Идет загрузка документа (162 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о закупке услуг по выполнению НИОКР за государственные средства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.01.2013

ДОГОВІР
про закупівлю послуг з виконання НДДКР за державні кошти

м. Київ

"___" ____________ 201_ р.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України) в особі Голови _________________________________, який діє на підставі Положення про Держенергоефективності України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. N 462 (далі - Замовник), з однієї сторони, і
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування Виконавця)
в особі ________________________________________, що діє на підставі ______________________
                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                             (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 201_ році надати послуги з виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (далі - НДДКР).

1.2. Найменування послуги - (I.2 13) - дослідження та розробки в галузі енергетики (згідно Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Держстандарту від 30.12.97 N 822) за темою: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва теми НДДКР)

Джерело фінансування: Державний бюджет України, _______________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                            (інші джерела)

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Зміст та терміни виконання етапів роботи визначаються календарним планом (додаток 2).

1.5. Власником результату виконаної роботи за Договором є Замовник.

1.6. Впровадження (використання) та супроводження науково-технічної розробки, створеної в результаті робіт за Договором, буде здійснюватись Виконавцем при сприянні Замовника на підприємствах, в організаціях та установах через
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                 (зазначити підприємство, організацію, листи підтримки)

шляхом _____________________________________________________________________________
                                                                    (зазначити, яким чином буде використано).

В разі розроблення національного стандарту України (ДСТУ) додається абзац:

Після закінчення дії Договору Виконавець зобов'язується здійснювати супровід проекту остаточної редакції національного стандарту за власні кошти до надання йому чинності відповідно до вимог законодавства (публікації). Про надання чинності національного стандарту Виконавець повідомляє Замовника офіційним листом.

1.7. Всі роботи за Договором виконуються згідно з Порядком виконання НДДКР, затвердженого наказом Держенергоефективності України від ______________ N ________.

2. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Технічного завдання.

2.2. Виконання НДДКР здійснюється згідно вимог ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ 3974-2000.

2.3. Виконання НДДКР вважається завершеним з дня затвердження акта приймання НДДКР, а дія Договору припиняється після надання Виконавцем повного комплекту звітних документів та виконання Замовником фінансових зобов'язань.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору відповідно до Протоколу узгодження ціни (додаток 1) становить ____________________________________________________________________________________
                                                                                  (вказати цифрами та словами)
без ПДВ (розділ V, ст. 197, п. 197.1.22 Податкового кодексу України).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

• поетапної оплати Замовником після підписання Сторонами акта здачі-приймання НДДКР;

• попередньої оплати, яка здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404. Сума авансового платежу не повинна перевищувати 50 % вартості етапу робіт, строк надання авансу повинен бути не більше трьох місяців.

4.2. Оплата робіт за етапами та роботи у цілому здійснюється згідно з Плановою калькуляцією кошторисної вартості у встановленому порядку на підставі акта здавання-приймання НДДКР. Оплата останнього етапу роботи здійснюється на підставі акта здачі-приймання НДДКР та кошторису фактичних витрат.

4.3. Можливість надання авансового платежу вирішується Замовником. Визначення його суми здійснюється Замовником у залежності від надходження коштів з Державного бюджету України.

4.4. Виконавець протягом трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати повинен здати Замовнику звіт про виконану роботу або звіт про виконання 50 % роботи з актом здавання-приймання НДДКР (але не пізніше 31.12.2012 року).

4.5. У разі затримки (відсутності) фінансування з Державного бюджету, за погодженням Замовника і Виконавця, можлива зміна терміну виконання етапів робіт за Договором в межах поточного року.

4.6. У 5-денний термін після укладення Договору Виконавець надає Замовнику оформлену в установленому порядку реєстраційну картку (для реєстрації Договору у Державній казначейській службі України).

5. Надання послуг

5.1. Термін здавання робіт за Договором: 15 грудня 201_ р.

5.2. Місце поставки (передачі) результатів виконання НДДКР: 01601, м. Київ, пров. Музейний, 12.

5.3. У разі якщо звітні матеріали потребують доопрацювання, Замовник має право подовжити термін здавання робіт за етапом (Договором) на час, необхідний для такого доопрацювання (в межах поточного бюджетного року), про що письмово повідомляє Виконавця.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги;

6.1.2. Протягом 15 днів з дня отримання акта здачі-приймання та звітних документів надіслати Виконавцю підписаний акт здачі-приймання НДДКР або мотивовану відмову від приймання робіт;

6.1.3. Після підписання акта здачі-приймання НДДКР передати його на оплату (при наявності коштів на рахунку Замовника).

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у триденний строк з моменту настання підстави для розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

6.2.4. Повернути акт здачі-приймання НДДКР Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 6.3.4 розділу 6 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. У випадку дострокового виконання робіт - прийняти їх достроково.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Передати Замовнику оформлену у встановленому порядку документацію, створену на окремих етапах робіт або роботи у цілому, із супровідним листом, зареєстрованим у канцелярії Замовника, не пізніше ніж за 15 днів до завершення роботи (етапу);

6.3.4. Надати Замовнику акт здачі-приймання НДДКР у 5-ти примірниках разом з:

- комплектом науково-технічної та іншої документації, створеної у відповідності до технічного завдання (технічних вимог), календарного плану робіт та умов Договору у 2 примірниках та один на електронному носії, у тому числі звітом (проміжний або заключний);

- копіями договорів, калькуляцій кошторисної вартості та актів здачі-приймання науково-технічної продукції співвиконавців (у разі наявності);

6.3.5. Надати Замовнику кошторис фактичних витрат (звітний кошторис) за виконану роботу та облікову картку не пізніше ______________ 201_ р.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у триденний строк з моменту настання підстави для розірвання Договору.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі отримання авансу та несвоєчасного виконання (або невиконання) зобов'язань відповідно до п. 4.4 Договору, Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачуються штрафні санкції, за кожен день прострочення від загальної ціни Договору та повертає кошти на рахунок Замовника.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

• за порушення строків виконання зобов'язання з вини Виконавця відповідно до п. 6.3.1 Договору з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості, за винятком випадку, передбаченого у п. 5.3;

• за порушення строків виконання зобов'язання з вини Замовника відповідно до п. 6.1.2 Договору з Замовника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

• за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг.

7.4. У разі встановлення факту невиконання або неналежного виконання робіт за Договором з вини Виконавця, останній повертає Замовнику всі раніше сплачені кошти.

7.5. У випадку недотримання Виконавцем терміну подання звітних документів Замовником може бути порушено питання щодо розірвання Договору з даним Виконавцем на умовах, передбачених п. 7.4 цього Договору.

7.6. За умов невідповідності виконаних робіт технічному завданню їх доопрацювання на вимогу Замовника здійснюється за власні кошти Виконавця. Сплата штрафних санкцій, передбачених у пункті 7.2 та 7.3, не звільняє Виконавця від виконання зобов'язань за Договором.

7.7. Невиконання хоча б одного етапу роботи вважається невиконанням роботи у цілому.

7.8. У разі надходження інформації щодо надання Виконавцем недостовірної інформації стосовно фінансування у попередніх роках або у поточному році НДДКР, яку фінансує у даний час Замовник, дія Договору має бути терміново припиненою, а кошти, сплачені Виконавцю, повернені до Держбюджету України.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами (Міністерство надзвичайних ситуацій України тощо).

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 14 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

8.5. Якщо у процесі виконання роботи з'ясовується неминучість одержання негативного результату, недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи, Виконавець або Замовник зобов'язані призупинити її, сповістивши про це іншу Сторону у 5-ти денний строк після призупинення роботи. У цьому випадку Сторони зобов'язані у 15-денний строк розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт.

