Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "В4")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "В4"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

___________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) -
платника податків
___________________________________
         або прізвище, ініціали фізичної особи -
                       платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або
реєстраційний номер облікової картки
платника податків або номер та серія паспорта*
(для фізичних осіб))
___________________________________
        (податкова адреса платника податків)

Загальна сума зменшення від'ємного значення податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки ____________________________,
                   (номер та дата складання акта перевірки)
становить ________ грн.

Декларація

Сума завищення від'ємного значення податку на додану вартість, грн

У тому числі сума зарахова- ного завище- ння від'ємного значення, яка була врахована у зменшення суми податко- вого боргу з податку, що виник за попередні звітні (подат- кові) періоди, грн

N реєст-
рації

дата реєст-
рації

Звіт-
ний період, за який подано декла-
рацію

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Граничний строк зменшення суми від'ємного значення податку на додану вартість у картці особового рахунка платника податків:
"___" ____________ 20__ року

____________
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми від'ємного значення податку на додану вартість.

Керівник (заступник керівника)
____________________________________
      (найменування органу державної податкової
                             служби)
___________ _________________________
      (підпис)                 (прізвище, ініціали)
М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
___________________________________
                             (посада)
___________________________________
                       (прізвище, ініціали)
___________________________________
                               (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

__________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                                         (повне найменування юридичної особи (філії,
                          відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
__________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер
                                  облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*
                                                                                                          (для фізичних осіб))
__________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з __________________________________________________________
                       (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
__________________________________________________________
              який є підставою для перевірки від'ємного значення суми податку
                                            на додану вартість)
__________________________________________________________

на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                   (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))

встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та ___________________________________________________________
                               (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі:

Декларація

Сума завище-
ння від'ємного значення податку на додану вартість, грн

У тому числі сума завищення від'ємного значення, яка була врахована у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, грн

N реєстра- ції в органі державної податкової служби

дата, N реєстрації в органі державної податкової служби

звітний період, за який подано декларацію

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем її закінчення), частина суми від'ємного значення податку на додану вартість, яка була врахована у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, зменшується у картці особового рахунка платника податків, що ведеться в органі державної податкової служби.

У разі незгоди з розміром зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення суми податку на додану вартість.

Керівник (заступник керівника)

____________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

 

 

форма "П"

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "П"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
________________________________
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                            (Код за ЄДРПОУ)
________________________________
      (податкова адреса платника податків)

Загальна сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки ____________________________
____________________________________,
           (номер та дата складання акта перевірки)
становить ___________________ грн.

Декларація

Сума завищення від'ємного значення об'єкта оподатку- вання податком на прибуток, грн

N реєст- рації в органі держав- ної податко- вої служби

дата реєст- рації в органі держав- ної податко- вої служби

звітний період, за який подано деклара- цію

*

 

 

 

Всього

 

 

 


Граничний строк зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у картці особового рахунка платника податків: "___" ____________ 20__ року

____________
*
Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
     (найменування органу державної податкової
                               служби)
___________ _______________________
       (підпис)               (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
___________________________________
                             (посада)
___________________________________
                      (прізвище, ініціали)
___________________________________
                             (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

___________________________________________________________
   (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє
___________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи,
___________________________________________________________
        (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                              (Код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________,
                                 (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з ___________________________________________________________
                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який
___________________________________________________________
             є підставою для зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування
                                                     податком на прибуток)
на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                 (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та ___________________________________________________________
                              (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі:

Декларація

Сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, грн

N реєстрації в органі державної податкової служби

дата реєстрації в органі державної податкової служби

звітний період, за який подано декларацію

*

 

 

 

Всього

 

 

 


___________
Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем її закінчення), частина суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, яка була завищена, зменшується у картці особового рахунка платника податків, що ведеться в органі державної податкової служби.

У разі незгоди з розміром зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування додається.

