Идет загрузка документа (221 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налоговое уведомление-решение (форма "Ш")

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2013
Утратил силу

Корінець податкового повідомлення-
рішення
форми "Ш"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

________________________________________
(повне найменування юридичної особи
(філії, відділення, іншого відокремленого
підрозділу) - платника податків або
________________________________________
прізвище, ініціали фізичної особи -
платника податків)
_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
________________________________________
            (податкова адреса платника податків)

Сума штрафу, визначена в цьому податковому повідомленні-рішенні на підставі статті 126 глави 11 розділу II Податкового кодексу України,
у розмірі
            10 %, 20 %
            (непотрібне викреслити)
грошового зобов'язання, погашеного з затримкою, становить:
_______________________ грн, коп.
за платежем:
____________________________________
                        (назва податку, збору,
____________________________________
         штрафної (фінансової) санкції (штрафу))
____________________________________
                               (код платежу)

Граничний строк сплати:
"___" ____________ 20__ року

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)
________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
________________ _______________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення
отримав:
________________________________________
                                 (посада)
________________________________________
                           (прізвище, ініціали)
________________________________________
                                  (підпис)
"___" ____________ 20__ року

У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N ___________

_______________________________________________________
                (найменування органу державної податкової служби та його
                                                 місцезнаходження)
повідомляє ______________________________________________
                        (повне найменування юридичної особи (філії, відділення, іншого
                                              відокремленого підрозділу) - платника
_______________________________________________________
  податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової
       картки платника податків або номер та серія паспорта* (для фізичних осіб))
_______________________________________________________,
                                 (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта перевірки ______________________________
                                                             (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання з
_______________________________________________________,
              (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу))
визначеного пп. ___ п. ___ ст. ___ Податкового кодексу України,
         (посилання на норму щодо строків сплати грошового зобов'язання,
                                    порушення якої встановлено)
та на підставі статті 126 глави 11 розділу II Податкового кодексу України за затримку на _________ календарних днів сплати суми грошового зобов'язання в розмірі
_______________________________________________________
                                (вказати погашену суму податкового боргу,
________________________________________________ грн, коп.
    щодо якої застосовується штрафна (фінансова) санкція (штраф))
_______________________________________________________
   (найменування юридичної особи (філії, відділення, іншого відокремленого
             підрозділу) - платника податків або прізвище, ім'я, по батькові
                                  фізичної особи - платника податків)
зобов'язано сплатити штраф у розмірі             10 %, 20 %
                                                                   (непотрібне викреслити)
у сумі ___________________________________________ грн, коп.
                                       (вказати суму штрафу словами)
за платежем: _____________________________________________
  (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та код платежу)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження) на бюджетний рахунок одержувача _______________________________________
                                                                       (номер рахунка)
_______________________, в установі банку __________________
     (найменування одержувача)
_____________________, МФО ______________, призначення платежу - "*;___; сплата грошових зобов'язань по акту перевірки від "___" ____________ ____ року N ___".

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і така сума штрафу буде визнана податковим боргом. Органом державної податкової служби будуть вжиті заходи з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди з сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника)

___________________
(найменування органу державної податкової служби)

__________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Опрос