8.6. Рішення про призупинення НДДКР оформляється двостороннім актом з обґрунтуванням мотивації розриву Договору. При цьому Виконавцеві відшкодовуються фактичні витрати за виконану роботу.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з ______________ і діє до 31 грудня 201_ року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 4 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Усі зміни до Договору (включаючи його додатки) оформляються шляхом підписання додаткової угоди.

11. Інші умови

11.1. У випадку дострокового мотивованого розриву Договору:

а) з боку Виконавця - до завершення виконання етапу робіт аванс повертається Замовнику;

б) з боку Замовника - Виконавцю сплачується вартість фактично виконаного та прийнятого Замовником етапу роботи.

11.2. Результати виконаної за Договором НДДКР можуть використовуватись Виконавцем лише за погодженням із Замовником.

11.3. Якщо в ході виконання НДДКР з'явиться конфіденційна інформація, Замовник і Виконавець зобов'язуються дотримуватись вимог чинного законодавства щодо її захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. N 1893).

11.4. Виконавець в ході виконання Договору не має права використовувати інформацію, яка складає державну таємницю.

11.5. Матеріали, які залишаються не використаними на момент припинення дії Договору, передаються Виконавцем Замовнику.

12. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є додатки:

1. Протокол погодження договірної ціни.

2. Календарний план роботи.

3. Технічне завдання (технічні вимоги).

4. Калькуляція кошторисної вартості роботи.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовника:
Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України
Юридична адреса:
04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1
Адреса для листування:
01601, м. Київ, пров. Музейний, 12
Код ЄДРПОУ 37536010, МФО 820172
Неприбуткова організація
р/р ____________________ в Державній
казначейській службі України, м. Київ
Не сплачує ПДВ

Виконавця:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Від Замовника

Голова Держенергоефективності
України

____________________ (П. І. Б.)
М. П.

Від Виконавця

________________________________
                                    (посада)

________________________ (П. І. Б.)
М. П.

 

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни на виконання НДДКР за темою

___________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування НДДКР)

                               до договору N __________ від "___" ____________ 201_ р.

Ми, що нижче підписалися, від Виконавця _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім'я по батькові)
від Замовника - Голова Держенергоефективності ________________________________________
______________________ підтверджуємо, що Сторони досягли домовленості про розмір договірної ціни за розробку науково-технічної продукції в сумі
__________________________________________________________________________________

Цей протокол є підставою для виконання розрахунків та платежів між Замовником та Виконавцем.

Виконавець:
____________________________________
                                   (посада)

___________________ (Ініціали та прізвище)
М. П.

Замовник:
Голова Держенергоефективності
 

_________________ (Ініціали та прізвище)
М. П.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт за договором від ____________ 201_ р. N ______

________________________________________________________________________________
(назва роботи)

N
з/п

Назва етапу

Термін виконання
(початок - закінчення)

Виконавець
(співвиконавці)

Обсяг фінансування
(грн.)

Форма надання результату

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Від Виконавця

Керівник теми
(відповідальний виконавець)
 

___________________ (Ініціали та прізвище)

Від Замовника

Керівник структурного підрозділу, до
компетенції якого відноситься тематика
НДДКР

________________ (Ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

______________________________________
                                    (посада)
 
 
__________________ (Ініціали та прізвище)
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник Голови
Держенергоефективності, до компетенції
якого відноситься тематика НДДКР

______________________ (Ініціали та прізвище)
М. П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)
на виконання НДДКР
до договору N ________ від "___" ____________ 201_ року

1. Назва роботи ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Підстава для виконання _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Мета та вихідні дані для проведення робіт ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Основні вимоги до виконання роботи _________________________________________________
                                                                                                                         (коротко формулюються
____________________________________________________________________________________
вимоги до складу робіт, перелік науково-технічних документів, що надаються по закінченні етапів та всього договору,
____________________________________________________________________________________
        перелік нормативних документів, згідно з якими повинні бути оформлені результати роботи, вимоги до
____________________________________________________________________________________
                                            форми кінцевого результату всієї роботи та її складових етапів)

