Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "В3")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "В3"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

__________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
__________________________________
або прізвище, ініціали фізичної особи -
платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
_____________________________________
            (податкова адреса платника податків)

Загальна сума відмови у бюджетному відшкодуванні з податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі
     ________________________________
                  (номер та дата акта перевірки
     ________________________________
        або посилання на норму законодавства, на
     ________________________________,
          підставі якої відмовлено у бюджетному
                           відшкодуванні)
     становить _____________________ грн.

Декларація

Сума, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкоду- вання, грн

N реєстра-
ції в органі
держав-
ної
податко-
вої
служби

дата реєст-
рації

звітний період, за який подано деклара-
цію

**

 

 

 

Всього

 

 

 


"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)
__________________________________
   (найменування органу державної податкової
                             служби)
_____________ ____________________
         (підпис)              (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
__________________________________
                          (посада) __________________________________
                         (прізвище, ініціали)
__________________________________
                                    (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

________________________________________________________
                 (найменування органу державної податкової служби та його
                                                місцезнаходження)
повідомляє
_________________________________________________________
                            
(повне найменування юридичної особи (філії,
              відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________________________________
            або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер
                               облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*
                                                                                                       (для фізичних осіб))
________________________________________________________,
                              (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з ________________________________________________________
    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким проведено
________________________________________________________
      перевірку заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування
                                             з податку на додану
________________________________________________________
          вартість та зроблено розрахунок або перерахунок суми заявленого
                                       бюджетного відшкодування)
на підставі _______________________________________________
                         (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
та підпункту _____пункту ____ статті ___ Податкового кодексу України виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування у сумі, заявленій у податковій декларації ________________________________________________________
________________________________________________________,
                     (повне найменування або П. І. Б. платника податків)
у зв'язку з чим відмовлено у наданні бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація

Сума, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, грн

N реєстрації в органі державної податкової служби

дата реєстрації в органі державної податкової служби

звітний період, за який подано декларацію

**

 

 

 

Всього

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем її закінчення) завищена сума, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування та на яку складено повідомлення-рішення, зменшується у картці особового рахунка платника податків __________________________________________,                                                (найменування або П. І. Б. платника податків)
яка ведеться в органі державної податкової служби.

У разі незгоди з сумою, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок суми, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)

_____________________
(найменування органу державної податкової служби)

__________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос