Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о рассрочке (отсрочке) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

ДОГОВІР
про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

від ___ ________________ року N ___

Орган державної податкової служби в особі _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі статей 191 розділу I та 100 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, з одного боку, та
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування платника податків (прізвище, ім'я, по батькові))
(далі - Платник) в особі _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
з другого боку, уклали цей договір відповідно до рішення від _______________________ N _______
_____________________________________________________________________________________

I. Предмет та умови договору

Орган державної податкової служби надає Платнику розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов'язань (податкового боргу) на загальну суму
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (сума цифрами і словами)
під проценти строком з ______________ по ______________.

Розмір процентів дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

Розстрочені (відстрочені) суми грошових зобов'язань (податкового боргу) сплачуються:

N
з/п

Найменування податків, зборів

Код бюджетної класифі-
кації

Всього, грн.

У т. ч.

У т. ч. по термінах сплати

основ-
ний платіж

основний платіж за актом докумен-
тальної перевірки

штрафна (фінансова) санкція (штраф)

пеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Орган державної податкової служби має право

Розстрочені (відстрочені) суми грошових зобов'язань (податкового боргу) та суми нарахованих процентів, що залишилися не сплаченими на день прийняття рішення про скасування розстрочення (відстрочення), стягувати у порядку, встановленому законодавством для стягнення податкового боргу.

III. Платник має право

3.1. Достроково погасити розстрочену (відстрочену) суму грошового зобов'язання (податкового боргу) або її частину разом із сумою нарахованих на цю суму процентів.

3.2. Достроково розірвати договір, повністю погасивши розстрочені (відстрочені) грошові зобов'язання (податковий борг) та проценти, нараховані за фактичний строк користування розстроченням (відстроченням).

IV. Орган державної податкової служби зобов'язується

4.1. Зробити відповідні записи в автоматизованій інформаційній системі органів державної податкової служби стосовно розстрочених (відстрочених) сум та процентів за користування розстроченням (відстроченням).

4.2. Достроково розірвати договір на підставі рішення про скасування розстрочення (відстрочення) та пред'явити до сплати невнесену суму грошового зобов'язання (податкового боргу), а також процентів, нарахованих за фактичний строк користування розстроченням (відстроченням), якщо:

з'ясовано, що інформація, подана платником податків при укладенні зазначених договорів, виявилася недостовірною, перекрученою або неповною;

платник податків визнається таким, що має податковий борг із грошових зобов'язань, які виникли після укладення зазначених договорів;

платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов'язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов'язання чи податкового боргу.

4.3. Від дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені (відстрочені) суми грошового зобов'язання (податкового боргу), що залишились не сплаченими, нараховувати пеню та штраф у розмірах, передбачених Податковим кодексом України.

V. Платник зобов'язується

5.1. Забезпечити своєчасну сплату розстроченої (відстроченої) суми грошового зобов'язання (податкового боргу).

5.2. Розраховувати суму процентів на розстрочене (відстрочене) грошове зобов'язання (податковий борг) (його частку) та сплачувати його одночасно зі сплатою відстроченої або чергової частини розстроченої (відстроченої) суми.

5.3. Від дня дострокового розірвання договору платник податків зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого (відстроченого) грошового зобов'язання (податкового боргу) та суму процентів, нарахованих за фактичний строк користування розстроченням (відстроченням).

VI. Додаткові умови

6.1. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством.

6.2. Платник зобов'язується у триденний строк повідомити орган державної податкової служби про зміну найменування (прізвища, імені, по батькові), місцезнаходження чи місця проживання, номера телефону.

6.3. Строк дії цього договору встановлюється з дати його укладення та закінчується останньою датою дії розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання (податкового боргу), за винятком випадків дострокового розірвання такого договору та перенесення строків розстрочення (відстрочення) сум або їх частки.

6.4. Особливі умови:

У разі перенесення строків сплати розстроченої (відстроченої) суми орган державної податкової служби має право визначати нові строки сплати цих сум.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.5. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

VII. Місцезнаходження (місце проживання) та реквізити

7.1. Органу державної податкової служби
_____________________________________________________________________________________

7.2. Платника _________________________________________________________________________

Підпис керівника (заступника керівника)
органу державної податкової служби

 

Підпис відповідальної особи платника

____________________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. ___ ____________ 20__ року

 

М. П. ___ ____________ 20__ року

Опрос