5. Етапи виконання роботи: ____________________________________________________________
                                                                                    (наводяться основні етапи роботи та очікувані результати)
____________________________________________________________________________________

6. Порядок приймання роботи: __________________________________________________________
                                                 (викладається технологія приймання результатів робіт за етапами з визначенням переліку
____________________________________________________________________________________
                          документів, які для цього оформлюються (акти, протоколи, звіти та ін.), та вказуються
                                                                                         необхідні організаційні моменти,
_____________________________________________________________________________________
відсутні у тексті договору стосовно приймання результатів роботи, технологія відпрацювання зауважень Замовника)

7. Спосіб реалізації результатів роботи ___________________________________________________

8. Впровадження результатів роботи: ____________________________________________________
                                                                                               (вказується, у якому вигляді, на яких об'єктах чи в яких органах
____________________________________________________________________________________
               використовуватимуться результати роботи, які додаткові умови для цього повинні виконуватись)

9. Техніко-економічне обґрунтування ____________________________________________________

10. Перелік технічної документації, яка видається і розсилається по закінченню роботи:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Від Виконавця

Керівник теми
(відповідальний виконавець)
 

______________ (Ініціали та прізвище)

Від Замовника

Керівник структурного підрозділу, до
компетенції якого відноситься тематика
НДДКР

________________ (Ініціали та прізвище)

 

Калькуляція
кошторисної вартості робіт
до договору від ____________ 201_ р. N _______

__________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва теми НДДКР)

Термін виконання роботи:    початок: ___ ____________ 201_ р.
                                                 закінчення: 15 грудня 201_ р.

(грн.)

N
з/п

Статті витрат

Усього на весь період

Усього на поточний рік

у т. ч. за етапами

1

2

3

1

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

2

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

3

Матеріали

 

 

 

 

 

4

Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

 

5

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

 

 

6

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

 

 

 

 

 

7

Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації

 

 

 

 

 

8

Інші прямі витрати

 

 

 

 

 

9

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

Кошторисна вартість

 

 

 

 

 

від Виконавця:
Керівник теми ________________________
                                                          (посада)
 
 
_________________ (Ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________________ (Ініціали, прізвище)

М. П.

від Замовника:
Керівник структурного підрозділу, до
компетенції якого відноситься тематика
НДДКР

_____________________ (Ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________________ (Ініціали, прізвище)

М. П.

 

Розрахунки витрат за статтею "Витрати на оплату праці"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Категорія персоналу

201_ р.

201_ р.

1 етап

2 етап

3 етап

 

Кількість л-міс.

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

Кількість л-міс.

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

Кількість л-міс.

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

Кількість л-міс.

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дослідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техніки та допоміжний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

 

Розрахунки втрат за статтею "Матеріали"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Найменування матеріалу

Од. виміру

Ціна одиниці

Всього на 201_ р.

У тому числі за етапами:

Джерела інформації про розмір цін

Кількість

Вартість

1 етап

2 етап

3 етап

Кількість

Вартість

Кількість

Вартість

Кількість

Вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

 

Розрахунки витрат за статтею "Витрати на службові відрядження"
для виконання робіт за договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

Етап N

Місто

Мета відрядження

Кількість працівників у відрядженні

Тривалість перебування у відрядженні 1 працівника, днів

Тривалість перебування у відрядженні усіх працівників, днів

Розрахунок вартості відрядження, грн.

Вартість

1 етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

2 етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

3 етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

 

Розрахунки витрат за статтею "Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N ______
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Найменування спецустаткування

Од. виміру

Ціна одиниці

Всього на 201_ р.

У тому числі за етапами

Джерела інформації про розмір цін

Кількість

Вартість

1 етап

2 етап

3 етап

Кількість

Вартість

Кількість

Вартість

Кількість

Вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

 

Розрахунки витрат за статтею "Паливо та енергія для науково-виробничих цілей"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Найменування витрат

Од. виміру

Ціна одиниці

Всього на 201_ р.

У тому числі за етапами

Джерела інформації про розмір цін

Кількість

Вартість

1 етап

2 етап

3 етап

Кількість

Вартість

Кількість

Вартість

Кількість

Вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

 

Розрахунки витрат за статтею "Витрати на роботи, які виковуються сторонніми організаціями"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Організація,
підприємство

Найменування роботи

Найменування створеної продукції

Витрати на роботи у 201_ р.

у т. ч.

1 етап

2 етап

3 етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)
         (підпис)

 

Розрахунки витрат за статтею "Інші прямі витрати"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Статті витрат

Всього на 201_ рік

у т. ч. за етапами

Примітки

1 етап

2 етап

3 етап

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)

 

Розрахунки витрат за статтею "Накладні витрати"
на роботи, що виконуються згідно з договором від "___" ____________ 201_ р. N _____
грн. (у цінах на "___" ____________ 201_ р.)

N
п/п

Статті видатків

Очікувані витрати у 201_ р. за договором

Примітки

1

2

3

4

I

Видатки на управління

 

 

1.1

 

 

 

1.2...

 

 

 

II

Загальногосподарські витрати

 

 

2.1

 

 

 

2.2...

 

 

 

III

Невиробничі витрати

 

 

3.1

 

 

 

3.2...

 

 

 

Всього

 

 

Заробітна плата основного персоналу

 

 

Рівень накладних видатків (%)

 

 

Науковий керівник роботи

_____________ (Ініціали, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

_____________ (Ініціали, прізвище)

 

Замовник:
Державне агентство з енергоефективності
та енергозбереження України
Юридична адреса:
04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1
Адреса для листування:
01601, м. Київ, пров. Музейний, 12
Банківські реквізити:
Розрахунковий рахунок
N _______________________ в
Державній казначейській службі України,
в м. Києві
МФО 820172
КОД ЄДРПОУ 37536010

Виконавець:
____________________________________
____________________________________

Адреса:
____________________________________
Банківські реквізити:
Розрахунковий рахунок
____________________________________
____________________________________

МФО ______________________________

КОД ЄДРПОУ ______________________

АКТ N __
здачі-приймання НДДКР
за договором N _______ від ____________ 201_ року

м. Київ

"___" ____________ 2012 р.

Назва теми НДДКР: ___________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ _______________________________________
________________________________________________ з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України _________________________________________ з іншого боку, склали цей акт про те, що станом на "___" ____________ 201_ р. ВИКОНАВЦЕМ виконано та здано, а ЗАМОВНИКОМ прийнято 100 % від обсягу робіт за договором N _______ від ____________ 201_ р.
Загальна вартість робіт за договором складає: _____________________ (________________________
                                                                                                                                                                                   (прописом) 
___________________________________________) гривень без ПДВ.
Аванс на виконання робіт не перераховувався.
Робота згідно календарного плану виконана якісно і в строк.
Взаємних претензій та неузгодженостей між Сторонами немає.
Даний Акт здачі-приймання НДДКР, виконаної згідно з умовами договору N ___ від ____________ 201_ року, є підставою для розрахунку між Замовником і Виконавцем за результатами виконаних робіт по договору.
Робота підлягає оплаті в сумі ________________________ (___________________________________
                                                                                                                                                                            (прописом) 
____________________________________) гривень ____ коп. без ПДВ.

Від Замовника:
роботу прийняв
Голова Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України
 
________________________ (П. І. Б.)
М. П.

Від Виконавця:
роботу здав
_________________________________
                            (посада)
 
_______________________ (П. І. Б.)
М. П.

____________

Опрос