___________
*
Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

Керівник (заступник керівника)

____________________
(найменування органу державної податкової служби)

__________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

 

 

форма "С"

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "С"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
________________________________
    або прізвище, ініціали фізичної особи -
                 платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
___________________________________
           (податкова адреса платника податків)

Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
______________________________
______________________________,
  (номер та дата складання акта перевірки)
становить _________________ грн,
за платежем: ____________________
______________________________
          (штрафна (фінансова) санкція)
______________________________
                      (код платежу)

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
(грн)

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
(найменування органу державної
податкової служби)
___________ _______________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення
отримав:
____________________________________
(посада)
____________________________________
(прізвище, ініціали)
____________________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

__________________________________________________________
                   (найменування органу державної податкової служби та його
                                                  місцезнаходження)
повідомляє _________________________________________________
                                           (повне найменування юридичної особи (філії,
                            відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
___________________________________________________________
              або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
               картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
__________________________________________________________
                                    (податкова адреса платника податків)
на підставі акта перевірки _____________________________________
                                              (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення
__________________________________________________________
                         (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
__________________________________________________________
                                         порушення якого встановлено)
__________________________________________________________
та на підставі
підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з
__________________________________________________________
                     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є
__________________________________________________________
        підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та
                                                визначення їх розміру)
__________________________________________________________
                           (найменування або П. І. Б. платника податків)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафу):
______________________________________________________ грн
               (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) (словами))

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
(грн)

 

 


Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача відповідно до __________________________________________________________
                (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено
                                                граничний строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ______________________________
                                                                                       (номер рахунка)
___________________________, в установі банку _________________,
          (найменування одержувача)
МФО ___________________________, призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від ___.___.____ N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

____________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

 

 

форма "У"

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "У"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________
      або прізвище, ініціали фізичної особи -
                   платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))

_________________________________
          (податкова адреса платника податків)

Загальна сума грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн

за платежем:
_______________________________
(назва виду штрафної (фінансової) санкції
_______________________________
(штрафу) та пені) (код платежу)

Граничний строк сплати

Сума грошового зобов'язання, грн

 

 

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)
_____________ ______________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав: _________________________________
                    (прізвище, ініціали)
_________________________________
                     
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовом повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

____________________________________________________________
     (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє __________________________________________________
                                     (повне найменування юридичної особи (філії,
                     відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків,
____________________________________________________________
             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки
              платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
___________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
на підставі акта перевірки ______________________________________
                                                 (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення
____________________________________________________________
                         (посилання на пункт та статтю законодавчого акта,
____________________________________________________________
                                   порушення якого встановлено)
____________________________________________________________

та на підставі підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з ____________________________________________________________
                                (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є
____________________________________________________________
  підставою для визначення суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів та пені)
нараховано суму грошового зобов'язання за платежем:
____________________________________________________________
                                          (назва та код платежу)

N з/п

Граничний строк сплати

Сума грошового зобов'язання, грн

 

 

 


Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача відповідно до ____________________________________________________________
           (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений граничний
                                                           строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _______________________________
                                                                                         (номер рахунка)
_____________________________________________, в установі банку
                           (найменування одержувача)
____________________________, МФО _______________, призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок грошового зобов'язання додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби)

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Дата складання податкового повідом- лення- рішення

Форма податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Код структур-
ного підроз-
ділу, що склав податкове повідом-
лення- рішення

Дата отримання податко-
вого повідом
лення-
рішення (умотиво-
ваного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення

Наймену-
вання платника податку

Код за ЄДРПОУ

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)

Дата прийняття остаточ-
ного рішення при адміністра-
тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'я-
зання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня ЗЕД)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Дата складання податкового повідом- лення- рішення

Форма податко-
вого повідом-
лення-
рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення- рішення

Дата отримання податко- вого повідом- лення- рішення (умотивова- ного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку

Реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)

Дата прийняття остаточного рішення при адміністра- тивному оскарженні (дата прийняття судом рішення по суті)

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'я-
зання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня ЗЕД)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________

Опрос