Number and had officially informed appropriate office of the State Tax Service and have mark in the passport)), telephone number)
______________________________________________________________________________________
(first name and last name, passport number of a person who accepts goods for transportation)
______________________________________________________________________________________,
of the other part, have filled in this act on the following.

Customs authority ________________________________________________ has installed an electronic lock N _______________________ on the transport facility N _________________________.

The representative of the carrier receives mentioned electronic lock with the key and provides the obligation to deliver them and shipping documents unchanged to the ________________________________ customs house.

The representative of the carrier is obliged not to open the electronic lock, except the accident or force majeure occurred, which could lead to the damage or loss of the goods.

Representative of the customs authority:

Representative of the carrier:

Signature, individual numbered stamp

Signature, date

 

Back side of
the act of delivery and acceptance of electronic lock
with function GPS - GSM navigation

Information on electronic locks removal by the customs authority of the customs of destination (customs office en route).

Customs authority ____________________________ has removed an electronic lock N _________________ from the the transport facility N _________________.

Representative of the customs authority:

Representative of the carrier:

Signature, individual number stamp

Signature, date

____________
* Заповнюється на вимогу перевізника.

Опрос