Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации предоставления рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Журнал реєстрації надання розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)

N
з/п

Наймену-
вання платника податків (П. 
І. Б.)

Код за ЄДР-
ПОУ або реє-
стра-
ційний номер обліко-
вої картки плат-
ника подат-
ків*

Підстава для надання розстрочення (відстрочення)

Най-
мену-
вання органу дер-
жав-
ної подат-
кової служ-
би, який прий-
няв рішен-
ня

Рішення

Договір про розстро-
чення (відстро-
чення)

Код пла-
тежу

Сума відстроченої (розстроченої) сплати

Строк дії з ___ до ___

Гра-
фік пога-
шен-
ня роз-
стро-
че-
них (від-
стро-
че-
них) сум

Достроково погашено

Скасовано розстрочення (відстрочення)

Роз-
мір нара-
хова-
них про-
цен-
тів

Від-
міт-
ка про знят-
тя з облі-
ку

орган, який надав дозвіл

доку-
мент, назва, N, дата

від

N

від

N

всьо-
го

у т. ч.

доку-
мент

сума

рішення

розірвано договір

ос-
нов-
ний пла-
тіж

ос-
нов-
ний пла-
тіж за ак-
том доку-
мен-
таль-
ної пере-
вірки

пеня

штра-
фні (фі-
нан-
сові) сан-
кції (штра-
фи)

від

N

від

N

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Опрос