Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "В1")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "В1"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

___________________________________
(повне найменування юридичної особи (філії,
відділення, іншого відокремленого підрозділу)
платника податків

___________________________________
        або прізвище, ініціали фізичної особи -
                        платника податків)
___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
___________________________________
           (податкова адреса платника податків)

Загальна сума зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі акта перевірки
___________________________________,
        (номер та дата складання акта перевірки)
становить _______________________ грн

Декларація

Сума завищення бюджетного відшкодування, всього, грн

Штрафні (фінансові) санкції (штраф), грн

 

дата реєст-
рації

звітний  період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні, становить _____________ грн.

Граничний строк сплати податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій та/або зменшення суми бюджетного відшкодування у картці особового рахунка платника податків:
"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)
___________________________________
      (найменування органу державної податкової
                              служби)
___________ ________________________
      (підпис)                 (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав:
___________________________________
                            (посада)
___________________________________
                      (прізвище, ініціали)
___________________________________
                             (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

_________________________________________________________
  (найменування органу державної податкової служби та його місцезнаходження)
повідомляє ________________________________________________
                                         (повне найменування юридичної особи (філії,
                         відділення, іншого відокремленого підрозділу) - платника податків
_________________________________________________________
           або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                 (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер
                                 облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*
                                                                                                          (для фізичних осіб))
__________________________________________________________,
                                   (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та згідно з
__________________________________________________________
             (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою
                                         для перевірки заявленої
__________________________________________________________
       платником податків до відшкодування з бюджету суми ПДВ та відповідно
                                           до якого був зроблений
__________________________________________________________
      розрахунок або перерахунок суми заявленого бюджетного відшкодування)
на підставі акта перевірки _____________________________________
                                                (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ____ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та
 ___________________________________________________________
                             (найменування або П. І. Б. платника податків)
зменшено суму бюджетного відшкодування (у тому числі заявленого в рахунок зменшення податкових зобов'язань наступних періодів) з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація

Сума завищення бюджет- ного відшкоду- вання, всього, грн

У тому числі

Штрафні (фінан- сові) санкції (штраф), грн

N
реєст- рації в органі держав- ної подат- кової служби

дата реєст-
рації в органі
державної подат-
кової
служби

звітний період, за який подано
деклара-
цію

не відшкодо- вано на момент перевірки, грн

відшко-
довано
на момент пере-
вірки, грн

**

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем її закінчення), заявлена та невідшкодована сума бюджетного відшкодування за декларацією, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується у картці особового рахунка платника податків, що ведеться в органі державної податкової служби.

У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки ______________________________________ відшкодовано
                           
(найменування або П. І. Б. платника податків)
йому в розмірі __________________________________________ грн,
відповідно до _______________________________________________
                                        (посилання на пункт та статтю законодавчого акта)
__________________________________________________________
                               (найменування або П. І. Б. платника податків)
визначено податкове зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у розмірі ________ грн та штрафні (фінансові) санкції (штраф) у розмірі _____________ грн
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача __________________________________________,
                                                             
(найменування одержувача)
в установі банку __________________________, МФО ______________,
                                          (номер рахунка)
призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань за актом перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди із зменшенням суми бюджетного відшкодування, сумою грошових зобов'язань, визначеними у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок зменшення суми бюджетного відшкодування, суми визначеного податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

Керівник (заступник керівника)

___________________
(найменування органу державної податкової служби)

_____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос