Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "В2")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "В2"

N ______________
від "___" ____________ 20__ року

_________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________
  або прізвище, ініціали фізичної особи -
                платника податків)
_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
________________________________
       (податкова адреса платника податків)

Загальна сума збільшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
________________________________,
     (номер та дата складання акта перевірки)
становить _______________ грн.

Декларація

Сума зани-
ження бюджет-
ного від-
шкоду-
вання, грн

N

дата реєст-
рації

звітний період

**

 

 

 

Всього

 

 

 


____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено заниження суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
     (найменування органу державної податкової
                               служби)
____________ ______________________
         (підпис)               (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
___________________________________
                              (посада)
___________________________________
                        (прізвище, ініціали)
___________________________________
                             (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

___________________________________________________________
    (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє
___________________________________________________________
                 (повне найменування юридичної особи (філії,відділення, іншого
                                             відокремленого підрозділу) -
___________________________________________________________
               платника податків, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
                                                платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер
                                  облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*
                                                                                                          (для фізичних осіб))
__________________________________________________________,
                                  (податкова адреса платника податків)
з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з ___________________________________________________________
            (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для
                                                   перевірки заявленої
___________________________________________________________
                 платником податків до відшкодування з бюджету суми податку
                                      на додану вартість та відповідно до
___________________________________________________________
               якої був зроблений розрахунок або перерахунок суми заявленого
                                       бюджетного відшкодування)
на підставі акта ______________________________________________
                                         (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України, у зв'язку з чим виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації ___________________________________________________________,
                                (найменування або П. І. Б. платника податків)
та збільшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація

Сума заниження бюджетного відшкодування, грн

N реєстрації в органі державної податкової служби

дата реєстрації в органі державної податкової служби

звітний період, за який подано декларацію, грн

**

 

 

 

Всього

 

 

 


____________
У зв'язку з цим відповідно до підпункту __________ пункту ______ статті _____
Податкового кодексу України вважається, що
_________________________________________________________
                               (найменування або П. І. Б. платника податків)
добровільно відмовляється від отримання суми заниження в розмірі _____________ грн як бюджетного відшкодування, зазначена сума підлягає врахуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних податкових періодів.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено заниження суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)

____________________
(найменування органу державної податкової служби)

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос